Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 2 ze dne 18. 12. 2018

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 1117/1 trvalý travní porost o výměře cca 105 m2 v k. ú. Těchov, společnosti Euroregion a. s., sídlem Hudcova 78, Brno, IČO: 25331256 za cenu 324 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené (lokalita Češkovice – poblíž hotelu Panorama).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 1327/17 v k. ú. Blansko (lokalita Staré Blansko, ulice J. Lady).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemků parc. č. st. 4642/1 a parc. č. st. 4644/1 v k. ú. Blansko, panu Kolčavovi, bytem Brno, IČO: 75336031, za cenu obvyklou ve výši 1.409.800 Kč + platná sazba DPH stanovenou znaleckým posudkem s tím, že náklady s převodem spojené hradí žadatel. Uvedené bude realizováno pouze za podmínky, že vlastník staveb na pozemcích umístěných (KAMENA výrobní družstvo Brno, IČO: 00030449) nevyužije své předkupní právo na uvedené pozemky, v případě uplatnění předkupního práva vlastníka staveb bude prodej realizován za stejných podmínek vůči vlastníku staveb (pozemky zastavěné stavbami v areálu KAMENY, ul. Poříčí v Blansku).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 1017/96 o výměře cca 190 m2 a pozemku parc. č. 1017/95 o výměře 904 m2 oba ostatní plocha v k. ú. Blansko, panu Kolčavovi, bytem Brno, IČO: 75336031, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.496,57 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí žadatel, a to pouze v případě, že vlastník staveb v areálu nevyužije své předkupní právo, jak je uvedeno v materiálu odboru INV a za podmínky, že stávající vlastníci pozemků parc. č. 1017/68 a parc. č. 1017/95, oba v k. ú. Blansko zřídí věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě s vlastníkem sítě kanalizace nacházející se na uvedených pozemcích (areál KAMENY, ul. Poříčí v Blansku).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku parc. č. 674/10 ostatní plocha o výměře max. 750 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko za cenu 1.600 Kč/m2 + platná sazba DPH za pozemek 1406/2 ostatní plocha o výměře 256 m2 v k. ú. Blansko za cenu 1.600 Kč/m2 + platná sazba DPH, s tím, že rozdíl v cenách směňovaných pozemků bude dorovnán společností SP Assist s. r. o., IČO: 29297923 městu Blansko. Náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad hradí strany rovným dílem. Náklady na vyhotovení znaleckých posudků hradí každá strana svoje (lokalita Nad Žlíbkem a poblíž trati ČD).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku parc. č. 1022/2 ostatní plocha o výměře 110 m2, části pozemku parc. č. 1022/6 ostatní plocha o výměře 55 m2, části pozemku parc. č. 1022/23 ostatní plocha o výměře 61 m2 (dle geometrického plánu č. 4942-147/2018 dosud nezapsaného v katastru nemovitostí označené nově jako pozemky parc. č. 1022/32, parc. č. 1022/33 a parc. č. 1022/34), části pozemku parc. č. 1022/7 orná půda o výměře 416 m2, vše v k. ú. Blansko za cenu 1.900 Kč/m2 + platná sazba DPH a části pozemku parc. č. 1022/7 orná půda o výměře 370 m2 a pozemku parc. č. st. 4443 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 115 m2 (na pozemku se nachází stavba cizího vlastníka, která není předmětem směny), vše v k. ú. Blansko za cenu 3.000 Kč/m2 + platná sazba DPH ve vlastnictví města Blansko za část pozemku parc. č. 1006/66 orná půda o výměře 98 m2, část pozemku parc. č. 1006/70 ostatní plocha o výměře 1 m2 a část pozemku parc. č. 1006/71 ostatní plocha o výměře 158 m2 (dle geometrického plánu č. 4944-148/2018 dosud nezapsaného v katastru nemovitostí označené nově jako pozemky parc. č. 1006/123, parc. č. 1006/124 a parc. č. 1006/126), vše v k. ú. Blansko, a to pozemky včetně stavby parkoviště, za cenu 3.000 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že rozdíl v cenách směňovaných pozemků bude dorovnán společností KAPITÁNKA, spol. s r. o., IČO: 25596781 městu Blansko, a s tím, že k uzavření směnné smlouvy dojde až po výmazu zástavní právo na pozemcích ve vlastnictví společnosti KAPITÁNKA, spol. s r. o. a po kolaudaci stavby parkoviště. Náklady na vyhotovení geometrických plánů hradí strany rovným dílem. Náklady na vyhotovení znaleckých posudků hradí každá strana svoje. Správní poplatek za vklad hradí strany rovným dílem. Zastupitelstvo schvaluje znění směnné smlouvy č. 2018/001410/INV/OS (pozemky při ul. Poříčí a při ul. Pražská).

