Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 5 ze dne 18. 5. 1999

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo nesouhlasí s odkoupením pohledávky od IPB,a.s., pobočka Blansko za dlužníka p. Musila Miloslava a revokuje usnesení č. 3 z 20. zasedání městského zastupitelstva.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh na oddělení integrované obce Spešov od města Blanska adresovaný Ministerstvu vnitra ČR, který akceptuje následující dělení:
Aktiva: převedení nedělitelných aktiv v rámci katastrálního území nové obce Spešov, dále akcií dle proporcionálního propočtu na jednoho obyvatele.
Pasiva: na Spešov bude převedena jen část pasiv odpovídající úvěrovému zatížení města včetně úroků, dle proporcionálního propočtu na jednoho obyvatele.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo schvaluje prodej výkonu akcionářských práv a akcií JMP, a.s. a JME, a.s. Zastupitelstvo pověřuje starostku města Blanska k jednání a podpisu smluv k odprodeji 12.352 ks akcií JME a.s. a 5.291 ks akcií JMP a.s. za nejvyšší cenovou nabídku a nejvýhodnějších obchodních podmínek vzešlých z výběrového řízení. Počet akcií, které budou prodávány bude snížen o poměrný počet akcií, které připadají na Spešov, a které mu budou při oddělení převedeny. Dále si Město Blansko ponechá 1ks akcie JMP, a.s. a 1 ks akcie JME, a.s.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schvaluje rozdělení finančních prostředků z prodeje výkonu akcionářských práv a akcií JMP, a.s. a JME, a.s. takto:
všechny finanční prostředky získané z prodeje budou investovány do prostředků finančního trhu s cílem jejich kapitalizace. Pro investování zastupitelstvo pověřuje starostku a městskou radu provést výběrové řízení a jeho výsledek předložit městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo schvaluje, aby v rozpočtu města byly zapojeny roční výnosy z kapitálových vkladů získaných prodejem akcií JMP,a .s. a JME a.s.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo schvaluje zajištění úvěru, a to svými příjmy na čerpaný úvěr ve výši 13 mil. Kč u České spořitelny, a.s., pobočka Boskovice na výstavbu intenzifikace ČOV Blansko – I. etapa . Město Blansko uzavře s investorem zástavní smlouvu na zřízení zástavního práva na ČOV.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo ukládá městské radě předložit do 30.6.1999 přehled ekonomické situace ve Svazku vodovodů a kanalizací okresu Blansko.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s návrhem městské rady ve věci prominutí poplatku z prodlení ve výši 21.727,-- Kč, na základě žádosti paní Anny Látalové, trvale bytem Blansko, Bezručova 5.


Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s návrhem městské rady ve věci prominutí poplatku z prodlení ve výši 14.199,-- Kč, na základě žádosti paní Dany Babášové, trvale bytem Blansko, Jasanová 11.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 113 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 71 m2 v k.ú. Lažánky /část pozemku parc. č. 680/5 (PK)/, který je částečně zastavěn rodinným domem č.p. 18 a částečně tvoří dvůr u RD č.p. 18 v Lažánkách paní Růženě Vdolečkové, Lažánky 18, Blansko za cenu 150,-- Kč/m2.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo nesouhlasí s odprodejem obecních pozemků v k.ú. Blansko:
p.č. 872/1 ostatní plocha o výměře 800 m2
p.č. 872/3 ostatní plocha o výměře 36 m2
p.č. 872/4 ostatní plocha o výměře 43 m2
p.č. 4215/2 ostatní plocha o výměře 143 m2
p.č. 4216/2 ostatní plocha o výměře 182 m2
p.č. 4217/2 ostatní plocha o výměře 190 m2
firmě AGRO-ND spol. s r.o. Blansko, Sloupečník 1a, Blansko.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 203 zahrada o výměře 44 m2 a části pozemku parc. č. 204 o výměře cca 150 m2 (v hranicích současného oplocení), vše v k.ú. Olešná, paní Marii Haškové, Palackého 34, Blansko, za cenu 40,--Kč/m2, přičemž kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 32 zahrada o výměře 18m2 v k.ú. Olešná manželům Janě a Zdeňku Pytelovým, bytem Blansko, Dvorská 60, za cenu 40,--Kč/m2, přičemž kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo bere na vědomí připomínky uvedené v otevřeném dopise Občanského aktivu Blansko-Klepačov a výsledek kontroly provedené oddělením cenové kontroly Finančního ředitelství Brno k této problematice, s jejímž výsledkem byla OA Klepačov dle zákona písemně seznámena.


Mgr. Věra Vachová
starostka města Blanska

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h