Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 7 ze dne 10. 3. 2020

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje znění směnné smlouvy č. 2020/001800/INV/OS (pozemky v lokalitě při ul. Dvorská).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu č. 2020/001616/INV/DS (směna části pozemků při ulici Svitavská v Blansku).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. 2020/001801/INV/OS (odprodej části pozemku parc. č. 332 v k. ú. Lažánky u Blanska).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. 2020/001813/INV/OS (odprodej části pozemku parc. č. 255 v k. ú. Horní Lhota u Blanska).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. 2020/001793/INV/OS (prodej pozemku zastavěného garáží).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku parc. č. 242/7 zahrada, pozemku parc. č. 242/10 ostatní plocha, pozemku parc. č. st. 1480 zastavěná plocha, pozemku parc. č. st. 3151 zastavěná plocha, jehož součástí je stavba bez čp./ev. (tj. výkup včetně této stavby), pozemku parc. č. st. 3152 zastavěná plocha, jehož součástí je stavba bez čp./ev. (tj. výkup včetně této stavby) a výkup stavby bez čp./ev. na pozemku parc. č. 1480 zastavěná plocha, vše v k. ú. Blansko včetně všech součástí a příslušenství městem Blansko, od vlastníků těchto nemovitých věcí za cenu, jak je uvedena v předkládaném materiálu k této věci (ul. Svitavská – přemostění).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje změnu Smlouvy o uzavření budoucích kupních smluv a vzájemné spolupráci č. 2017/000243/INV/BF ze dne 26.10.2017, přičemž změna spočívá v doplnění smlouvy o ujednání o umožnění realizace plynárenského zařízení a zřízení věcného břemene a o umožnění realizace úpravy stávajícího HUP, v prodloužení doby k uzavření vlastních kupních smluv a v doplnění smlouvy o ujednání o hrazení daně z nemovitostí a schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucích kupních smluv a vzájemné spolupráci (pozemky v k. ú. Blansko související s přemostěním Svitavy).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu č. 2020/000386/INV/BF (pozemek zastavěný chodníkem v Těchově).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje odprodej částí pozemků parc. č. 523/2 orná půda, parc. č. 523/96 orná půda, parc. č. 541/23 ostatní plocha a parc. č. 541/59 ostatní plocha, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 280 m2, panu Pokladníkovi, IČO: 49471091, Blansko za cenu 420 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené (pás pozemků v lokalitě Vojánky po obou stranách komunikace na pozemku parc. č. 523/92 v k. ú. Horní Lhota u Blanska).

PRO 20, PROTI 1, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 6 o velikosti 2+1 v bytovém domě Komenského 4, Blansko – jednotky č. 46/6 o výměře 78,15 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 7815/48605 paní Matuškové, Blansko za kupní cenu 2.404.000 Kč.

PRO 20, PROTI 1, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 10 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 13, Blansko – jednotky č. 1158/10 o výměře 31,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy paní Matuškové, Vysočany za kupní cenu 1.711.659 Kč.

