Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 22 ze dne 18. 6. 2002

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo stanovuje, že funkce starosty bude po zbývající část současného volebního období starosty funkcí neuvolněnou s maximální měsíční odměnou v souladu s nařízením vlády č. 358/2000 Sb., a to s účinností od 1. 7. 2002.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření ve výši 60 tis. Kč. Finanční prostředky budou čerpány z rozpočtu města na základě rozhodnutí starosty na veřejně prospěšné účely.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemků parc. č. 1022 (dle PK) a 1023 (dle PK) o výměře cca 2000 m2 v k. ú. Blansko (t. j. části pozemků, které budou zastavěny budovami společnosti OMSZ, spol. s r. o.) společnosti OMSZ, spol. s r. o. se sídlem Blansko, Divišova 37a, za cenu 500,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a odprodej včetně splatnosti kupní ceny bude realizován, jak je uvedeno ve stanovisku odboru INV k této záležitosti (lokalita pozemků za STK a motorestem na ul. Poříčí v Blansku).

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 309 zahrady o výměře cca 1200 m2 v k. ú. Těchov Střednímu odbornému učilišti obchodu a služeb, s. r. o. Blansko, Obůrka 63, za cenu 83,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené, to vše za podmínky, že bude schválena změna územního plánu v této lokalitě tak, aby na odprodávané části pozemku byla možná výstavba školského zařízení. Postup při realizaci odprodeje je uveden v materiálu. V případě, že změna územního plánu nebude schválena, pozbývá toto usnesení zastupitelstva platnosti a odprodej nebude realizován (pozemek naproti škole na Obůrce).

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí se směnou – převodem části obecních pozemků parc. č. 522 ost. pl., parc. č. 521/1 orná půda a parc. č. 262/6 (dle PK) vše o výměře cca 300 m2 v k. ú. Horní Lhota do vlastnictví Marie a Vladimíra Beránka ml., bytem Horní Lhota za převod pozemků ve vlastnictví Vladimíra Beránka st., bytem Horní Lhota, a to pozemků parc. č. 961/4 (dle PK), 961/5 (dle PK), oba v k. ú. Blansko a pozemků parc. č. 961/4 (dle PK) a parc. č. 961/5 (dle PK), oba v k. ú. Horní Lhota do vlastnictví Města Blansko s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných – převáděných pozemků bude vyrovnán finančně za cenu 200,-- Kč/m2 ve prospěch Vladimíra Beránka st. Náklady s převodem spojené bude hradit každá strana svoje (obecní pozemky jsou po pravé straně jednosměrné komunikace z Ráječka do Blanska, objíždějící Horní Lhotu).

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí se směnou části obecního pozemku parc. č. 579/8 – ostatní plocha o výměře cca 25 – 35 m2 za část pozemku parc. č. 579/11 – ostatní plocha nebo část pozemku parc. č. 575/6 – zahrada, vše v k. ú. Blansko (ve spoluvlastnictví Roučkových) o stejné výměře, tzn. výměře nutné pro vybudování nového chodníku, a to bez finančního dorovnání (pozemky při ul. Těchovská).

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s převodem pozemku parc. č. 1373/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře 95 m2 v k. ú. Blansko z vlastnictví Města Blansko do vlastnictví ČR – Okresního úřadu Blansko (případně ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových) a s převodem části pozemku parc. č. 789/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko, která je zastavěna komunikací z vlastnictví ČR – Okresního úřadu Blansko (případně ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových) do vlastnictví Města Blansko za podmínky, že rozdíl ve výměře pozemků nebude finančně dorovnáván (u polikliniky).

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí se směnou částí obecních pozemků parc. č. 875/39 – ostatní plochy, parc. č. 1365/1 – ost. plochy a parc. č. 874/1 (dle PK) o výměře 39 m2 v k. ú. Blansko za pozemek parc. č. 875/79 – zahrada a částí pozemků parc. č. 875/8 – zahrada, st. parc. č. 1143 – zast. plocha, parc. č. 875/7 – zahrada o výměře 63 m2 ve spoluvlastnictví manželů Fouskových s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude ze strany Města Blansko bude finančně dorovnáván v ceně 60,-- Kč/m2 (u RD č. p. 1008 na ul. Zborovecká).

