Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 12 ze dne 5. 9. 2000

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje změnu územního plánu sídelního útvaru Blansko týkající se zařazení plochy ležící v k.ú. Dolní Lhota, zahrnující pozemky p.č. 369 (EN) a p.č. 500 (KN), do návrhových ploch nízkopodlažní zástavby rodinných domů.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje změnu územního plánu sídelního útvaru Blansko týkající se zařazení plochy ležící v k.ú. Horní Lhota u Blanska, zahrnující pozemky p.č. 494, 495/1 až 14, 498/1 až 3, 500 a části pozemku p.č. 86, mezi návrhové plochy rekreační výstavby.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo schvaluje doplnění závazné části územního plánu sídelního útvaru Blansko, v souvislosti s výše uvedenými schválenými změnami ÚPn SÚ Blansko a ukládá městské radě vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplní Obecně závazná vyhláška města Blanska č. 4/1998 o závazných částech ÚPn SÚ Blansko, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo bere na vědomí, že při projednání návrhu předmětných Změn ÚPn SÚ Blansko nebyly uplatněny žádné námitky a připomínky.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou Vyhlášku o hospodaření s byty v majetku města Blansko.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem garáže o výměře 22 m2, která je součástí objektu L. Janáčka 9, Blansko na pozemku p.č. 1261/1, 1261/2, 1261/3, 1261/4, 1261/5 manželům Miroslavě Huvarové a Ing. Jiřímu Kraváčkovi, bytem Blansko, L. Janáčka 9, za kupní cenu 105.000,- Kč.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 329/3 ostatní plochy o výměře cca 11 m2 v k.ú. Klepačov (pouze část zastavěná garáží) manželům Ing. Milanu a Mgr. Drahomíře Janíčkovým, bytem Klepačov čp. 196 za cenu dle znal. posudku, nejméně však za cenu 150,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 1352/25 ostatní plochy o výměře 18 m2 v k.ú. Blansko akciové společnosti CENTRUM KAB, a.s. Blansko, Rožmitálova 5/7 za cenu dle znaleckého posudku nejméně však za cenu 150,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 885/1 ostatní plochy o výměře cca 129 m2 v k.ú. Blansko manželům Ing. Josefu a Iloně Kupčíkovým, Blansko, Cihlářská 20, Ivanu a Martě Mrázkovým, Krajní 4, Blansko a Jiřímu a Janě Kyzlinkovým, Blansko, Kamnářská 3, za cenu 500,- Kč/m2, za účelem výstavby tří dvojgaráží s podmínkou, že bude vydáno územní rozhodnutí, případně stavební povolení k výstavbě, které bude respektovat již vydané územní rozhodnutí na stavbu 66 b.j. Zborovce s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.
Pokud nebude některá z těchto podmínek naplněna, pozbývá toto usnesení platnosti.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 114 zahrady o výměře 8 m2 v k.ú. Lažánky paní Ladislavě Hřebíčkové, Lažánky 18, Blansko za cenu dle znaleckého posudku s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 482/1 o výměře 200 m2 v k.ú. Dolní Lhota manželům MUDr. Zdeňku a Ing. Zdeňce Jakubcovým, Blansko – Dolní Lhota 138, za cenu 30,- Kč/m2 s podmínkou, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem nemovitosti spojené.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1327 (PK) o výměře 33 m2 v k.ú. Blansko manželům Ing. Hynku a Haně Grünwaldovým, Josefa Lady 22, Blansko, za cenu 500,- Kč/m2, za účelem stavby garáže a zajištění příjezdu ke garáži, s podmínkou, že bude vydáno územní rozhodnutí, případně stavební povolení k výstavbě garáže a že kupující uhradí veškeré náklady s převodem nemovitosti spojené. Pokud nebude některá z podmínek naplněna, pozbývá toto usnesení platnosti.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1017/3 (PK) v k.ú. Blansko o výměře 79 m2 v k.ú. Blansko za účelem majetkoprávního vypořádání, jednotlivě pro níže uvedené:
– spoluvlastníky Ing. Antonína Setničky, Krátká 3, Blansko a Ing. Antonína Setničky, Vlkova 9, Brno-Líšeň – díl ch2 o výměře 32 m2,
– manžele Josefa a Miladu Hlávkovy, Krátká 7, Blansko – díl j2 o výměře 20 m2,
– pana Zdeňka Roučku, Krátká 9, Blansko – díl k2 o výměře 27 m2,
za cenu 30,- Kč/m2 s podmínkou, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem nemovitosti spojené.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem id. 3/4 části pozemku parc. č. 1017/91 zahrady o výměře 21,75 m2 v k.ú. Blansko za cenu 30,- Kč/m2 kupujícímu, jak je uveden ve stanovisku odboru INV s tím, že kupující uhradí i veškeré náklady, spojené s převodem nemovitosti.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 46/6 – pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k.ú. Olešná o výměře 2 m2 Lence Kotisové, bytem Blansko, Olešná 15 za cenu 105,- Kč/m2.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo schvaluje odprodej garáží včetně zastavěných pozemků, které budou postaveny na části pozemku parc. č. 639/1 v k.