Detail usnesení


Usnesení rady č. 6 ze dne 16. 3. 1999

Usnesení č. 1

Rada schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině Městské knihovny Blansko, kterým se ustanovuje změna sídla.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje návrh komise pro sport a tělovýchovu na vyhodnocení nejlepších sportovců blanenských tělovýchovných jednot za rok 1998:
– jednotlivci: David Hollmann (cyklotrial), Zdeňka Špačková (kuželky), Jiří Roučka (biatlon),
Jan Hlavsa (jachting), Libor Šinkora (dálk. běh na lyžích), Ondřej Němec
(kuželky), Pavel Beran (silniční cyklistika), Ing. Miloš Bayer (triatlon),
Jakub Plšek (sport. gymnastika), Martin Mareš (silniční cyklistika)
– kolektivy: kopaná ASK – dorost, baseball TJ Olympia – dorost, košíková TJ ČKD – žákyně
– trenéři: Miroslav Musil (košíková TJ ČKD), Jiří Hollmann (cyklotrial).

Usnesení č. 3
Rada schvaluje grantový program na přidělování dotací na kulturní a zájmové aktivity ve městě Blansko pro rok 1999.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s pořádáním soutěží lodních modelářů v květnu a září 1999 na vodní nádrži Palava po dohodě s MO MRS.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s umístěním lunaparku firmy "Schulz" Brno na nám. Republiky v Blansku.

Usnesení č. 6
Rada ukládá odboru ŠKOL ve spolupráci s odborem INV prověřit možnosti stavebních úprav zahradního domku ZŠ Dolní Lhota a odboru PR pokračovat ve vyhledávání možností na umístění pobočky knihovny v Dolní Lhotě.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje a doporučuje městskému zastupitelstvu ke schválení budoucí prodej 42 b. j. Blansko – Písečná tak, aby byly dodrženy podmínky poskytnuté státní dotace.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje revokaci usnesení č. 3 přijatého na 8. schůzi městského zastupitelstva dne 14. 11. 1995 a doporučuje MZ ke schválení.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje předložený rozpočet města Blanska na rok 1999 se schválenými úpravami
a doporučuje MZ ke schválení.

Usnesení č. 10
Rada ukládá odboru FIN projednat podmínky refinancování bytového domu Písečná s využitím dlouhodobého úvěru. Součástí materiálu budou zásady vztahu města k nájemníkům a budoucím kupujícím.

Usnesení č. 11
Rada ukládá zástupci starostky projednat s firmou Zásobování teplem, s. r. o. vyhodnocení nákladové položky č. 1 z předloženého plánu investic na 6. zasedání městské rady.

Usnesení č. 12
Rada bere na vědomí výsledky inventarizací Města Blansko a příspěvkových organizací za rok 1998.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje poskytnutí účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení pouze zájemcům na základě doporučení komise a schvaluje navrženou výši pro jednotlivé žadatele. Ukládá odboru FIN předložit k projednání městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje změny v nájemních smlouvách týkající se placení nájemného z nebytových prostor, s tím, že nájemné bude splatné k 25. dni měsíce předcházejícího danému čtvrtletí s účinností od 1. 4. 1999.

Usnesení č. 15
Rada ukládá oddělení PRÁV zapracovat do nových nájemních vztahů následující podmínku: V případě neplacení nájemného bude výpovědní lhůta 1 měsíc.

Usnesení č. 16
Rada ukládá tajemníkovi MěÚ prověřit, zda firmy, dlužící městu, nedodávali po dobu svého dlužnického vztahu své služby. Kontrola původního usnesení MR. V případě zjištění porušení tohoto usnesení předloží radě postih zodpovědných vedoucích odborů.

Usnesení č. 17
Rada vyhlašuje místní referendum ve věci oddělení městské části Spešov od města Blansko, které se uskuteční ve městě Blansko – městské části Spešov dne 24. 4. 1999 a vydává rozhodnutí o vyhlášení dle materiálu, které bude zveřejněno na úřední desce.

Usnesení č. 18
Rada vydává vyhlášku o konání místního referenda dle materiálu, která bude zveřejněna na úřední desce.

