Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 9040 ze dne 16. 2. 1999

mimořádné zasedání

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schvaluje za členku městské rady Blansko Mgr. Věru Veselou.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo bere na vědomí dosavadní postup při řešení zachování dostupné zdravotnické péče spádové oblasti Blansko a ukládá starostce města Blanska intenzivně pokračovat v jednáních především na ministerstvu zdravotnictví s cílem zajištění 72 lůžek na interním oddělení Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo trvá na požadavku vedení Nemocnice Blansko na zachování minimálně 72 akutních lůžek interního oddělení a obrací se na představitele OkÚ a příslušné zvolené členy Parlamentu ČR o podporu tohoto odůvodněného požadavku.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo ukládá městské radě zpracovat písemné připomínky k Jednacímu řádu městského zastupitelstva, které byly předloženy v písemné formě a ukládá předložit městskému zastupitelstvu na příštím zasedání k projednání.

Usnesení č. 5
Členové městského zastupitelstva dodají do 26.2.1999 své další písemné návrhy na úpravu Jednacího řádu městského zastupitelstva na MěÚ Blansko.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo na základě tajné volby schvaluje za členy okresní školské rady p. Mgr. Michala Krále jako zástupce samosprávy – člena městského zastupitelstva a p. Mgr. Jaroslava Krejčíře jako zástupce pedagogů.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo bere na vědomí nabytí majetkového podílu na Lanové dráze Macocha.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo doporučuje členu městského zastupitelstva Blansko panu Petru Kavanovi, aby nepřesnou a nepravdivou medializací podpisu kupní smlouvy na podíl města Blanska na Lanové dráze Macocha nepoškozoval na veřejnosti jméno a zájmy města Blanska.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo ukládá městské radě, aby ve spolupráci s kontrolní komisí prověřila otázku platnosti smlouvy ze dne 23.12.1998, kterou podepsala starostka města bez jeho souhlasu a o výsledku a přijatých opatřeních informovala městské zastupitelstvo do 30.4.1999.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo ukládá městské radě vyhodnotit účinnost zavedení systému svozu městského odpadu ve vztahu k nákladům systému a k dodavateli. Toto vyhodnocení předložit na zasedání městského zastupitelstva ve 3. čtvrtletí roku 1999.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o postupu při rozesílání materiálů z jednání městské rady a městského zastupitelstva.


.............................................
Mgr. Věra Vachová
starostka

 

            aktualizováno: 25. 5. 2020, 09:10 h