Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 15 ze dne 27. 2. 2001

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 862/24 ostatní plochy o výměře cca 19 m2 v k.ú. Blansko manželům Heleně a Hubertu Hénkovým, bytem Blansko, Sloupečník 16, za cenu: zastavěné části pozemku za cenu 500,--Kč/m2 a nezastavěné části pozemku za cenu 60,--Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1415 ostatní plochy v k.ú. Blansko o výměře 2 m2, a to paní Janě Hlaváčikové, bytem Blansko, Pražská 46 část o výměře 1 m2 za cenu 150,--Kč/m2 a manželům Jiřímu a Anděle Maňouškovým, bytem Blansko, Pražská 44 část o výměře 1 m2 za cenu 150,--Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 369 – pozemek ve zjednodušené evidenci-parcela původ evidence nemovitostí EN o výměře maximálně 500 m2 v k.ú. Dolní Lhota manželům Aleši a Kateřině Kolářovým, Sadová 160, Ráječko, za účelem částečného zastavění rodinným domem, za cenu dle znaleckého posudku zpracovaného ke dni podpisu kupní smlouvy, nejméně však za 150,-- Kč/m2 za zastavěnou plochu a 40,-- Kč/m2 za ostatní plochu s podmínkou, že bude vydáno územní rozhodnutí, případně stavební povolení a kupující uhradí veškeré náklady s převodem nemovitosti spojené.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 565/4 ostatní plochy o výměře 18m2 v k. ú. Dolní Lhota Milanu a Martině Šenkovým, Dolní Lhota 188, Blansko a pozemku parc. č. 565/5 ostatní plochy o výměře 11 m2 v k. ú. Dolní Lhota Antonínu a Marii Bahelkovým, Dolní Lhota 189, Blansko, a to dle geometrického plánu č.p. 263-440/1999 ze dne 20. 9. 2000 za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků užívaných jako předzahrádky u rodinných domů č.p. 188 a č.p. 189 v městské části Blansko – Dolní Lhota za cenu 40,-- Kč/ m2 s podmínkou, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem nemovitostí spojené a náklady na vyhotovení geometrického plánu.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 858 kultura ostatní plochy o výměře cca 80 m2 v k. ú. Lažánky p. Strejčkovi, Lažánky č.p. 147, Blansko za cenu dle znaleckého posudku zpracovaného ke dni podpisu kupní smlouvy, nejméně za cenu 150,-- Kč/m2 za zastavěnou plochu a 40,-- Kč/m2 za ostatní plochu s podmínkou, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem nemovitosti spojené.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo nesouhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 452/3 ostatní plochy o výměře cca 20 m2 v k.ú. Blansko.


Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 491/2-ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k.ú. Dolní Lhota manželům MUDr. Zdeňku a Ing. Zdeňce Jakubcovým, Blansko, Dolní Lhota 138 za cenu 30,-- Kč/m2 s podmínkou, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem nemovitosti spojené.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 694-pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr o výměře 307 m2 v k. ú. Blansko a pozemku parc. č. 693-pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr o výměře 8 m2 v k. ú. Blansko manželům Janu a Marii Šíblovým, Blansko, Erbenova 17 za cenu 150,-- Kč/m2 za část zastavěnou RD a za 60,-- Kč/m2 za část tvořící zahradu s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 204-zahrada o výměře 166 m2, části pozemku parc. č. 203-zahrada o výměře 43 m2 a části pozemku parc. č. 9 ost. plocha o výměře 42 m2, vše v k. ú. Olešná (v hranicích současného oplocení) Petru Haškovi, Blansko, Palackého 34 za cenu 20,-- Kč/m2, přičemž kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 4700 zastavěná plocha o výměře 340 m2 v k. ú. Blansko, který je zastavěný stavbou stanice technické kontroly na ulici Poříčí 17 v Blansku firmě TOP 1 spol. s r.o., Žižkova 21, Blansko za cenu dle posudku tržní ceny, nejméně však za cenu 700,-- Kč/m2 s podmínkou, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem nemovitosti spojené.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo nesouhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 1022/8 ostatní plochy o výměře 1407 m2 v k. ú. Blansko, který byl zaměřen geometrickým plánem č.z. 2151-130/1999 ze dne 26. 5. 1999 a vytvořen z části pozemku parc. č. 1022/1 v k. ú. Blansko a z části pozemku parc. č. 1022 – pozemek ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko, a který není zapsán do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 4783 zastavěná plocha o výměře 194 m2 v k. ú. Blansko, který je zastavěný stavbou motorestu na ulici Poříčí v Blansku manželům Martinu a Martině BORKOVÝM, Sloupečník 31, Blansko za cenu dle posudku tržní ceny, nejméně však za cenu 700,-- Kč/m2 s podmínkou, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem nemovitosti spojené.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo nesouhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 1022/13 ostatní plochy o výměře 146 m2 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo nesouhlasí s výkupem částí pozemků parc. č. 845/33, 845/34 a 845/39 o výměře 115 m2 v k.ú. Blansko (označeno v nezaps. geom. plánu jako parc. č. 845/79 ostatní plochy).