ú. Blansko na základě vydaného ÚR č.j. 21/2000-1080/2000/Ri ze dne 26. května 2000 a následného stavebního povolení. Garáže včetně pozemků budou prodány zájemcům v souladu s usnesením č. 38 z 36. zasedání městské rady konaného dne 13. 6. 2000.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo souhlasí se směnou části obecního pozemku parc. č. 1387 (dle PK) nyní části parc. č. 499/16 ostatní plochy, a to pouze části, která zůstane zaplocena v areálu rozvodny JME na Starém Blansku, za pozemky ve vlastnictví JME a.s. Brno, a to pozemky parc. č. 499/17 ostatní plochy, parc. č. 499/15 ostatní plochy a parc. č. 4084/2 zast. plocha, vše v k.ú. Blansko, včetně všech součástí, příslušenství a včetně budovy na pozemcích parc. č. 4084/2 a parc. č. 4084/1, oba zastavěná plocha v k.ú. Blansko, vše bez finančního vyrovnání.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo souhlasí se směnou obecního pozemku parc. č. 1036/2 ostatní plochy o výměře 2348 m2 v k.ú. Blansko za část pozemku parc. č. 1045/1 orná půda v k.ú. Blansko (část ležící severně od cesty a cesta) ve vlastnictví Ing. Miroslava a Ludmily Krejčích, Husova 29, Blansko, a to bez finančního vyrovnání.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. 127 (dle PK) o výměře cca 220 m2 v k.ú. Olešná (pouze části, zabrané komunikací) od vlastníka pozemku paní Emilie Nečasové, Olečná čp. 10, za cenu 75,- Kč/m2.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemků parc. č. 754/2 ostatní plochy o výměře cca 295 m2 a části parc. č. 784/4 ostatní plochy o výměře cca 235 m2, vše v k.ú. Blansko, od Komerční banky a.s. za cenu dle znaleckého posudku.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 783/1 ostatní plochy o výměře cca 2 m2 (část zastavěná zaměstnaneckým schodištěm) v k.ú. Blansko Komerční bance a.s. za cenu dle znaleckého posudku s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku parc. č. 240 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře 2063 m2 v k.ú. Blansko od vlastníků tohoto pozemku za cenu 105,- Kč/m2.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 287/15, 287/18, 287/20 a 289/7 v k.ú. Olešná od vlastníků těchto pozemků za cenu 75,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo schvaluje bezplatný převod pozemku parc. č. 639/20 – ostatní plocha v k.ú. Blansko včetně části zastavěné komunikací Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole, Blansko, Nad Čertovkou 18.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo souhlasí s vzájemným převodem pozemků mezi městem Blansko, Jaroslavem Olšanským a Ivanou Olšanskou, oba bytem Blansko, Lažánky 201, a to tak, že část obecního pozemku parc. č. 504/1 (dle PK) o výměře 140 m2 a část obecního pozemku parc. č. 500 – zahrada (parc. č. 555 – dle PK) o výměře 156 m2, oba v k.ú. Lažánky, bude převedena do vlastnictví manželů Olšanských a pozemek parc. č. 22 – zast. plocha o výměře 315 m2 v k.ú. Lažánky bude převeden do vlastnictví města, a to bez vzájemného finančního vyrovnání.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo schvaluje převod pozemků parc. č. 655/21 – orná půda o výměře 1735 m2 a pozemku parc. č. 659/22 – ostatní plocha o výměře 185 m2 v k.ú. Blansko do spoluvlastnictví Jiřího Rulíška, Adolfa Rulíška a Jarmily Koháčkové jako náhradu za část pozemku parc. č. 865/4 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k.ú. Blansko – část o výměře 1592 m2 převedenou směnnou smlouvou ze dne 27. 5. 1992 do vlastnictví jiného za cenu ve výši správních poplatků spojených s převodem nemovitostí.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změn schváleného územního plánu SÚ Blansko, které jsou označeny v předloženém materiálu jako žádosti č. 5., 14., 15., 16. a návrhy č. 4A., 12., 13., 17., 22., 23., 25., 33.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením změny schváleného ÚPn SÚ Blansko týkající se převedení pozemků vyznačených v předložené situaci z ploch neurbanizovaných do ploch urbanizovaných, určených pro podporu cestovního ruchu.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením změny ÚPn SÚ Blansko týkající se převedení části plochy sportovních a rekreačních areálů, vyznačené v předložené situaci, do návrhových ploch pro zástavbu nízkopodlažních rodinných domů + základní občanské vybavenosti.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo souhlasí s vydáním písemného pokynu firmě REKO, spol. s r.o., Brno, k zahájení rekonstrukce internátu na 48 b.j.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo žádá městskou radu o neprodlené předložení všech dosud uzavřených smluv s firmou REKO, spol. s r. o. a jejich následné prošetření kontrolní komisí.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo revokuje své usnesení č. 7 z 20. schůze městského zastupitelstva, konané 1. 6. 1998 (založení obecně prospěšné společnosti Lyžování Hořice s TJ. Sokol Blansko).