Usnesení č. 19
Rada seznámí městské zastupitelstvo na jeho nejbližším zasedání s tím, že byl podán návrh na konání referenda a doporučí zastupitelstvu přijmout stanovisko, kterým zastupitelstvo vezme tuto skutečnost na vědomí. Jako součást stanoviska navrhuje MR ekonomický rozbor městské části Spešov za rok 1998.

Usnesení č. 20
Rada stanovuje počet členů okrskové komise pro hlasování v místním referendu ve městě Blansko – městské části Spešov na pět členů.

Usnesení č. 21
Rada jmenuje zapisovatelkou okrskové komise pro hlasování v místním referendu ve městě Blansko – městské části Spešov paní Hanu Pliskovou.

Usnesení č. 22
Rada ukládá odboru práce s veřejností vyzvat občanský aktiv ve Spešově k navržení dvou členů okrskové komise pro hlasování v místním referendu, které se uskuteční ve městě Blansko – městské části Spešov.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout podíl města Blansko na lanové dráze Macocha.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s odprodejem nemovitosti č. p. 385 na pozemku p. č. 379 – zast. plocha o výměře 292 m2 a pozemku p. č. 379 – zast. plocha vše v k. ú. Blansko o výměře 292 m2 žadatelům dle následujícího pořadí a doporučuje k projednání v MZ:
1) Pavel Fořtík, Dvorská 86, Blansko, za cenu 350 000,-- Kč
2) Martin Krikl, Podlesí 16, Blansko, za cenu 355 000,-- Kč
3) Radek Kotlán, Dvorská 5, Blansko, za cenu 350 000,-- Kč
4) MVDr. Leopold Šaršon, Mezimostí 120, Svitávka, za cenu 300 000,-- Kč
5) Vladimír Novotný, Horní Palava 32, Blansko, za cenu 300 000,-- Kč
s tím, že zájemce zaplatí celou částku při podpisu smlouvy.

Usnesení č. 25
Rada nemá námitek k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v areálu Nemocnice Blansko s paní MUDr. Danou Vyskočilovou, Pekařská 3, Blansko, která bude provozovat nestátní zdravotnické zařízení – revmatologickou a interní ambulanci.

Usnesení č. 26
Rada nemá námitek k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v areálu Nemocnice Blansko s pojišťovnou Allianz na umístění reklamní tabule, plakátu, vlajky a stojanu.

Usnesení č. 27
Rada nemá námitek k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v areálu Nemocnice Blansko s panem Zdenkem Vykonalem, bytem Kamnářská 9, Blansko, reprezentantem Allianz pojišťovny, a. s., Praha, kterému bude pronajata garáž.

Usnesení č. 28
Rada projednala návrh rozpočtu na rok 1999 a plán pořízení HIM na rok 1999 Nemocnice Blansko a souhlasí s realizací pořízení HIM (položky 1-11, kromě 8-9) dle předloženého pořadí priorit v souladu s rozpočtem na rok 1999. Podmínkou je vývoj hospodaření dle předloženého plánu. Vyhodnocení k 30. 6. 1999.

Usnesení č. 29
Rada bere na vědomí přehled nájemních smluv, které uzavřela Nemocnice Blansko k datu 31. 12. 1998.

Usnesení č. 30
Rada projednala informaci o stavu a záměrech Nemocnice Blansko a ukládá:
– zástupkyni starostky a řediteli nemocnice vyvolat jednání na OkÚ Blansko ve věci chirurgické pohotovostní služby,
– řediteli nemocnice v souvislosti se zabezpečením využívání parkoviště u zvláštní školy umožnit vstup pro pěší do areálu zadním vchodem tohoto parkoviště.

Usnesení č. 31
Rada schvaluje uzavření smlouvy na zajištění dodávky obědů pro pečovatelskou službu a výdejnu obědů městského klubu důchodců s panem Rudolfem Volfem, Rájec-Jestřebí, Fügnerova 237, který předložil nejvhodnější nabídku.

