Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 19 ze dne 26. 6. 2018

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 155/1 trvalý travní porost o výměře 65 m2 v k. ú. Blansko (lokalita Staré Blansko, při ul. Zdíkova).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2013-INV-Poz-S094/Ma-BKS (2013/000126/INV/OS) ze dne 23.07.2013, přičemž změna spočívá v posunutí termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy, a to do 30.06.2019 a s tím souvisejících změn smlouvy a v úpravě ujednání smlouvy v souvislosti se změnou právních a daňových předpisů a schvaluje znění dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2013-INV-Poz-S094/Ma-BKS (2013/000126/INV/OS) (pozemek při ul. Mahenova v Blansku).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje změnu usnesení č. 3 přijatého na 3. zasedání zastupitelstva města dne 08.03.2011 včetně jeho změny schválené usnesením č. 14 přijatém na 7. zasedání zastupitelstva města dne 15.12.2015 a včetně jeho změny schválené usnesením č. 10 přijatém na 13. zasedání zastupitelstva města dne 06.06.2017, a to tak, že poslední věta usnesení bude znít: „V případě, že odprodej nebude realizován do 31.12.2019, pozbývají tato usnesení zastupitelstva platnosti a odprodej nebude realizován“. Zbývající části usnesení zůstávají beze změny.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S126/Ma-BKS (2013/000094/INV/OS) ze dne 22.05.2013 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, přičemž změna spočívá v posunutí termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy, a to do 31.12.2019 a schvaluje znění dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S126/Ma-BKS (2013/000094/INV/OS) ze dne 22.05.2013 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (pozemky v lokalitě 9. května, u řadových garáží).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo schvaluje změnu usnesení č. 1 přijatého na 17. zasedání zastupitelstva dne 27.02.2018 tak, že výměra odprodávaných částí pozemků činí 124 m2 a kupní cena činí 277.162,60 Kč včetně platné sazby DPH a schvaluje kupní smlouvu č. 2018/001321/INV/OS (pozemek v Dolní Palavě).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2017/001030/INV/OS ze dne 16.03.2018 uzavřenou mezi městem Blansko jako budoucím prodávajícím a společností ATONA, s. r. o., Poříčí 2428/44, 678 01 Blansko, IČO: 26226413 jako budoucím kupujícím tak, že se zvětší předmět budoucího prodeje z výměry 7030 m2 pozemků na výměru 7914 m2 pozemků a schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2017/001030/INV/OS (pozemky v k. ú. Horní Lhota u Blanska v lokalitě Vojánky).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje prominutí nájemného dle nájemní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št (č. 2015/000580/INV/OS) ze dne 04.03.2015 ve znění platných dodatků za poměrnou část roku 2018 ve výši 96.904 Kč společnosti HOPA Group, s. r. o., Klepačov 235, 678 01, IČO: 29213967 s tím, že prominutí nájemného v této výši bude veřejnou podporou poskytnutou v režimu „de minimis“ společnosti HOPA Group, s. r. o., IČO: 29213967.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje zrušení věcných práv města zřízených dle kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen ze dne 05.04.2006 s právními účinky vkladu práva ke dni 06.04.2006 (V- 828/2006-701), a to na části pozemku parc. č. st. 229/1 zastavěná plocha v k. ú. Blansko označené geometrickým plánem č. 4885-38/2018, dosud nezapsaným v katastru nemovitostí jako díl „a“ o výměře 56 m2 a schvaluje znění dohody o zrušení věcných břemen-služebností a kupní smlouvy č. 2018/001351/INV/OS.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 2018/001322/INV/OS (proluka mezi ul. Jiráskova – Bezručova v Blansku).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo schvaluje znění Směnné smlouvy a Prohlášení vlastníka o zřízení služebnosti č. 2018/000288/INV/BF (pozemky na ul. 9. května v Blansku, nad Autodílnou Procházka).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku parc. č. 343/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 194 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska do vlastnictví města Blansko za cenu 300 Kč/m2 od vlastníků tohoto pozemku s tím, že náklady s převodem spojené hradí kupující a schvaluje kupní smlouvu č. 2018/001243/INV/DS .

