Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 10 ze dne 28. 3. 2000

Zastupitelstvo schvaluje návrh vyhlášky o provozování výherních hracích přístrojů ve městě Blansku.

Zastupitelstvo schvaluje odkoupení budovy 1. MŠ Blansko, Údolní ul. 2 za limitní cenu 1,5 mil. Kč ve dvou ročních splátkách, a to 750 tis. Kč do 14 dnů po podpisu kupní smlouvy a 750 tis. Kč do 31. 8. 2001. Vklad do katastru nemovitostí bude proveden po úplném zaplacení kupní ceny.

Zastupitelstvo ukládá městské radě, aby provedla rozbor situace v oblasti mateřského školství, který bude obsahovat vyhodnocení údajů o nemovitostech a nároků na investice, o reálné naplněnosti MŠ, o kvalitě personálního obsazení, a to ve spolupráci se Školským úřadem, vyhodnocení spádových oblastí vzhledem k vývoji porodnosti ve městě a vyhodnocení lokality z hlediska životního prostředí a tento materiál předložila na 12. zasedání městského zastupitelstva.

Zastupitelstvo schvaluje koupi Klubu ČKD za maximální cenu 10 mil. Kč a pověřuje starostku města Mgr. Vachovou k podání žádosti na Krajský obchodní soud v Brně o zrušení vyhlášeného výběrového řízení na prodej Klubu ČKD Blansko. Současně ji pověřuje přihlášením města do výběrového řízení tak, aby do obálky, předkládané do výběrového řízení, napsala cenu v intervalu minimálně 5 mil. Kč, nejvýše však 10 mil. Kč dle momentální obchodní situace a známé poptávky.

V případě, že koupě Klubu ČKD nebude realizovaná, ukládá městské zastupitelstvo starostce města Mgr. Vachové jednat o koupi Sokolovny s firmou REKO a výsledek předložit městskému zastupitelstvu.

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou položku PROGRAM STIMULACE PODNIKÁNÍ dle klíče vycházejícího z daně z příjmu od fyzických osob, a to pro rok 2000 ve výši 400 000,-- Kč.

Zastupitelstvo bere na vědomí důvody k přípravě PROGRAMU STIMULACE PODNIKÁNÍ a rekapitulaci výchozích kroků k přípravě tohoto PROGRAMU.

Zastupitelstvo schvaluje Pravidla pro tvorbu a čerpání prostředků z rozpočtu města pro rok 2000 na PROGRAM STIMULACE PODNIKÁNÍ.

Zastupitelstvo schvaluje rozbor hospodaření města Blanska a příspěvkových organizací za rok 1999 s tím, že bere na vědomí probíhající přezkoumání Okresním úřadem a ukládá městské radě předložit výsledek přezkoumání do příštího jednání městského zastupitelstva.

Zastupitelstvo ukládá městské radě, aby uložila jednatelům společnosti Služby Blansko, s.r.o. připravit seminář pro členy zastupitelstva, kde budou předloženy hospodářské výsledky za r. 1999 za přítomnosti ředitele společnosti Ing. Radka Snopka.

Zastupitelstvo ukládá městské radě po odsouhlasení účetní uzávěrky společnosti Služby Blansko, s.r.o. za r. 1999 a plánu hospodaření na rok 2000 zaslat členům MZ tyto podklady, a to v podobě výkazu zisků a ztrát, rozvahy a cash-flow.

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Blanska na rok 2000 s úpravami dle zápisu.

Zastupitelstvo ukládá MR, aby předložila na příštím zasedání městského zastupitelstva informace o rozpočtech příspěvkových organizací města na r. 2000.

Zastupitelstvo schvaluje přijetí hypotečních úvěrů do výše 7,5 mi. Kč od Českomoravské hypoteční banky, a. s., a to za účelem:
a) financování koupě
b) financování rekonstrukce
budovy č. p. 1470 na pozemku parc. č. 2588 v k. ú. Blansko.
Zároveň schvaluje zajištění těchto úvěrů zástavním právem k nemovitostem – budově č. p. 1470 a pozemku parc. č. 2588 v k. ú. Blansko ve prospěch banky, a to na prvním místě. Dále odsouhlasilo dozajištění úvěrů vlastní blankosměnkou města včetně podpisu směnečného prohlášení.
Zastupitelstvo pověřuje pracovníky odboru FIN jednáním s bankou o poskytnutí hypotečních úvěrů a starostku města Blanska Mgr. Vachovou podpisem smluvní dokumentace.