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. 674/24 kultura zahrady v k.ú. Blansko od manželů Vítězslava a Marty Hudcových, Kachlíkova 7, Brno o výměře cca 53 m2 (části zastavěné částí garáže a části, na které se nachází opěrná zídka a zpevněná příjezdová komunikace k řadovým garážím v sídlišti Podlesí) za cenu 6,-- Kč/m2, jak bylo ujednáno v kupní smlouvě ze dne 14. 1. 1992, která byla uzavřena mezi městem Blansko a manžely Hudcovými ze dne 14. ledna 1992.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo souhlasí se směnou obecních pozemků v k.ú. Blansko, v lokalitě Zborovce-Sloupečník:
– parc. č. 872/1 – ostatní plochy o výměře 800 m2,
– parc. č. 872/3 – ostatní plochy o výměře 36 m2,
– parc. č. 872/4 – ostatní plochy o výměře 43 m2,
– parc. č. 4215/2 – zastavěná plocha o výměře 143 m2,
– parc. č. 4216/2 – zastavěná plocha o výměře 182 m2,
– parc. č. 4217/2 – zastavěná plocha o výměře 190 m2,
za část pozemku parc. č. 862/7 – ostatní plochy o výměře cca 630 m2 v k. ú. Blansko a část pozemku parc. č. 859/3 – vodní plochy o výměře cca 212 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví firmy AGRO-ND spol. s r.o. Blansko, Sloupečník 1 a, Blansko za těchto podmínek:
– směnná smlouva bude uzavřena v tom případě, že budou uspokojeny všechny případné finanční pohledávky města vůči společnosti AGRO-ND spol. s r.o.,
– AGRO-ND spol. s r.o. uhradí městu Blansko rozdíl v ceně směňovaných pozemků dle znaleckých posudků na směňované pozemky ve vlastnictví města Blansko a ve vlastnictví AGRO-ND spol. s r.o.,
– geometrické zaměření chodníku do sídliště Zborovce a geometrické oddělení části pozemku parc. č. 859/3 bude hradit město Blansko a geometrické zaměření příjezdových komunikací k řadovým garážím v lokalitě Sloupečník bude hradit společnost AGRO-ND spol. s r.o.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo souhlasí se směnou obecních pozemků parc. č. 3980/1- zast. pl. o výměře 182 m2, parc. č. 3977/1 – zast. pl. o výměře 270 m2, parc. č. 3977/2 – zast. pl. o výměře 10 m2, části parc. č. 1006/69 – ost. pl. o výměře 600 m2 a části parc. č. 10006/66 – orná.půda o výměře cca 100 m2, vše v k. ú. Blansko, které se nachází v zaploceném areálu Metry, a.s. za ty pozemky ve vlastnictví Metry, a.s., které budou vzájemně dohodnuty, a byly předmětem nabídky ke směně, a to o stejné výměře bez finančního dorovnání.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo nesouhlasí se směnou těchto obecních pozemků: část parc. č. 1006/66, parc. č. 1006/67, parc. č. 1006/68, parc. č. 1006/62, parc. č. 1006/70, parc. č. 1006/71 v k. ú. Blansko, tj. těch pozemků, které se nachází mimo zaplocený areál Metry, a.s.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo souhlasí se směnou části obecního pozemku parc. č. 214/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci-původ evidence nemovitostí o výměře 19 m2 a části obecního pozemku parc. č. 565/1-ostatní plocha o výměře 10 m2, v k. ú. Dolní Lhota za část pozemku parc. č. 564/2-zahrada o výměře cca 20 m2 v k. ú. Dolní Lhota ve vlastnictví Martina a Jany Sedlákových, Dolní Lhota 190, Blansko s tím, že rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude vyrovnán ze strany manželů Sedlákových ve výši 15,-- Kč/m2 a náklady se směnou spojené budou hrazeny rovným dílem.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo souhlasí se směnou části obecního pozemku parc. č. 84/9-ost. plocha o výměře cca 662 m2 za pozemek parc. č. 242/3-zahrady o výměře 662 m2, ve vlastnictví Ing. Aloise Vaněrka, Blansko, Žižkova 41, vše v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo nesouhlasí se změnou usnesení č. 3 z 14. zasedání zastupitelstva města ze dne 5. 12. 2000.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo nesouhlasí se sepsáním uznávacího prohlášení o vlastnickém právu manž. Ducháčkových k pozemkům parc. č. 1327/19-orná půda, parc. č. 4696/3-zast.plocha a parc. č. 1327/35-orná půda, vše v k. ú.Blansko.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemku parc. č. 68 ost. plocha v k. ú. Těchov, které spočívá ve vybudování, trvalém uložení a opravách vodovodního řadu a souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemku parc. č. 425 ost. plochy v k. ú. Těchov, které spočívá ve vybudování, trvalém uložení a opravách dešťové kanalizace, vše v souvislosti se stavbou "15 RD – lokalita Na Slunku k. ú. Těchov", pro Ing. Josefa a Martu Hasoňovi, bytem Blansko, Podlesí 22, na dobu neurčitou, bezplatně.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smluv o zřízení věcných břemen spočívajících ve strpění trvalého uložení napájecího kabelu 6 kV, umožnění přístupu a příjezdu za účelem údržby, kontroly a provádění oprav a ve zdržení se výstavby trvalých zařízení a výsadby trvalých porostů na:
– částech obecních pozemků parc. č. 1238/3-trvalý travní porost a parc. č. 1238/10-trvalý travní porost v k. ú. Blansko v rozsahu vymezeném příslušným geometrickým plánem, a to úplatně za cenu 168,- Kč
– části obecního pozemku parc. č. 554-pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko v rozsahu vymezeném příslušným geometrickým plánem, a to úplatně za cenu 51,- Kč
– částech obecních pozemků parc. č. 1245/1-zahrada a parc. č. 1361/1-ost. plocha vše v k. ú. Blansko v rozsahu vymezeném příslušným geometrickým plánem, a to úplatně za cenu 4.625,- Kč
– částech obecních pozemků parc. č. 1238/3-trvalý travní porost a parc. č. 1361/1-ost. plocha vše v k. ú. Blansko v rozsahu vymezeném příslušným geometrickým plánem, a to úplatně za cenu 15.400,- Kč
– částech obecních pozemků parc. č. 141/8-ostatní plocha, parc. č. 141/12-ostatní plocha, parc. č. 1350/11-ostatní plocha a 1350/76-ostatní plocha vše v k. ú. Blansko, a to úplatně za cenu 10.920,- Kč
– částech obecních pozemků parc. č. 1359/1-ostatní plocha a parc. č. 1360/1-ostatní plocha vše v k. ú. Blansko, a to úplatně za cenu 10.020,- Kč
a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího ve strpění trvalého uložení rozvodu plynu, umožnění přístupu a příjezdu za účelem údržby, kontroly a provádění oprav a ve zdržení se výstavby trvalých zařízení a výsadby trvalých porostů na částech pozemků st. parc. č. 448-zastavěná plocha, parc. č. 244/3-ostatní plocha, parc. č. 243/2-pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr a parc. č. 250-pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr, vše v k. ú. Blansko v rozsahu vymezeném příslušným geometrickým plánem, a to úplatně za cenu 16.170,- Kč, a to mezi městem Blansko a Českými drahami, státní organizací, Praha.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko týkající se převedení ploch veřejné zeleně, vyznačených v předložené situaci, do ploch určených v návrhovém období do ploch určených k nízkopodlažní bytové zástavbě – RD.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, týkající se převedení pozemků vyznačených v předložené vyznačených v předložené situaci označené – viz příloha č. 3 z ploch neurbanizovaných do ploch návrhových pro sportovní areály a zařízení.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením smluv o úpravě vzájemných vztahů mezi Městem Blansko a příslušnou obcí při zajišťování a poskytování pečovatelské služby občanům obce s tím, že smlouva bude uzavřena s obcemi, ve kterých je pečovatelská služba zajišťována a v budoucnu s obcemi, které o zajištění pečovatelské služby požádají.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo projevuje vůli realizovat záměr rekonstrukce školního hřiště ZŠ Dvorská v rámci rozpočtu r. 2002.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo projevuje vůli realizovat záměr "Vyhlídky" na Hořicích v rámci rozpočtu r. 2002.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo projevuje vůli zahájit opravy ZŠ T.G.M na ul. Rodkovského v rámci rozpočtu r. 2002.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo schvaluje po úpravách rozpočet Města Blansko na rok 2001.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo podporuje výstavbu Domova mládeže a schvaluje poskytnutí příspěvku na vypracování projektu.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení následujícím žadatelům:
Jiřímu Formánkovi ve výši 25 tis. Kč, Společenství vlastníků BD ve výši 20 tis. Kč, BD Blahobyt ve výši 500 tis. Kč, Marcele Kopřivové ve výši 20 tis. Kč, Alexandru a Dobromile Kudryovým ve výši 100 tis. Kč, BD Svitava ve výši 50 tis. Kč, Marii Formánkové ve výši 55 tis. Kč, Jiřímu Konopáčovi ve výši 130 tis. Kč, Vlastimilu a Ing. Miloslavě Jakubcovým ve výši 30 tis. Kč, Martinu Eiglovi ve výši 140 tis. Kč, Hynku Farkašovi ve výši 130 tis. Kč. U BD Blahobyt je podmínkou vyčerpání půjčky v roce 2001 a vrácení půjčky do dvou roků od poskytnutí půjčky.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo schvaluje Zadání Změn Územního plánu sídelního útvaru Blansko na katastrálním území Blansko, označených jako B8 – B15 a ukládá radě zajistit zpracování návrhu těchto změn.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo souhlasí s předkládaným vyhodnocením projednání shrnutým do dokumentu "Zpráva o projednání návrhu Zadání změn Územního plánu sídelního útvaru Blansko na katastrálním území Blansko" (označených jako B8- B15) a bere na vědomí, že nebyla uplatněna nesouhlasná stanoviska, námitky ani připomínky, jenž by si vyžádaly změnu textu návrhu Zadání.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo požaduje, aby v zadání Konceptu RPn Střed města Blansko byl objekt Hotelu Dukla zařazen do stabilizovaného území s tím, že výsledné řešení souvisejících ploch severní části prostoru nám. Republiky bude zadáno samostatnou územně plánovací dokumentací, až v návaznosti na jeho případnou asanaci.