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru – bezúplatný převod pozemku parc. č. 405/5 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Olešná u Blanska od vlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Blansko a schvaluje darovací smlouvu č. 2018/000280/INV/BF (lokalita Bačina).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo neschvaluje výkup pozemků parc. č. 1105/1 a parc. č. 1215/2, oba ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Těchov za kupní cenu 200 Kč/m2 od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví města Blansko (pozemky na Češkovicích).

PRO 19, PROTI 2, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemků parc. č. 1105/1 a parc. č. 1215/2, oba ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Těchov od vlastníka těchto pozemků za cenu 100.000 Kč (pozemky na Češkovicích).

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy 2018/001241/INV/DS na úhradu přímých nákladů “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 14, IČO: 49468952 na realizaci stavby „Blansko, ul. Dobrovského – rekonstrukce vodovodu, oprava kanalizace a oprava místní komunikace“ ve výši 4.607.371,93 Kč.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo bere na vědomí informace k I. etapě Regenerace sídliště Zborovce.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků případně jejich částí v průmyslové zóně v k. ú. Blansko a v k. ú. Horní Lhota u Blanska specifikovaných ve zveřejněném záměru MBK 4913/2018/INV o výměře cca 42 000 m2, za cenu 435 Kč/m2 + platná sazba DPH, společnosti PYROTEK CZ, s. r. o., se sídlem Poříčí 2534/24, 678 01 Blansko, IČO: 25326287, za účelem zastavění průmyslovým areálem spočívající ve vybudování výrobních hal, včetně přidružené administrativy, zpevněných ploch a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu v Blansku na ulici Poříčí a to při splnění podmínek pro umístění do průmyslové zóny Blansko předepsaných poskytovatelem dotace.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o narovnání č. 2018/001244/INV/DS.

PRO 17, PROTI 1, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 7 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 14, Blansko – jednotky č. 1157/7 o výměře 28,25 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2825/90470 panu Langrovi, Blansko za kupní cenu 1.128.800 Kč.

PRO 18, PROTI 2, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 18 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 16, Blansko – jednotky č. 1159/18 o výměře 28,25 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2795/68040 v následujícím pořadí:

pan Peterek, Blansko za kupní cenu 1.151.000 Kč,

paní Matušková, Blansko za kupní cenu 1.136.800 Kč.

PRO 19, PROTI 2, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 23 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 26, Blansko – jednotky č. 1169/23 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2840/68545 panu Svobodovi, Blansko za kupní cenu 1.360.000 Kč.

PRO 19, PROTI 2, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 24 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 26, Blansko – jednotky č. 1169/24 o výměře 28,50 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2850/68545 panu Peterekovi, Blansko za kupní cenu 1.261.111 Kč.

PRO 19, PROTI 2, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky po zemřelém panu Balážovi, Blansko ve výši 186.610 Kč.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky po zemřelém panu Staňkovi, Blansko ve výši 32.004 Kč.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko č. 2018/001168/KOM/DS se společností Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 týkající se změny účelu části dotace.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo volí do funkce přísedících Okresního soudu v Blansku na období 2018 až 2022 tyto občany: Zinu Černou, Sylvii Boudovou, Mgr. Danu Charvátovou, Irenu Haasovou, Václava Kunčáka, JUDr. Danu Lakotovou, PaedDr. Lenku Podsedníkovou, Pavla Podsedníka a JUDr. Bohuslava Šauera.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet města Blansko za rok 2017 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku města Blansko k 31.12.2017.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření RO 17/2018 – RO 20/2018.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na investice na magnetickou rezonanci ve výši 13 mil. Kč příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2018 ve výši 200.000 Kč České republice – Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČO: 70884099 na pořízení klimatizace v budově č. p. 1991, která je součástí pozemku p. č. st. 3200, vše v k. ú. Blansko (požární stanice Blansko, Poříčí 1991/22) a schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou Monitorovací zprávu o stavu naplňování Strategického plánu rozvoje města Blansko za rok 2017.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo bere na vědomí předložený Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města Blansko provedené odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se závěrem, že nebyla shledána porušení zákona.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 26 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 24 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h