Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

V Blansku dne 10.02.2016

Obsah:

  1. Úvod
  2. Způsob realizace zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  3. Žádosti o informace doručené v roce 2015
  4. Odvolání proti rozhodnutím o neposkytnutí informace
  5. Soudní přezkum vydaných rozhodnutí o neposkytnutí informace
  6. Řízení o sankcích za nedodržování zákona
  7. Závěr

Zpracoval: Ing. Josef Kupčík, tajemník MěÚ Blansko

Čl. 1
Úvod

Dne 01.01.2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“), jehož prostřednictvím se realizuje ústavním pořádkem České republiky garantované právo občanů na svobodný přístup k informacím. Zákon současně stanoví, za jakých podmínek budou informace tzv. povinnými subjekty, mezi něž spadá rovněž Městský úřad Blansko (dále také jen „MěÚ“), žadatelům poskytovány. V návaznosti na zákon byl na MěÚ vydán pokyn tajemníka č. 15/1999 „Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“. Tento pokyn byl v průběhu roku 2004 nahrazen směrnicí č. 3/2004 „Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“, účinnou od 12.07.2004, následně směrnicí č. 1/2006 „Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“, účinnou od 25.05.2006, potom směrnicí č. 3/2008 „Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“, účinnou od 08.01.2008 a následně směrnicí č. 9/2014 „Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“, účinnou od 22.10.2014, která v intencích citovaného zákona upravuje postup MěÚ při poskytování informací tím, že stanoví jeho bližší podmínky.

Čl. 2
Způsob realizace zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

V souladu se zákonem poskytuje MěÚ informace žadatelům buď na základě žádosti nebo zveřejněním.

MěÚ zřídil na podatelně odboru hospodářské správy MěÚ (OHS) informační centrum, v němž byly k dispozici k nahlédnutí a za úhradu ke kopírování základní informace o organizační struktuře MěÚ, právní předpisy a další důležité informace pro veřejnost tak, jak to ukládá § 5 zákona. Tyto informace jsou průběžně aktualizovány.

Občané mohou získat všechny potřebné informace o MěÚ rovněž dálkovým přístupem na internetové stránce www.blansko.cz. Město Blansko informuje občany také prostřednictvím Zpravodaje města Blanska a prostřednictvím pravidelných tiskových konferencí.

Čl. 3
Žádosti o informace doručené v roce 2015

MěÚ obdržel celkem 29 žádostí o informace odvolávajících se na zákon. Odbor životního prostředí MěÚ Blansko obdržel 1 žádost o informace o životním prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Žadatelům bylo v zákonem stanovené lhůtě písemně, elektronicky nebo při ústním jednání odpovězeno.

a) Žádosti řešené dle zákona jednotlivými odbory a odděleními MěÚ:

- odbor komunální údržby 3

- odbor stavební úřad 7

- odbor investičního a územního rozvoje 6

- odbor hospodářské správy 1

- odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy 2

- odbor vnitřních věcí 2

- odbor sociálních věcí 1

. odbor kancelář tajemníka 4

- oddělení sekretariát starosty 2

- 2. místostarosta 1

b) Okruhy problémů, jichž se žádosti o informace týkaly:

- odpadové hospodářství 1

- veřejné osvětlení 1

- CZT 1

- územní a stavební řízení, územní plánování 7

- investiční výstavba 3

- veřejné prostranství 2

- veřejná zakázka 1

- informační systém 1

- loterie a jiné podobné hry v Blansku 1

- dotace sportovním subjektům 1

- přestupkové řízení 1

- seznam stanic měření emisí v Blansku 1

- personální a organizační věci 6

- právní služby v oblasti bytového hospodářství 1

- výstavba domů na Písečné 1

V rámci vyřizování uvedených informací nebylo třeba poskytnout žádnou výhradní licenci podle § 14a zákona.

Čl. 4
Odvolání proti rozhodnutím o neposkytnutí informace

 MěÚ vyhověl všem žadatelům a informace poskytl.

Čl. 5
Soudní přezkum vydaných rozhodnutí o neposkytnutí informace

Podle § 16 zákona je každé rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumatelné soudem. MěÚ nemá v současné době poznatek o tom, že by žadatelé (i z minulých období), jejichž žádostem o informace nebylo vyhověno, požádali o soudní přezkum vydaného rozhodnutí.

Čl. 6
Řízení o sankcích za nedodržování zákona

Za kontrolu a dodržování směrnice č. 9/2014, která vychází ze zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odpovídají jednotliví vedoucí odborů MěÚ. Za rok 2015 nebyl na MěÚ zjištěn žádný případ porušení ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a proto nebylo nutné ukládat sankce.

Čl. 7
Závěr

Jednotlivé odbory MěÚ vedly v roce 2015 v souladu se směrnicí č. 9/2014 řádně evidenci došlých žádostí a poskytovaly občanům informace, které zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, umožňuje a ukládá.

Ing. Josef Kupčík
tajemník MěÚ Blansko

 

            aktualizováno: 19. 1. 2021, 09:07 h