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo schvaluje rozbor hospodaření města Blanska a příspěvkových organizací za I. pololetí roku 2000.
Současně ukládá příspěvkové organizaci KSMB realizovat opatření k likvidaci vykázané ztráty hospodářského výsledku do konce roku 2000 v souladu se stanovenými závaznými ukazateli pro rok 2000.
Ukládá odboru FIN ve spolupráci s obstaravatelskou firmou Vrba, s.r.o., Blansko přijmout důrazná opatření k podstatnému snížení pohledávek u nájemného za bytové prostory.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo schvaluje, aby finanční prostředky ve výši 21.348,- Kč byly převedeny na samostatný účet obce Sloup za účelem sdružení finančních prostředků k realizaci projektu orientačního značení dálkových cyklotras procházejících okresem Blansko.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo schvaluje předložená rozpočtová opatření, body 2./2. až 2./8.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo schvaluje, aby rozpočtová opatření u investic, byla oprávněna rada provádět pouze u těch investičních akcí, které byly schváleny v rozpočtu pro daný rok, u navýšení finančních prostředků do 10% a u ponížení finančních prostředků do 30%, původně rozpočtované částky.

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo bere na vědomí analýzu vytíženosti jednotlivých MŠ s výsledkem do roku 2003.

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo ukládá PhDr. Králové, aby zorganizovala kvalifikovaný průzkum mezi rodiči, ohledně jejich názoru a zájmu na dovoz dětí do MŠ v městských částech Blansko.

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo odvolává z funkce zástupce Města Blansko v Zájmovém sdružení měst a obcí okresu Blansko pro zneškodňování odpadů paní Mgr. Věru Vachovou.

Usnesení č. 40
Zastupitelstvo jmenuje do funkce zástupce Města Blansko v Zájmovém sdružení měst a obcí okresu Blansko pro zneškodňování odpadů pana Ing. Miloslava Kalu.

Usnesení č. 41
Zastupitelstvo bere na vědomí informace ze SOM JM.

Usnesení č. 42
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o běhu Terryho Foxe a ukládá městské radě zabezpečit finanční prostředky na tuto akci v rámci rozpočtových pravidel.

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h