Usnesení č. 32
Rada ukládá odboru BNH uzavřít nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce na pronájem nebytových prostor kuchyně na ul. K. J. Mašky 2, s p. Rudolfem Volfem, Rájec-Jestřebí, Fügnerova 237 s účinností od 1. 4. 1999 za následujících podmínek:
– účel nájmu – vaření obědů pro pečovatelskou službu a výdejnu obědů městského klubu důchodců
– výše nájemného 70 tis. Kč ročně
– úhrada nájemného ve čtvrtletních splátkách vždy k 25. dni měsíce předcházejícího danému čtvrtletí
– výše nájemného nebude zvyšována o míru inflace
– smlouva na dobu neurčitou s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou
– bezplatná výpůjčka vnitřního vybavení a zařízení kuchyně
– veškeré opravy a údržbu vnitřního zařízení a vybavení kuchyně zajistí nájemce na vlastní náklady

Usnesení č. 33
Rada ukládá odboru SOC uzavřít smlouvu na zajištění dodávky obědů s p. Rudolfem Volfem, Rájec-Jestřebí, Fügnerova 237 s účinností od 1. 4. 1999 za následujících podmínek:
– cena oběda – normální strava 32,60 Kč
– dietní strava 34,60 Kč
– změna ceny oběda v důsledku pohybu cen potravin a režijních nákladů bude projednána s odběratelem nejméně 1 měsíc předem
– převzetí stávajícího personálu kuchyně
– zajištění obědů v SO a NE v případě zájmu min. 50 strávníků
– fakturace jedenkrát za čtrnáct dní dle skutečně odebraných obědů
– smlouva na dobu neurčitou s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou

Usnesení č. 34
Rada schvaluje Mandátní smlouvu s firmou SELIO, spol. s r. o. Blansko.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí a doporučuje městskému zastupitelstvu schválení zástavy nemovitosti – obchodní středisko Blansko – Písečná, p. č. 4381 v k. ú. Blansko, č. p. 2206 ve prospěch SFŽP ČR za účelem jištění půjčky pro akci "Plynofikace města Blansko – STL plynovody pro místní část Olešná a Hořice".

Usnesení č. 36
Rada doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit snížení kupní ceny za odprodej části objektu na ul. Vodní 9 včetně zastavěného pozemku na 5 833 731,-- Kč , s tím, že kupní cena bude uhrazena jednorázově při podpisu kupní smlouvy.

Usnesení č. 37
Rada schvaluje předložené znění přílohy č. 3, vyhlášky č. 1/97 ze dne 16. 6. 1997 a doporučuje ke schválení u městského zastupitelstva.

Usnesení č. 38
Rada schvaluje začlenění zaměstnanců rušeného MěÚSS do organizační struktury pověřeného Městského úřadu Blansko s účinností od 1. 4. 1999 dle písemného materiálu tak, že dojde po ukončení výpovědních lhůt k celkové úspoře 2 pracovních míst (vedoucí a ekonom MěÚSS). Ekonomická agenda dosavadního MěÚSS bude zajištěna bez zvýšení stavu zaměstnanců odboru FIN.

Usnesení č. 39
Rada schvaluje vytvoření 1 pracovního místa pro údržbáře budov MěÚ, knihovny a IPB (na základě smluvního vztahu) s účinností od 1. 4. 1999.

Usnesení č. 40
Rada schvaluje, že s účinností od 1. 4. 1999 bude zástupcem tajemníka Mgr. Ludmila Sedláková, vedoucí odboru SOC.

Usnesení č. 41
Rada schvaluje zrušení odboru BNH s účinností k 1. 7. 1999. Činnosti rušeného odboru budou zabezpečeny dle písemného materiálu. Tímto dojde k úspoře 2 pracovních míst (vedoucí odboru, 1 zaměstnanec)

Usnesení č. 42
Rada schvaluje zrušení 1 pracovního místa v odboru VNV s účinností k 1. 9. 1999.

Usnesení č. 43
Rada odvolává v souvislosti se zrušením MěÚSS paní Jaroslavu Konečnou z funkce vedoucí MěÚSS s účinností k 31. 3. 1999.

Usnesení č. 44
Rada schvaluje navržený program 3. zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat 30. 3. 1999.


Mgr. Věra Vachová
starostka města Blansko

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h