Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Obsah:

 1. Úvod
 2. Způsob realizace zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 3. Žádosti o informace doručené MěÚ v roce 2011
 4. Odvolání proti rozhodnutím o neposkytnutí informace
 5. Soudní přezkum vydaných rozhodnutí o neposkytnutí informace
 6. Řízení o sankcích za nedodržování zákona
 7. Závěr

Zpracoval: Ing. Josef Kupčík, tajemník MěÚ Blansko

Čl. 1

Úvod

Dne 01.01.2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen zákon), jehož prostřednictvím se realizuje ústavním pořádkem České republiky garantované právo občanů na svobodný přístup k informacím. Tento zákon současně stanoví, za jakých podmínek budou informace tzv. povinnými subjekty, mezi něž spadá rovněž Městský úřad Blansko (dále také jen MěÚ), žadatelům poskytovány. V návaznosti na zákon byl na MěÚ vydán Pokyn tajemníka č. 15/1999 „Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“. Tento pokyn byl v průběhu roku 2004 nahrazen směrnicí č. 3/2004 „Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“, platnou od 12.07.2004, následně směrnicí č. 1/2006 „Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“, platnou od 25.05.2006 a potom směrnicí č. 3/2008 „Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“, platnou od 08.01.2008, která v intencích citovaného zákona upravuje postup MěÚ při poskytování informací tak, že stanoví jeho bližší podmínky.

Čl. 2

Způsoby realizace zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

V souladu se zákonem poskytuje MěÚ informace žadatelům buď na základě žádosti nebo zveřejněním.

MěÚ zřídil na podatelně odboru hospodářské správy MěÚ (OHS) informační centrum, v němž byly k dispozici k nahlédnutí a za úhradu ke kopírování základní informace o organizační struktuře MěÚ Blansko, právní předpisy a další důležité informace pro veřejnost, tak jak to ukládá § 5 zákona o svobodném přístupu k informacím. Tyto informace jsou průběžně aktualizovány.

Občané mohou získat všechny potřebné informace o MěÚ rovněž dálkovým přístupem na internetové stránce www.blansko.cz. Město Blansko informuje občany také prostřednictvím Zpravodaje města Blanska a prostřednictvím pravidelných tiskových konferencí.

Čl. 3

Žádosti o informace doručené MěÚ v roce 2011

MěÚ obdržel celkem 17 žádostí o informace odvolávající se na zákon. Odbor životního prostředí MěÚ Blansko obdržel 36 žádostí o informace o životním prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Žadatelům bylo v zákonem stanovené lhůtě písemně, elektronicky nebo při ústním jednání odpovězeno.

a) Žádosti řešené jednotlivými odbory a odděleními MěÚ:

 • odbor komunální údržby 1
 • odbor stavební úřad 4
 • odbor kancelář tajemníka 4
 • odbor finanční 1
 • odbor investičního a územního rozvoje 5
 • odbor sociálních věcí 1
 • odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy 1
 • odbor životního prostředí 36

b) Okruhy problémů, jichž se žádosti o informace týkaly:

 • oprava chodníku 1
 • dopravní značení 5
 • územní plán Černé Hory 1
 • poskytnutí dokumentů stavebního úřadu 1
 • řešení zásahu do pokojného stavu 1
 • krizové řízení 1
 • veřejně prospěšné práce 1
 • cestovní ruch 1
 • smluvní vztahy 1
 • investiční záměry města 2
 • dávky mimořádné okamžité pomoci 1
 • počet VHP v Blansku 1
 • životní prostředí 36

V rámci poskytování těchto informací nebylo třeba poskytnout žádnou výhradní licenci podle § 14a zákona.

Čl. 4

Odvolání proti rozhodnutím o neposkytnutí informace

V jednom případě podal žadatel stížnost na postup při vyřizování žádosti, kterou řešil Krajský úřad Jihomoravského kraje. Záležitost není dosud dořešena. V ostatních případech MěÚ vyhověl všem žadatelům a poskytl informace v požadovaném rozsahu.

Čl. 5

Soudní přezkum vydaných rozhodnutí o neposkytnutí informace

Podle § 16 zákona je každé rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumatelné soudem. MěÚ nemá v současné době poznatek o tom, že by žadatelé (i z minulých období), jejichž žádostem o informace nebylo vyhověno, požádali o soudní přezkum vydaného rozhodnutí.

Čl. 6

Řízení o sankcích za nedodržování zákona

Za kontrolu a dodržování směrnice č. 3/2008, která vychází ze zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odpovídají jednotliví vedoucí odborů MěÚ. Za rok 2011 nebyl na MěÚ zjištěn žádný případ porušení některého ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a proto nebylo nutné ukládat sankce.

Čl. 7

Závěr

Jednotlivé odbory MěÚ vedly v roce 2011 v souladu se směrnicí č. 3/2008 řádně evidenci došlých žádostí a poskytovaly občanům informace, které zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, umožňuje a ukládá.

Ing. Josef Kupčík
tajemník MěÚ Blansko

 

            aktualizováno: 19. 1. 2021, 09:07 h