PRO 20, PROTI 1, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2020 na sportoviště a útulek pro psy ve výši 5.340.000 Kč společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2020 TJ Asociaci sportovních klubů Blansko, z. s., se sídlem Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko, IČO: 43420567 na Půlmaraton Moravským krasem ve výši 130.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2020 RASTISLAVU Blansko, z. s., se sídlem Dvorská 2099/2, 678 01 Blansko, IČO: 62073541 na Vánoční koncert ve výši 40.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci s tím, že žádost spolku podaná v rámci programu Podpora kulturní a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2020 na stejný účel je tímto z dotačního řízení vyřazena.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2020 mm music s. r. o., se sídlem Klepačov 235, 678 01 Blansko, IČO: 04740572 na MORAVA PARK FEST 2020 ve výši 150.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2020 FK Blansko, z. s., se sídlem Údolní 1826/10, 678 01 Blansko, IČO: 26606623 na Výkonnostní fotbal FK Blansko, z. s. ve výši 400.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2020 Dynamiters Blansko HK, z. s., se sídlem Poříčí 2471/23, 678 01 Blansko, IČO: 22872779 na Podporu výkonnostního hokeje Dynamiters Blansko HK, z. s. ve výši 200.000 Kč, schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci a uděluje Dynamiters Blansko HK, z. s. výjimku z podmínek vzorové dotační smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 6. zasedání konaném dne 10.12.2019 usnesením č. 54 s tím, že příjemce není povinen v rámci projektu dodržet min. hranici zapojení vlastních zdrojů ve výši 30 %.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2020 PROSEN, spolku pro podporu osob sociálně a zdravotně znevýhodněných, se sídlem V Zahradách 400, 679 71 Lysice, IČO: 03722163 na YOU DREAM WE RUN ve výši 100.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2020 Junákovi-českému skautu, středisko Světla Blansko, z. s., se sídlem Růžová 948/5, 678 01 Blansko, IČO: 71165240 na BAMBIFEST ve výši 55.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2020 team agency s. r. o., se sídlem Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČO: 02137186 na Blanenskou desítku 2020 ve výši 130.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2020 v souladu s vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2020 „Podpora sportu ve městě Blansko“ Službám Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 ve výši 5.811.000 Kč na "Podporu sportu" za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 6. zasedání konaném dne 10.12.2019 usnesením č. 54. Dotace bude poskytnuta na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje s účinností od 01.04.2020 aktualizaci zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných městem Blansko z oblasti školství a kultury formou dodatku spočívajícího v aktualizaci přílohy zřizovací listiny – seznamu majetku dle stavu k 31.12.2019.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o nočním klidu.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo uděluje Cenu města Blansko za rok 2019 panu doc. MUDr. Petru Němcovi, CSc. MBA za přínos v oblasti vědy a techniky a schvaluje jmenovanému udělení finančního daru ve výši 20.000 Kč.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo stanoví s účinností od 01.04.2020 výši odměn za měsíc za uvedené funkce takto:

odměna za měsíc v Kč

člen rady

8.800

člen zastupitelstva

1.980

předseda výboru

3.300

místopředseda výboru

– člen zastupitelstva

– nečlen zastupitelstva

2.750

770

člen výboru

– člen zastupitelstva

– nečlen zastupitelstva

2.530

550

předseda komise

– člen zastupitelstva

– nečlen zastupitelstva

3.080

1.100

V případě výkonu více funkcí náleží odměna za funkci, za niž je odměna nejvyšší, odměny za jednotlivé funkce se nesčítají.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo stanoví s účinností od 01.04.2020 výši odměn místopředsedů a členů komisí 220 Kč za účast na jednání komise, s výplatou jednorázově za rok. Tato odměna se sčítá s odměnou za výkon funkce člena zastupitelstva.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje po úpravě Jednací řád Zastupitelstva města Blansko.

PRO 13, PROTI 5, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování finančních prostředků za rok 2019 a výhled pro rok 2020.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo bere na vědomí úpravu schváleného rozpočtu na rok 2020 z důvodu nabytí účinnosti vyhlášky 343/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření RO 3/2020–RO 7/2020.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola Blansko, Erbenova 13 ve výši 321.000 Kč.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 ve výši 216.000 Kč.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 ve výši 127.000 Kč.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 ve výši 127.000 Kč.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Mateřská škola Blansko, Divišova 2a ve výši 10.000 Kč.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo schvaluje částku v celkové výši 600.000 Kč na projekty v rámci participativního rozpočtu „Společně PRO Blansko“ na rok 2021.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo schvaluje verzi č. 2 Metodiky pro poskytování individuálních dotací města Blansko.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o ukončení poskytování zdravotních služeb Nemocnicí Blansko v oboru Nukleární medicína – lůžková a ambulantní specializovaná péče a transformaci lůžek nukleární medicíny ve prospěch lůžek akutní rehabilitační péče, případně následné rehabilitační péče.

PRO 19, PROTI 1, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 7 a 8 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 9 a 10 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 18. 3. 2020, 06:44 h