Zastupitelstvo schvaluje přijetí hypotečních úvěrů do výše 10 mil. Kč od Českomoravské hypoteční banky, a. s., a to za účelem financování koupě budovy č. p. 240 na pozemku parc. č. 229 v k. ú. Blansko.
Zároveň schvaluje zajištění těchto úvěrů zástavním právem k nemovitostem – budově č. p. 240 a pozemku parc. č. 229 v k. ú. Blansko ve prospěch banky, a to na prvním místě.
Dále souhlasí s dozajištěním úvěru vlastní blankosměnkou města včetně podpisu směnečného prohlášení.
Zastupitelstvo pověřuje pracovníky odboru FIN jednáním s bankou o poskytnutí hypotečních úvěrů a starostku města Blanska podpisem smluvní dokumentace.

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení zájemcům na základě doporučení komise a schvaluje navrženou výši pro jednotlivé žadatele.

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 2083/2 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko panu Františku Ríznerovi, bytem Blansko, Wanklovo nám. 1, za cenu dle znaleckého posudku, nejméně však za cenu 150,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 174 zast. plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře cca 25 m2 za účelem výstavby dvougaráže manželům Dagmar a Aleši Buříkovým, bytem Blansko, Havlíčkova 18, za cenu 500,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené. Pro případ, že na stavbu dvougaráže nebude vydáno stavební povolení, pozbývá toto usnesení platnosti.

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1352/16 ost. plochy v k. ú. Blansko (části, která je označena v geometrickém plánu číslo 2208-209/1999 jako pozemek parc. č. 1352/44 ost. plocha v k. ú. Blansko) panu Ing. Drahomíru Zouharovi, bytem Blansko, Čapkova 10, za cenu 60,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 219/5 – zastavěná plocha o výměře 11 m2 a pozemku parc. č. 219/4 – ostatní plocha o výměře 107 m2, oba v k. ú. Olešná Jihomoravské plynárenské, a. s. Brno za cenu dle znaleckého posudku, nejméně však 150,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 893/7 (dle PK) v k. ú. Blansko o výměře 333 m2 od jeho vlastníků za cenu dle znaleckého posudku.

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. 205/1 – ostatní plocha o výměře cca 70 m2 v k. ú. Blansko, která bude zastavěna chodníkem, od Adastu Blansko, a. s. za nabídnutou cenu 3,-- Kč/m2.

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. 50/3 ostatní plochy v k. ú. Blansko o výměře cca 80 m2 (tzn. části potřebné pro úpravu křižovatky ulic Bezručova, Mlýnská, Dvorská) od VZP ČR za cenu dle znaleckého posudku.

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 299 – pastvina o výměře 3490 m2 v k. ú. Hořice od vlastníka tohoto pozemku za cenu 70 000,-- Kč s tím, že město Blansko akceptuje podmínky města Brna, že kupní smlouva bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy a smlouva bude městem Blansko podepsána nejpozději do 3 měsíců po obdržení návrhu smlouvy.

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem parc. č. 855/12 – lesní pozemek o výměře 193 m2, pozemku parc. č. 855/13 – lesní pozemek o výměře 5 m2 a pozemku parc. č. 854/18 – ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Blansko od vlastníka těchto pozemků, za cenu dle znaleckého posudku.

Zastupitelstvo revokuje následující usnesení týkající se prodeje nemovitosti Lažánky č. p. 20:
– usnesení č. 4 ze 14. schůze MZ konané dne 20. 2. 1992,
– usnesení č. 22 z 9. schůze MZ konané dne 12. 12. 1995,
– usnesení č. 5 ze 17. schůze MZ konané dne 16. 9. 1997,
– usnesení č. 16 ze 2. schůze MZ konané dne 22. 12. 1998.

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem domu č. p. 20 na pozemku p. č. 105 – zast. plocha, pozemku p. č. 105 – zast. plocha, nádvoří o výměře 250 m2 a pozemku p. č. 106 – zahrada o výměře 485 m2 vše v k. ú. Lažánky panu Janu Rolníkovi, bytem Blansko, Čelakovského 17 za jím nabídnutou cenu 50 000,-- Kč.

