Výstavba 500 nový bytů na Písečné

vložil Martina Nováčková » 1. 2. 2020, 10:09

Dle informací v Monitoru od pana Poláka a Crhy byly osloveny 4 subjekty, které mají navrhnout zástavbu lokality. Žádám o zveřejnění těchto 4 firem, dále o zveřejnění klíče, podle kterého byly osloveny tyto 4 firmy (a ne jiné) a o zveřejnění podmínek, které rada města stanovila pro zájmce a musí je splnit. Obdobný postup byl u nám. Republiky, kdy Město na datazy odmítalo i jen názvy firem sdělit. Bude to teď jinak?


Pavla Komárková, 6. 2. 2020, 10:13

Vážená paní Nováčková,

v souvislosti s výstavbou na Písečné nebyly osloveny pouze čtyři firmy, záměr zřídit zde právo stavby a následně odprodat pozemky zájemcům zveřejnilo město 29. 8. 2019 a přihlásit se mohl kdokoliv až do 9. 10. 2019. Od počátku vše bylo avizováno jako dvoukolové řízení, se svým záměrem se mohl přihlásit kdokoliv, s tím, že konkrétním zájemcům poté město upřesní další podrobnosti posuzování nabídek. Zájem projevily zmíněné čtyři firmy, VASCELLO Development s.r.o., Trikaya Project Management a.s., HOPA Group s.r.o. a Byty Palava s.r.o.

v souladu se zveřejněným záměrem předložit minimální výši kupní ceny v Kč/m2 (min.
2.500 Kč/m2)
2. plocha převáděných pozemků na investora v m2
3. v souladu se zveřejněným záměrem předložit výši stavebního platu v Kč/m2 . rok (min.
67 Kč/m2.rok)
4. plocha pozemků, za níž se stavební plat bude hradit v m2
5. počet bezbariérových bytových jednotek převáděných bezplatně do majetku města
Blansko – počet bytů a jejich celková výměra v m2, přičemž město Blansko požaduje
min. 1 byt k převodu do majetku města
6. velikost školky min. o 2 třídách (detail požadavku viz stanovisko odboru ŠKOL v příloze)
bezplatně převáděné do majetku města Blansko – m²
7. velikost komerčních prostor pro veřejné služby (nepřevádí se na město Blansko, vyjma
prostoru lékárny o velikosti cca 100m2, lékárnu bude provozovat Nemocnice Blansko) – m²
(zná-li investor plánovanou obsazenost komerčních prostor, bude uvedena, v případě, že
nikoliv, investor na tuto informaci upozorní (např. pošta, ordinace, lékárna, kadeřnictví
apod.)
8. velikost vybavené relaxační části veřejného prostoru, která bude převáděna bezplatně
do majetku města Blansko (hřiště, park apod.) v m2
9. předloží 3D vizualizace svého záměru minimálně v pohledech sever, jih, východ, západ a
to vše také z pohledu chodce, opatřené popisem a zdůvodněním a to v celém rozsahu
svého projektu.
10. předloží další grafické a textové přílohy popisující jeho záměr
11. předloží v situaci zakreslený měsíční harmonogram výstavby, v členění:
 umístění bytových domů (v měsících od fiktivního dne uzavření budoucí kupní
smlouvy s městem (příklad: XX – Umístění 1. etapy bytových domů do 8 měsíců
ode dne uzavření smlouvy s městem (1. etapa jako oblast XX bude vyznačena v
situaci))).
 povolení bytových domů (v měsících od fiktivního dne nabytí právní moci jejich
umístění),
3 / 4
 doba výstavby v měsících (tj. všech staveb, pozemních, dopravních, technické
infrastruktury apod.)
 uvedení do užívání (v měsících od fiktivního dne uzavření budoucí kupní smlouvy
s městem).
12. předloží informaci jak má vypořádány pozemky, které nejsou v majetku města (smluvně,
právem stavby, budoucí kupní smlouvou apod.), včetně popisu využití dle bodu 9, 10, 11.
13. předloží výpočet parkovacích stání nad rámec normy ČSN 736110. Město požaduje, aby
záměr stavby nesnížil parkovací kapacity širšího území, při současném řešení vlastních
potřeb navržené stavby (odstavná místa) s využitím koeficientu ka=1,25 (pro stupeň
automobilizace 1:2,0, přičemž tento koeficient jiným koeficientem nesmí být snížen),
budou-li v záměru byty o velikosti 1+kk, či 1+1 bude na každý z těchto bytů uvažován
požadavek na 1 automobil, dále záměrem dojde k plné náhradě záměrem zabraných
současných parkovacích kapacit. Požadavky na zajištění parkovacích míst budou
odvozeny z reálné (obecně běžné) obložnosti bytů a velikosti komerčních prostor.
14. zájemce své objekty napojí na systém centrálního zásobování teplem
15. zájemce předloží rozšíření dopravní a technické infrastruktury – vozovky a chodníky v m2,
inženýrské sítě (páteřní řady) v m

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h