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo požaduje, aby byl do zadání Konceptu RPn Střed města Blansko zapracován požadavek na zachování jednosměrné dopravy v prostoru ulice Seifertovy s tím, že v následné fázi zpracování a projednání Konceptu RPn bude prověřena možnost současného vyloučení průjezdné dopravy z prostoru ulice Rožmitálovy a nám. Republiky. V případě, že návrh tohoto dopravního řešení bude technicky neprůchodný či z hlediska dopadů na související prostředí neakceptovatelný, souhlasí s návrhem na obousměrné řešení ulice Seifertovy.

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo souhlasí s neuplatněním předkupního práva na koupi garáže manželů Benešových na ul. Erbenova na pozemku parc. č. 2024 v k.ú. Blansko, a to garážového boxu evid. č. 593.

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo schvaluje po úpravě obecně závaznou vyhlášku Provozní řád pobytu na území "Rekreační oblast Palava".

Usnesení č. 40
Zastupitelstvo ruší Vyhlášku Městského zastupitelstva Blansko č.1/97, o stání vozidel ve městě Blansko.

Usnesení č. 41
Zastupitelstvo schvaluje po úpravě předpis Výbory Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 42
Zastupitelstvo jmenuje do funkce:
– předsedy Kontrolního výboru p. Stanislav Navrkal
– místopředsedy Kontrolního výboru p. Karel Sitar
– členové Kontrolního výboru Ing. Ivan Mrázek
Ing. Lubomír Toufar
p. Miroslav Hemmer
Mgr. Michal Král
MUDr. Dušan Kráčmar

- předsedy Finančního výboru Ing. Leoš Dostál
– místopředsedy Finančního výboru Ing. František Ladič
– členové Finančního výboru pí Marta Hasoňová
Ing. Dušan Klimeš
Ing. Vladimír Kroupa
MUDr. Jaromír Hoffmann
Josef Vrba

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h