Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 13 ze dne 14. 9. 2000

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 7 z 9. zasedání městského zastupitelstva konaného dne 8. 2. 2000.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje předloženou smlouvu o smlouvě budoucí se společností REKO,
spol. s r. o., Tř. Kpt. Jaroše 26, Brno, IČO: 13690299, zast. jednatelem společnosti panem Jiřím Studeným na odkoupení nemovitostí – budovy č. p. 1470 na pozemku parc. č. 2588 zastavěná plocha, pozemku parc. č. 2588 zastavěná plocha, části pozemku parc. č. 241/4 ostatní plochy a části pozemku parc. č. 567/42 ostatní plochy, vše k. ú. Blansko, přičemž rozsah částí pozemků je dán situačním výkresem B1, který je součástí projektové dokumentace, schválené rozhodnutím SÚ-ŽP Blansko pod č. j. SR/178/2000 – 2051/2000/So. Výměra převáděných částí pozemků bude upřesněna až po jejich geometrickém zaměření. Odkup všech výše uvedených nemovitostí bude realizován za cenu 3.750 tisíc Kč s tím, že veškeré poplatky spojené s převodem bude hradit prodávající.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo schvaluje předloženou smlouvu o sdružení, týkající se rekonstrukce budovy bývalého internátu Metry se společností REKO, spol. s r. o., Tř. Kpt. Jaroše 26, Brno, IČO: 13690299.

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h