Zastupitelstvo souhlasí s opravou usnesení č. 31 ze 3. schůze městského zastupitelstva dne 21. a 22. 3. 1995 na toto znění:
Zastupitelstvo schvaluje bezplatný převod pozemků parc. č. 808/17 ovocné sady o výměře 3 455 m2 parc. č. 808/20 ostatní plochy o výměře 936 m2 a části pozemku parc. č. 808/8 orná půda o výměře cca 4 600 m2, vše v k. ú. Blansko na Českou republiku, za účelem výstavby domova důchodců v Blansku.

Zastupitelstvo schvaluje odložení projednávání bodu změny ÚPn SÚ Blansko do příštího jednání městského zastupitelstva s tím, že bude doplněno stanovisko zpracovatele ÚPn.

Zastupitelstvo schvaluje znění předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku s právem stavby a předkupním právem, ze dne 2. 7. 1998, s firmou KOREKT Invest, s. r. o., Uzbecká 32, 625 00 Brno.

Zastupitelstvo schvaluje Zadání změn územního plánu sídelního útvaru Blansko na území jeho městské části Klepačov a v ulici Svitavské a ukládá odboru INV pořídit jejich zpracování.

Zastupitelstvo schvaluje změnu územního plánu sídelního útvaru Blansko, týkající se zařazení plochy, ležící v k. ú. Těchov a zahrnující pozemky p. č. 806, 205/47 – 205/58, do ploch nízkopodlažní bytové zástavby rodinnými domy, určených k zastavění v období návrhovém.

Zastupitelstvo schvaluje změnu územního plánu sídelního útvaru Blansko, týkající se zařazení plochy, ležící v k. ú. Olešná u Blanska a zahrnující pozemky p. č. 241, 242, 243 a 245, mezi plochy nízkopodlažní bytové zástavby rodinnými domy, určené k zastavění v období návrhovém.

Zastupitelstvo schvaluje změnu územního plánu sídelního útvaru Blansko, týkající se zařazení plochy, ležící v k.ú. Klepačov a zahrnující pozemky p.č. 432, 437 a 438, do ploch vyšší občanské vybavenosti, zastavitelných v období navrhovaném.

Zastupitelstvo schvaluje změnu územního plánu sídelního útvaru Blansko, týkající se zařazení plochy, ležící v k.ú. Těchov a zahrnující pozemek p.č. 157/2, mezi plochy rekreační výstavby, s možností přestavby na trvalé bydlení v období navrhovaném.

Zastupitelstvo schvaluje doplnění závazné části územního plánu sídelního útvaru Blansko, v souvislosti s výše uvedenými schválenými změnami ÚPn SÚ Blansko a ukládá městské radě vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplní Obecně závazná vyhláška města Blanska č. 4/1998 o závazných částech ÚPn SÚ Blansko, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo bere na vědomí, že při projednání návrhu předmětných Změn ÚPn SÚ Blansko nebyly uplatněny žádné námitky a připomínky.

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o Nemocnici Blansko.

Zastupitelstvo schvaluje nahrazení textu usnesení č. 7 z 2. schůze městského zastupitelstva ze dne 24. 1. 1995, který zní:
Zastupitelstvo rozhodlo o přenesení pravomoci v oblasti schvalování rozpočtových opatření z pravomoci městského zastupitelstva na radu s výjimkou takových rozpočtových opatření, které by znamenaly snížení schváleného rozpočtu v kapitole školství, sociálních věcí a zdravotnictví a záměru schválených rozpočtovaných investic.

- textem novým, který zní:
Zastupitelstvo rozhodlo o přenesení pravomoci v oblasti schvalování rozpočtových opatření z pravomoci městského zastupitelstva na radu s výjimkou takových rozpočtových opatření, které by znamenaly snížení schváleného rozpočtu v kapitole školství, sociálních věcí a zdravotnictví. Rozpočtová opatření u investic je oprávněna rada provádět pouze u těch investičních akcí, které byly schváleny v rozpočtu pro daný rok.

Zastupitelstvo schvaluje řádné členství Města Blanska v NSZM ČR.

Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny schváleného územního plánu Blansko týkající se převedení pozemku parc. č 190/3, v k.ú. Blansko z ploch nízkopodlažní bytové zástavby – RD do ploch určených v návrhovém období k centrální městské zástavbě B5.

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h