Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

V Blansku dne 10.02.2015

Obsah:

 1. Úvod
 2. Způsob realizace zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 3. Žádosti o informace doručené MěÚ v roce 2014
 4. Odvolání proti rozhodnutím o neposkytnutí informace
 5. Soudní přezkum vydaných rozhodnutí o neposkytnutí informace
 6. Řízení o sankcích za nedodržování zákona
 7. Závěr

Zpracoval: Ing. Josef Kupčík, tajemník MěÚ Blansko

Čl. 1
Úvod

Dne 01.01.2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“), jehož prostřednictvím se realizuje ústavním pořádkem České republiky garantované právo občanů na svobodný přístup k informacím. Zákon současně stanoví, za jakých podmínek budou informace tzv. povinnými subjekty, mezi něž spadá rovněž Městský úřad Blansko (dále také jen „MěÚ“), žadatelům poskytovány.

V návaznosti na zákon byl na MěÚ vydán pokyn tajemníka č. 15/1999 „Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“. Tento pokyn byl v průběhu roku 2004 nahrazen směrnicí č. 3/2004 „Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“, účinnou od 12.07.2004, následně směrnicí č. 1/2006 „Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“, účinnou od 25.05.2006, potom směrnicí č. 3/2008 „Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“, účinnou od 08.01.2008 a následně směrnicí č. 9/2014 „Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“, účinnou od 22.10.2014, která v intencích citovaného zákona upravuje postup MěÚ při poskytování informací tím, že stanoví jeho bližší podmínky.

Čl. 2
Způsob realizace zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

V souladu se zákonem poskytuje MěÚ informace žadatelům buď na základě žádosti nebo zveřejněním.

MěÚ zřídil na podatelně odboru hospodářské správy MěÚ (OHS) informační centrum, v němž byly k dispozici k nahlédnutí a za úhradu ke kopírování základní informace o organizační struktuře MěÚ, právní předpisy a další důležité informace pro veřejnost tak, jak to ukládá § 5 zákona. Tyto informace jsou průběžně aktualizovány.

Občané mohou získat všechny potřebné informace o MěÚ rovněž dálkovým přístupem na internetové stránce www.blansko.cz. Město Blansko informuje občany také prostřednictvím Zpravodaje města Blanska a prostřednictvím pravidelných tiskových konferencí.

Čl. 3
Žádosti o informace doručené v roce 2014

MěÚ obdržel celkem 15 žádostí o informace odvolávajících se na zákon. Žadatelům bylo v zákonem stanovené lhůtě písemně, elektronicky nebo při ústním jednání odpovězeno.

a) Žádosti řešené jednotlivými odbory a odděleními MěÚ:

 • odbor komunální údržby 2
 • odbor stavební úřad 6
 • odbor investičního a územního rozvoje 1
 • odbor hospodářské správy 1
 • odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy 3
 • odbor vnitřních věcí 1
 • oddělení sekretariát starosty 1

b) Okruhy problémů, jichž se žádosti o informace týkaly:

 • odpadové hospodářství 1
 • nebytové hospodářství 1
 • stavební řízení 2
 • památková péče 2
 • úpravy silničního provozu 2
 • prodej pozemků 1
 • komunální volby 1
 • dotace na provoz a činnost sportovních organizací 1
 • statistická data MŠ v ORP Blansko 1
 • loterie a podobné hry 1
 • přestupkové řízení 1
 • výstavba domů na Písečné 1

V rámci vyřizování uvedených informací nebylo třeba poskytnout žádnou výhradní licenci podle § 14a zákona.

Čl. 4
Odvolání proti rozhodnutím o neposkytnutí informace

MěÚ u jedné žádosti o informace z oblasti stavebního řízení vyhověl částečně a u části žádosti vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. U další žádosti z oblasti komunálních voleb MěÚ vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti v plném rozsahu. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebylo uplatněno.

U zbývajících žádostí MěÚ vyhověl žadatelům a informace poskytl.

Čl. 5
Soudní přezkum vydaných rozhodnutí o neposkytnutí informace

Podle § 16 zákona je každé rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumatelné soudem. MěÚ nemá v současné době poznatek o tom, že by žadatelé (i z minulých období), jejichž žádostem o informace nebylo vyhověno, požádali o soudní přezkum vydaného rozhodnutí.

Čl. 6
Řízení o sankcích za nedodržování zákona

Za kontrolu a dodržování směrnice č. 9/2014, která vychází ze zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odpovídají jednotliví vedoucí odborů MěÚ. Za rok 2014 nebyl na MěÚ zjištěn žádný případ porušení ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a proto nebylo nutné ukládat sankce.

Čl. 7
Závěr

Jednotlivé odbory MěÚ vedly v roce 2014 v souladu se směrnicí č. 9/2014 řádně evidenci došlých žádostí a poskytovaly občanům informace, které zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, umožňuje a ukládá.

Ing. Josef Kupčík
tajemník MěÚ Blansko

 

            aktualizováno: 19. 1. 2021, 09:07 h