Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 4 ze dne 27. 4. 1999

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dotaci a půjčce č. 044198871 a zástavní smlouvy č. 044198871-Z mezi městem Blanskem a Státním fondem životního prostředí České republiky na akci "Plynofikace města Blanska – místní část Olešná, Hořice".

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením schváleného ÚPn SÚ Blansko dle žádosti manželů Kolářových, Sadová č. 160, Ráječko, týkající se převedení pozemků p.č. 369 a p.č.500 v k.ú. Dolní Lhota z ploch neurbanizovaných do ploch určených v návrhovém období k nízkopodlažní bytové zástavbě – RD.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením změny schváleného ÚPn SÚ Blansko dle žádosti pana Vladimíra Linkova, Kopečná č. 321, Brno s tím, že změna týkající se převedení pozemku p.č. 495/11 z ploch neurbanizovaných do ploch návrhových určených k rekreační výstavbě se bude týkat také pozemků p.č. 494,495/1 až 14,498/1 až 3,500, části pozemku p.č. 86.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1, vyhlášky č. 4/95 Fondu rozvoje bydlení ve městě Blansku o změně peněžního ústavu.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem nemovitosti č. p. 385 na pozemku p.č. 379- zast. plocha o výměře 292 m2 a pozemku p.č. 379-zast. plocha vše v k.ú. Blansko o výměře 292 m2 žadatelům dle následujícího pořadí s tím, že kupní cena bude zaplacena při podpisu smlouvy:
1. Pavel Fořtík, Dvorská 86, Blansko, za cenu 350.000,-- Kč
2. Martin Krikl, Podlesí 16, Blansko, za cenu 355.000,-- Kč
3. Radek Kotlán, Dvorská 5, Blansko, za cenu 350.000,-- Kč
4. MVDr. Leopold Šaršon, Mezimostí 120, Svitávka, za cenu 300.000,-- Kč
5. Vladimír Novotný, Horní Palava 32, Blansko, za cenu 300.000,-- Kč.

Mgr. Věra Vachová
starostka města Blanska

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h