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků ve sportovním areálu bývalého ČKD za max.cenu 180,-- Kč/m2 od vlastníků těchto pozemků.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí s převodem níže uvedených pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví Města Blansko, a to: pozemků parc. č. 516/1 – orná půda v k. ú. Horní Lhota, parc. č. 967/5 -orná půda v k. ú. Blansko a parc. č. 198/2 – zahrada v k. ú. Blansko úplatně za cenu dle znaleckého posudku a pozemků parc. č. 1691/1 – zahrada v k. ú. Blansko, parc. č. 198/2 -zahrada v k. ú.Blansko a parc. č. 421 – orná půda v k. ú. Klepačov bezplatně.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 1/5 – zastavěná plocha o výměře 65 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska od vlastníků tohoto pozemku za cenu 200,-- Kč/m2.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí, aby ceny za zřízení věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví Města Blansko ve prospěch Českého Telecomu, a.s. Praha byly stanovovány dle tzv. "Metodiky oceňování věcných břemen zřizovaných na pozemcích ve vlastnictví Města Blansko dotčených stavbami telekomunikačních zařízení a sítí", a to při realizaci investičních akcí plánovaných a realizovaných od roku 2002 na území města, tzn. včetně akce "Blansko Křižkovského – ÚPS". Zřízení věcného břemene v rámci jednotlivých investičních akcí bude vždy pro každý konkrétní případ předkládáno k odsouhlasení zastupitelstvu s tím, že cena bude stanovena dle výše uvedené metodiky. V případě změny cenových předpisů, dle kterých je metodika částečně vypracována, bude iniciována její změna dle platných předpisů.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene pro Český Telecom, a. s. Praha, které spočívá v uložení, provozování, opravách a údržbě telekomunikační sítě – přístupové sítě, místní síť Blansko – na části pozemku parc. č. 1352/12 ostatní plochy v k. ú. Blansko v rámci stavby Blansko – rekonstrukce náměstí Svobody, přičemž délka vedení bude stanovena příslušným geometrickým plánem, a to na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu, která bude stanovena dle "Metodiky pro oceňování věcných břemen".

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene na částech obecních pozemků parc. č. 370 ostatní plochy, parc. č. 371 vodní plochy, parc. č. 372 orná půda a parc. č. 373 orná půda v k. ú. Horní Lhota ve prospěch oprávněného, t. j. pana Zdeňka Koryťáka, Blansko – Horní Lhota, zastoupeného paní Marií Hrbkovou, Blansko – Horní Lhota, které bude spočívat ve strpění zřízení, vedení a provozování vodovodního řadu o délce cca 150 m dle projektové dokumentace, tzn. jeho výstavby, údržby, oprav, přístupu nezbytné techniky, vstupu oprávněných osob, a to za bezplatně na dobu neurčitou (pozemky v lokalitě "Familie" v městské části Blansko – Horní Lhota).

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 9 z 20. zasedání zastupitelstva města dne 12. 3. 2002 tak, že věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši stanovené dle směrnice SÚS Jihomoravského kraje pro ocenění věcných břemen platné v době uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene spočívajícího ve strpění uložení vodovodní přípojky a ve zdržení se výstavby trvalých zařízení a výsadby trvalých porostů na částech pozemků parc. č. 371/1 pastvina, parc. č. 371/9 pastvina, parc. č. 1390/2 ostatní plocha a parc. č. 1390/5 ostatní plocha v k. ú. Blansko pro Synthon, s. r. o., Blansko, Brněnská 32.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 3 z 8. ZM dne 31. 10. 1995 tak, že výměra odprodávané části pozemku parc. č. 881/3 – ostatní plocha v k. ú. Blansko bude činit 319 m2 (u RD č. p. 2208 na ul. Okružní).

Usnesení č. 18
1.Zastupitelstvo schvaluje navrhovaný postup zajištění výstavby nájemních bytových domů "Blansko – Zborovce 66 b. j." a "I. Blansko – Písečná 90 b. j.", který je uveden v předloženém materiálu odboru INV.
2.Zastupitelstvo schvaluje založení následujících bytových družstev, kde město Blansko bude jedním ze zakládajících členů.
a)Bytové družstvo Zborovce 66 bude založeno městem Blansko a společností VANICEK Stavebně – Obchodní spol. s r.o., Kainarova č. 33, 616 00 Brno, za účelem výstavby nájemního bytového domu "Blansko – Zborovce 66 b. j."
b)Bytové družstvo Písečná bude založeno městem Blansko a společností ADDAX INVEST a. s. Drobného č. 48, 602 00 Brno, za účelem výstavby nájemních bytových domů "I. Blansko – Písečná 90 b. j."
3.Zastupitelstvo schvaluje stanovy bytových družstev Zborovce 66 a Písečná.
4.Zastupitelstvo města Blansko schvaluje delegování místostarosty města Blansko, jako zástupce obce, pro ustavující schůze bytových družstev Zborovce 66 a Písečná.
5.Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o sdružení mezi městem Blansko a bytovým družstvem Zborovce 66 za účelem společné výstavby nájemního bytového domu "Blansko – Zborovce 66 b. j.". Smlouva bude zpracována dle vzoru v metodickém pokynu k uzavírání smluv o sdružení prostředků za účelem výstavby bytových domů s nájemními byty s využitím dotace z prostředků SFRB včetně případných připomínek právních zástupců smluvních stran.
6.Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o sdružení mezi městem Blansko a bytovým družstvem Písečná za účelem společné výstavby nájemních bytových domů "I. Blansko – Písečná 90 b. j.". Smlouva bude zpracována dle vzoru v metodickém pokynu k uzavírání smluv o sdružení prostředků za účelem výstavby bytových domů s nájemními byty s využitím dotace z prostředků SFRB včetně případných připomínek právních zástupců smluvních stran.
7.Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o půjčce mezi městem Blansko a bytovým družstvem Zborovce 66, která bude řešit dofinancování předmětného nájemního bytového domu ze strany města do celkové výše 51 % finančních nákladů této sdružené investice v souladu s navrhovanou koncepcí předložené smlouvy a dle případných připomínek PRAV.
8.Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o půjčce mezi městem Blansko a bytovým družstvem Písečná, která bude řešit dofinancování předmětných nájemních bytových domů ze strany města do celkové výše 51 % finančních nákladů této sdružené investice v souladu s navrhovanou koncepcí předložené smlouvy a dle případných připomínek PRAV.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 14 z 20. zasedání Zastupitelstva města Blansko konaného dne 12. 3. 2002.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo ukládá odboru INV vypsat nové výběrové řízení na výstavbu, rekonstrukci a opravy místních komunikací.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovacím listinám Základních škol Blansko, Erbenova 13, TGM Rodkovského 2, Dvorská 26 a Salmova 17.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o demografickém vývoji v Blansku, jeho vlivu na počty dětí v MŠ a ZŠ a nutnosti redukce počtu míst v mateřských školách v Blansku.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo schvaluje Vyhlášku o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky hospodaření Svazku VaK za rok 2001.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo souhlasí s napojením obce Ráječko na systém odkanalizování města Blansko a čištění jeho odpadních vod na ČOV Blansko. Souhlas platí za předpokladu, že ČOV Blansko bude po připojení obce Ráječko Svazkem VaK i nadále evidována jako místní infrastrukturní majetek – funkčně oddělitelný majetek (viz čl. 4. 4. stanov Svazku VaK).
Usnesení č. 26
Zastupitelstvo bere na vědomí možný vznik dalších finančních nákladů v průběhu tohoto roku na zajištění dokumentací v rámci projektu Dyje.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo ukládá radě připravit rozpočtová opatření na pokrytí nedotačních nákladů spojených s přípravnými pracemi akce "Blansko ČOV a kanalizace."

