Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 18 ze dne 24. 4. 2018

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemků parc. č. 639/7 trvalý travní porost o výměře 34 m2 a parc. č. 640/5 ostatní plocha o výměře 311 m2 oba v k. ú. Dolní Lhota, p. Šulcovi, bytem Blansko za cenu 300 Kč/m2 + platná sazba DPH za pozemek parc. č. 639/7 a za cenu 160 Kč/m2 + platná sazba DPH za pozemek parc. č. 640/5 oba v k. ú. Dolní Lhota s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené a schvaluje znění kupní smlouvy č. 2018/001280/INV/OS (průmyslový areál v k. ú. Dolní Lhota).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. st. 4889 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, manž. Přibylovým, bytem Blansko, za cenu 27.000 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a schvaluje znění kupní smlouvy č. 2018/001284/INV/OS (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku, u zastávky Blansko-město).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje změnu usnesení č. 1 přijatého na 16. zasedání zastupitelstva města dne 05.12.2017 tak, že nově zní: Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. st. 229/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2 v k. ú. Blansko dle geometrického plánu č. 4885-38/2018, panu Mrázkovi, bytem Blansko za cenu 2.500 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené, a to za podmínky, že kupující bude v době odprodeje vlastníkem budovy č. p. 550 (část pozemku při ul. Hybešova).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje znění kupní smlouvy č. 2018/001285/INV/OS.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. 711/1 trvalý travní porost o výměře 1567 m 2 v k. ú. Lažánky u Blanska, za účelem výstavby RD, p. Bacíkovi, bytem Blansko, za kupní cenu 581 Kč/m2 + platná sazby DPH s tím, že skutečnou možnost využití pozemku pro výstavbu RD bude nutné prověřit v územním řízení a k odprodeji pozemku by došlo až po vydání územního rozhodnutí nebo obdobného dokladu umožňujícího stavbu umístit (pozemek poblíž silnice do Vilémovic) a schvaluje znění budoucí kupní smlouvy č. 2018/001292/INV/OS.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy kupní smlouvy č. 2018/001293/INV/OS (pozemky poblíž RD č. p. 147 v Lažánkách).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje změnu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích č. 2015/000650/INV/OS ze dne 22.05.2015 ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 uzavřenou mezi městem Blansko a společností M.S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, a to tak, že se změní ujednání čl. II, odst. 5 poslední věta, ujednání čl. II, odst. 6 poslední věta (prodloužení termínů), příloha č. 7 Harmonogram projektu (prodloužení termínů) a příloha č. 5 se doplňuje o Dodatek č. 3 a č. 4 uvedené smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích ve znění platných dodatků a schvaluje znění Dodatku č. 4 k výše uvedené smlouvě ve znění platných dodatků (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 15, PROTI 3, ZDRŽEL 5

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje změnu usnesení č. 16 přijatého na 13. zasedání zastupitelstva města dne 06.06.2017 tak, že nově zní: Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku parc. č. 52/4 v k. ú. Klepačov o výměře 19 m2 od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Blansko za cenu 9.500 Kč s tím, že město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené a schvaluje předložené znění kupní smlouvy č. 2018/001220/INV/DS (pozemek v lokalitě Za příhonem).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2014-INV-S090/Ma-BKS (č. 2015/000579/INV/OS) ze dne 04.03.2015 uzavřené mezi společností HOPA Group s. r. o., IČO: 29213967 a městem Blansko a schvaluje znění dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2014-INV-S090/Ma-BKS (č. 2015/000579/INV/OS) ze dne 04.03.2015 (Písečná).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku parc. č. 1327/41 orná půda v k. ú. Blansko do vlastnictví města Blansko za cenu 35.400 Kč od vlastníka tohoto pozemku s tím, že náklady s převodem spojené hradí kupující a schvaluje kupní smlouvu č. 2018/001219/INV/DS (pozemek na „Starém Blansku“).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemků parc. č. 135/2 ostatní plocha, parc. č. 135/3 ostatní plocha a parc. č. 140/1 trvalý travní porost, vše v k. ú. Olešná u Blanska do vlastnictví města Blansko za cenu 80.000 Kč od vlastníků těchto pozemků s tím, že náklady s převodem spojené hradí kupující a schvaluje kupní smlouvu č. 2018/001217/INV/DS (pozemky v k. ú. Olešná).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy 2018/001207/INV/DS/SVO na úhradu přímých nákladů “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 14, IČO: 49468952 na realizaci stavby „Blansko – ulice Krajní, přeložka vodovodu“ ve výši 1.595.145,12 Kč.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 138/14, IČO: 49468952 na dokrytí nákladů stavby „Blansko – ulice Havlíčkova – oprava vodovodu, kanalizace a místní komunikace“ ve výši 723.202,05 Kč a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 2017/001034/INV/DS o účasti města Blansko na financování díla „Blansko – ulice Havlíčkova – oprava vodovodu, kanalizace a místní komunikace“.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo ruší v celém rozsahu dosavadní znění zakladatelské listiny společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 ze dne 10.06.2014 a schvaluje nové znění zakladatelské listiny společnosti Služby Blansko, s. r. o., se sídlem Blansko, IČO: 65277333, které je přílohou tohoto materiálu.

PRO 20, PROTI 2, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo ruší v celém rozsahu dosavadní znění zakladatelské listiny společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., se sídlem Blansko, nám. Svobody 32/3, PSČ 678 01, IČO: 26286173 ze dne 10.06.2014 a schvaluje nové znění zakladatelské listiny společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., se sídlem Blansko, IČO: 26286173, které je přílohou tohoto materiálu.

PRO 20, PROTI 1, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje předloženou Dohodu o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu ke garážovému stání č. 11 ve II. podzemním podlaží bytového domu na ul. Okružní 1b s paní Pernicovou, Blansko, s částkou za převod ve výši 105.001 Kč.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 42 o velikosti 1+1 v bytovém domě Bezručova 5, Blansko – jednotky č. 1559/42 o výměře 27,50 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2750/244365 paní Matuškové, Blansko za kupní cenu 1.306.603 Kč.

PRO 20, PROTI 4, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 54 o velikosti 1+1 v bytovém domě Bezručova 5, Blansko – jednotky č. 1559/54 o výměře 43,25 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 4325/244365 panu Lórovi, Blansko za kupní cenu 1.535.000 Kč.

PRO 20, PROTI 4, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo promíjí dluh společnosti Galaxie, s. r. o., IČO: 46975683 ve výši 81.638,21 Kč pro nedobytnost.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 6

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje novou Obecně závaznou vyhlášku o vymezení kratší doby nočního klidu.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou informaci o přípravě města Blansko na účinnost GDPR.

Zastupitelstvo ukládá předsedům Finančního výboru a Kontrolního výboru seznámit na nejbližším jednání s touto informací členy obou těchto výborů.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o postupu při návrhu kandidátů na funkci přísedících k Okresnímu soudu v Blansku.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování finančních prostředků za rok 2017 a výhled pro rok 2018.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku města Blansko, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 10/2010 o místních poplatcích, ve znění Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 5/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místních poplatcích.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření RO 11/2018 – RO 13/2018.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu a činnosti Svazku VaK za 2. pololetí 2017.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci ředitelky Nemocnice Blansko o organizačních změnách v Nemocnici Blansko včetně vyčíslení plánovaných úspor.

PRO 17, PROTI 2, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo stanovuje pro volební období 2018–2022 počet členů Zastupitelstva města Blansko na 25 členů.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 25 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 23 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h