Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 3 ze dne 30. 3. 1999

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny územního plánu SÚ – ŽP Blansko, která se týká úpravy křižovatky Poříčí – Na Řadech, dle varianty 02a předložené firmou KOREKT – INVEST, s. r. o.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou urbanistickou studii středu města Blanska, která má náležitosti konceptu regulačního plánu a souhlasí s tím, aby tato studie byla dopracována do podoby regulačního plánu středu města Blanska v souladu s odsouhlasenými připomínkami z dnešního zasedání, které budou uvedeny v zápise z tohoto zasedání.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo schvaluje rozbor hospodaření města Blanska a příspěvkových organizací za rok 1998.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schvaluje budoucí prodej 42 b. j. Blansko – Písečná tak, aby byly dodrženy podmínky poskytnuté státní dotace.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení č. 3 přijatého na 8. schůzi městského zastupitelstva dne 14. 11. 1995.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Blanska na rok 1999.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení pouze zájemcům na základě doporučení komise a schvaluje navrženou výši pro jednotlivé žadatele.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem níže uvedených pozemků v k. ú. Olešná (zahrádkářská lokalita Bačina u Blanska):
– pozemku parc. č. 381 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 22 m2 za cenu 100,-- Kč/m2
Pavlu Přibilíkovi, Jasanova 7, Blansko,
– pozemku parc. č. 383/1 zahrady o výměře 198 m2 za cenu 40,-- Kč/m2
Pavlu Přibilíkovi, Jasanova 7, Blansko,
– pozemku parc. č. 379/1 zahrady o výměře 125 m2 za cenu 40 Kč/m2
Vlastě Nejezchlebové, Blansko, Smetanova 5,
– pozemku parc. č. 378 zahrady o výměře 36 m2
Jiřímu a Alžbětě Felklovým, Blansko, Těchovská 13 za cenu 40,-- Kč/m2,
– pozemku parc. č. 377 zahrady o výměře 6 m2
Zdeňce Šereblové, Blansko, nám. Svobody 7 za cenu 40,-- Kč/m2.


Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku p. č. 247/12 ostatní plochy o výměře 260 m2 v k. ú. Blansko – část parc. č. 243/2 (PK) Českým drahám, s. o. , za cenu dle znaleckého posudku, přičemž znalečné a všechny poplatky související s převodem pozemku uhradí kupující.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 317 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Těchov o výměře 500 m2 panu Jiřímu Osičkovi, Dvorská 20, Blansko za cenu 150,-- Kč/m2. Kupní cena bude uhrazena ve třech splátkách takto:
první splátka, t. j. polovina kupní ceny bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy,
druhá splátka, t. j. čtvrtina kupní ceny bude uhrazena do dvou měsíců po podpisu kupní smlouvy,
třetí splátka, t. j. čtvrtina kupní ceny bude uhrazena do čtyř měsíců po podpisu kupní smlouvy.
Kupní smlouva bude vložena do katastru nemovitostí až po uhrazení poslední splátky kupní ceny.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 16/1 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 11 zastavěná plocha o výměře cca 268 m2, vše k. ú. Blansko, vše včetně staveb, všech součástí a příslušenství, které se na odprodávaných nemovitostech nacházejí formou obálkové metody tomu ze dvou žadatelů, který nabídne nejvyšší kupní cenu. Nejnižší kupní cena je stanovena 300,-- Kč/m2. Kupující uhradí veškeré daně a poplatky související s převodem.
Pokud žadatel, který nabídne nejvyšší kupní cenu, nepodepíše do třiceti dnů po předložení nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí kupní smlouvě, budou tyto smlouvy nabídnuty k podpisu žadateli, který nabídl druhou nejvyšší cenu.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1327/19 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ evidence nemovitostí o výměře 117 m2 v k. ú. Blansko manželům JUDr. Sylvě a Bohumilu Ducháčkovým, Blansko, Josefa Lady 15 za celkovou kupní cenu 7 320,-- Kč, za předpokladu, že byl tento záměr řádně zveřejněn.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 318 – zahrada o výměře 407 m2 a pozemku parc. č. 323 – zahrada o výměře 405 m2 v k. ú. Lažánky Oldřichu Bílému, Lažánky 112 za cenu 10,-- Kč/m2 a s odprodejem pozemku parc. č. 319 – zahrada o výměře 276 m2 Ing. Jiřímu Tesákovi, Brno, Havlíčkova 70 za cenu 10,--/m2.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem pozemků nebo jejich částí p. č. 707/8, 707/9, 707/10, 707/11, 707/12 v k. ú. Blansko, které budou zastavěny, v souladu s podmínkami výběrového řízení, 42 garážemi v sídlišti Písečná.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo souhlasí se zástavou nemovitosti – obchodní středisko Blansko, Písečná na parcele p. č. 4381 v k. ú. Blansko, č. p. 2206 – ve prospěch SFŽP ČR za účelem jištění půjčky pro akci "Plynofikace města Blanska, místní část Olešná – Hořice.


Usnesení č. 16
Zastupitelstvo nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro paní Naděždu Musilovou, bytem Dolní Lhota 21.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro pana Davida Popelku, bytem Blansko, Absolonova 7.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro pana Marka Baláže.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 k městské vyhlášce č. 9/95 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů s platností od 1. 6. 1999.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo schvaluje Jednací řád Městského zastupitelstva Blansko dle předloženého materiálu a přijatých připomínek.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo schvaluje Volební řád dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo bere na vědomí skutečnost, že byl podán návrh na konání místního referenda ve věci oddělení městské části Spešov od Města Blanska. Součástí stanoviska je ekonomický rozbor městské části Spešov za rok 1998.


Mgr. Věra Vachová
starostka města Blanska

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h