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo žádá Svazek VaK, aby všechny další finanční toky byly předem projednávány se zástupci města (starosta, tajemník).

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo schvaluje po úpravách předložená rozpočtová opatření č. 1 až č. 12.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo schvaluje rozbor hospodaření města Blansko a příspěvkových organizací za rok 2001.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo bere na vědomí přehled finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu Města Blansko v roce 2002 do sportu, který je v celkové výši 19 079 tis. Kč.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky inventarizací Města Blansko a příspěvkových organizací za rok 2001.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře s paní Danou Juříčkovou dle jejího návrhu, t. j. 34 splátek po 1 044,-- Kč.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo schvaluje změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Klepačov označené jako K1, K3, K4 a K5.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo schvaluje doplnění závazné části ÚPn SÚ Blansko o schválené změny s tím, že vydá OZV o závazných částech ÚPn SÚ Blansko, doplňující OZV č. 2/2002.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo bere na vědomí, že v průběhu projednání Návrhů změn závazné části ÚPn SÚ Blansko, označených jako K1, K3, K4 a K5, nebyly uplatněny námitky ani nesouhlasy s vyřízením námitek podaných do projednání Zadání.

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo schvaluje změnu závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú.Blansko a Horní Lhota u Blanska označenou jako D2 – Průmyslová zóna Blansko.

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo schvaluje doplnění závazné části ÚPn SÚ Blansko o schválenou změnu D2 s tím, že vydá OZV o závazných částech ÚPn SÚ Blansko, doplňující OZV č. 2/2002.

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo bere na vědomí, že v průběhu projednání Návrhu změny závazné části ÚPn SÚ Blansko, označené jako D2, byla uplatněna námitka a nesouhlas s vyřízením námitek podaných do projednání Zadání a souhlasí s jejich vyřízením, uzavřeným do Zprávy o projednání Návrhu změny D2 ÚPn SÚ Blansko.

Usnesení č. 40
Zastupitelstvo schvaluje změnu závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko označenou jako B11.

Usnesení č. 41
Zastupitelstvo schvaluje doplnění závazné části ÚPn SÚ Blansko o schválenou změnu B11 s tím, že vydá OZV o závazných částech ÚPn SÚ Blansko, doplňující OZV č. 2/2002.

Usnesení č. 42
Zastupitelstvo bere na vědomí, že v průběhu projednání Návrhu změny závazné části ÚPn SÚ Blansko, označené jako B11, nebyly uplatněny námitky ani nesouhlasy s vyřízením námitek podaných do projednání Zadání.

Usnesení č. 43
Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2002 ze dne 9. 4. 2002, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Blansko.

Usnesení č. 44
Zastupitelstvo schvaluje Zadání regulačního plánu Blansko – Luhy, včetně Zprávy o projednání tohoto Zadání, a ukládá Radě města zajistit pořízení Konceptu Regulačního plánu Blansko – Luhy.

Usnesení č. 45
Zastupitelstvo stanovuje pro volební období 2002 – 2006 počet členů Zastupitelstva města Blansko 25 členů.

Usnesení č. 46
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 13 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 12, 13 a 14 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h