Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 6 ze dne 29. 6. 1999

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo vzhledem k tomu, že se město Blansko nehodlá účastnit přednostního úpisu nových akcií České spořitelny podle Podmínek upisování akcií ČS uveřejněných v Obchodním věstníku č. 20/99 dne 19. 5. 1999, str. A/55:
1. schvaluje využití samostatně převoditelných práv přednostního úpisu nových akcií ČS ke 31 400 ks akciím emitovaných ČS, ISIN CZ 0008023736, každá o nominální hodnotě 100,-- Kč tím, že budou zcela úplatně převedena na třetí osobu pro přednostní úpis dle Podmínek úpisu nových akcií ČS ze dne 19. 5. 1999 za cenu minimálně 15,-- Kč za právo spojené s jednou akcií,
2. zastupitelstvo pověřuje společnost CA IB Securities, a. s., IČO 0043004580 (zástupce)
k nalezení kupce přednostních práv úpisu nových akcií České spořitelny, a. s. dle bodu
a k zabezpečení smluvní dokumentace s tím, že městu Blansko z toho nevyplývá vůči
zástupci žádný peněžitý závazek,
3. zastupitelstvo ukládá starostce města Blanska podepsat příslušné dokumenty.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje kritéria pronájmu městských bytů ve výstavbě 42 bytových jednotek Blansko – Písečná v pořadí 1, 2 a 3.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo schvaluje přijetí hypotečního úvěru ve výši 11 mil. Kč na výstavbu 42 bytových jednotek na sídlišti Písečná u České spořitelny, a. s., okresní pobočky Prostějov, pobočka Blansko a se zajištěním úvěru zastavením stavby 42 bytových jednotek na sídlišti Písečná na pozemku p. č. 639/1 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o koupi 12 009 ks akcií Jihomoravské energetiky, a. s. a 5 144 ks akcií Jihomoravské plynárenské, a. s. (včetně příloh) v majetku obce a práv k nim náležejících, a její uzavření se společností Živnostenská banka, a. s. na základě výběrového řízení organizovaného Energetickým sdružením obcí jižní Moravy. Návrhy textu smluv byly zastupitelstvu předloženy a tvoří přílohu č. 1 zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 29. 6. 1999.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo schvaluje zrušení účtu Fond životního prostředí a jeho statutu.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo schvaluje zapracovat po úhradě za nákup odborné literatury, 50 000,-- Kč bude použito na úhradu prokazatelných výdajů s likvidací invazních rostlin, do rozpočtu města do kapitoly 37, finanční prostředky z účtu Fondu životního prostředí.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo ukládá městské radě ustavit komisi pro životní prostředí.


Usnesení č. 8
Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi Lachemou, a. s. Blansko a městem Blansko na ekologické účely – vybudování kanalizační shybky "staré Blansko" ve výši 100 000,-- Kč.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 1560 zastavěná plocha garáží o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko Miloši a Marii Wolfovým, Poříčí 8, Blansko za cenu dle znaleckého posudku, nejméně však za 150,-- Kč/m2.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí se směnou části obecních pozemků parc. č. 1365/1 ostatní plochy
a parc. č. 874/1 (PK) o výměře cca 20 m2 v k. ú. Blansko za pozemek parc. č. 875/79 zahrady o výměře 8 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví Václava a Marcely Fouskových, Pražská 62, Blansko s tím, že manželé Fouskovi uhradí městu Blansko rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků v ceně 60,-- Kč/m2 a budou hradit náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. 176/1 (dle PK) o výměře cca 200 m2 v k. ú. Olešná (pouze části zastavěné komunikací) od pana Aloise Kučery, Olešná 4, Blansko, a to za cenu 75,-- Kč/m2.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením změny schváleného ÚPn SÚ Blansko dle žádosti pana Libora Maňáka, Blansko – Klepačov, Dlouhá č. 7, v zastoupení firmou SMK IDC, spol. s r. o.
Seifertova č. 1a, Blansko, týkající se převedení pozemků p. č. 424 z ploch neurbanizovaných do ploch určených v návrhovém období k nízkopodlažní bytové zástavbě – RD.

Usnesení č. 13
A. Výrok o schválení změny územního plánu sídelního útvaru Blansko:
Zastupitelstvo schvaluje Změnu územního plánu sídelního útvaru Blansko v oblasti městské části Češkovice.
B. Výrok o vymezení závazné části územně plánovací dokumentace:
Zastupitelstvo schvaluje doplnění závazné části územního plánu sídelního útvaru Blansko v souvislosti se schválenou změnou ÚPn SÚ Blansko v oblasti městské části Češkovice a ukládá radě vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplní Obecně závazná vyhláška města Blanska č. 4/1998 o závazných částech ÚPn SÚ Blansko.
C. Výrok o vyřízení námitek k návrhu územně plánovací dokumentace a nesouhlasů s vyřízením námitek podaných ke koncepci řešení
Zastupitelstvo bere na vědomí, že při projednání návrhu Změny ÚPn SÚ Blansko v oblasti městské části Češkovice nebyly uplatněny žádné námitky a připomínky.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo schvaluje Zadání změn schváleného územního plánu sídelního útvaru Blansko v oblastech městských částí Těchov, Olešná, Klepačov a ukládá odboru INV pořídit jejich zpracování.


Usnesení č. 15
Zastupitelstvo schvaluje Zadání změny schváleného územního plánu sídelního útvaru Blansko týkající se úpravy křižovatky Poříčí – Na Řadech a ukládá odboru INV pořídit její zpracování.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem nemovitostí Lažánky č. p. 31 na pozemku p. č. 320/1, pozemku p. č. 320/1 zast. pl. o výměře 731 m2, pozemku p. č. 321, zahrada o výměře 602 m2 vše v k. ú. Lažánky žadatelům dle následujícího pořadí s tím, že kupní cena bude zaplacena při podpisu kupní smlouvy:
1) Jaroslav Strejček, bytem Lažánky 141, Blansko za cenu 210.000,-- Kč.
2) Ladislav Kliský, bytem Havlíčkova 558, Bílovice n/Sv. za cenu 200.000,-- Kč.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo schvaluje novelu vyhlášky o zřízení Městské policie ve městě Blansko.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem založit obecně prospěšnou společnost, jejímž účelem je poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti turistického ruchu veřejnosti a ukládá starostce jednat o zakládací smlouvě s ostatními potencionálními zakladateli a předložit zakládací smlouvu zastupitelstvu ke schválení.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo ukládá městské radě vyhodnotit činnost obstaravatelských firem působících na území města a následně přijmout příslušná opatření vedoucí ke zkvalitnění plnění obsahu dodavatelských smluv.
T: 29. 2. 2000


Mgr. Věra Vachová
starostka města Blansko

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h