PRO 16, PROTI 2, ZDRŽEL 5

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku parc. č. 9 ostatní plocha o výměře cca 3 m2 za část pozemku parc. č. 23/1 zahrada o výměře cca 3 m2, která bude dotčena stavbou „Blansko, Klepačov – chodník na ulici Dlouhá“ a směnu části pozemku parc. č. 9 ostatní plocha o výměře cca 4 m2 za část parc. č. 25/2 ostatní plocha o výměře cca 4 m2, která bude dotčena stavbou „Blansko, Klepačov – chodník na ulici Dlouhá“, vše v k. ú. Klepačov, bez doplatku, s tím že náklady se směnami spojené hradí město Blansko a schvaluje smlouvu o uzavření budoucí směnné smlouvy č. 2018/000319/INV/BF a smlouvu o uzavření budoucí směnné smlouvy č. 2018/000320/INV/BF (pozemky při ulici Dlouhá v Klepačově).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje výkup části pozemku parc. č. 26 zastavěná plocha o výměře cca 2 m2 v k. ú. Klepačov, která bude dotčena stavbou „Blansko, Klepačov – chodník na ulici Dlouhá“, od vlastníka tohoto pozemku, městem Blansko za cenu 300 Kč/m2 s tím, že náklady s výkupem spojené hradí město Blansko a schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2018/000318/INV/BF (pozemek při ulici Dlouhá v Klepačově).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2013-INV-Poz-S094/Ma-BKS (2013/000126/INV/OS) ze dne 23.07.2013 ve znění dodatku č 1, přičemž změna spočívá v posunutí termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy, a to do 30.06.2020 a schvaluje znění dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2013-INV-Poz-S094/Ma-BKS (2013/000126/INV/OS) (pozemek při ul. Mahenova v Blansku).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo neschvaluje výkup pozemků parc. č. 1653 ostatní plocha a parc. č. st. 1304/2 v k. ú. Blansko za cenu vyšší než je cena obvyklá, stanovená znaleckým posudkem (pozemky u nám. Míru).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje znění kupní smlouvy č. 2018/001399/INV/OS (pozemek lokalita Staré Blansko, pískový lom).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 712/37 o výměře 19 m2 v k. ú. Blansko (část pozemku před vjezdem do areálu společnosti ČKD Blansko Engineering, křižovatka ul. Čapkova x Sušilova v Blansku).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemky parc. č. 700/31, parc.č. 700/32, parc. č. 700/33, parc. č. 700/34, parc. č. 700/66, parc. č. 700/67, parc. č. 700/68 a části pozemků parc. č. 700/16 o výměře 3 m2, parc. č. 700/17 o výměře 7 m2, parc. č. 700/18 o výměře 30 m2, parc. č. 700/19 o výměře 18 m2, parc. č. 700/28 o výměře 2 m2, parc. č. 700/29 o výměře 1 m2, parc. č. 700/35 o výměře 5 m2, parc. č. 700/36 o výměře 9 m2 a parc. č. 700/44 o výměře 59 m2 vše v k. ú. Blansko (areál společnosti ČKD Blansko Engineering, ul. Čapkova x Sušilova v Blansku).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli, dotační titul 117d8230A Podpora obnovy místních komunikací na obnovu místní komunikace Olešná – Hořice s tím, že požadovaná výše podpory činí 2,9 mil. Kč vč. DPH, z celkové částky 5,9 mil. Kč vč. DPH.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo vydává Regulační plán Blansko – střed města ve stavu po úpravě z roku 2018, kterým bude nahrazena původní dokumentace z roku 2002 s tím, že posoudilo průběh a výsledek pořizování včetně odůvodnění a ověřilo, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací vydanou krajem a územním plánem, cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu a bere na vědomí, že nebyly uplatněny námitky.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Blansko na období let 2020–2021.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet města Blansko na rok 2019 v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 523.002 tis. Kč a rozpočet příjmů a výdajů hospodářské činnosti na rok 2019 ve výši 14.844 tis. Kč.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje příspěvky z rozpočtu města Blansko zřízeným příspěvkovým organizacím:

IČO

Název subjektu

Účel

Částka v tis. Kč

71006419

MŠ Blansko, Těchov 124

Příspěvek na provoz

444

71006435

MŠ Blansko, Rodkovského 2a

Příspěvek na provoz

1.547

71006362

MŠ Blansko, Divišova 2a

Příspěvek na provoz

995

71006443

MŠ Blansko, Údolní 8

Příspěvek na provoz

1.349

71006427

MŠ Blansko, Dvorská 96

Příspěvek na provoz

1.688

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na provoz

3.480

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na provoz

3.077

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na provoz

3.040

49464213

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Příspěvek na provoz

4.080

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Kino – příspěvek na provoz

2.563

47885670

Městská knihovna Blansko

Příspěvek na provoz

6.486

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na provoz

9.141

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na Historický jarmark a oslavu Dne dětí

120

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na oslavu nového roku

50

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na akci Zlaté slunce

30

00386634

Nemocnice Blansko

Příspěvek na provoz

10.000

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na provoz:

  • veřejného sociálního zařízení ve výši 414 tis. Kč

  • sportovišť (lázně, koupaliště, zimní stadion) ve výši 9.772 tis. Kč

  • útulku pro psy ve výši 666 tis. Kč

  • rekreační oblasti Palava ve výši 500 tis. Kč

a schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce Azylový dům Sladkovského 2b, stavební úpravy s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 25 mil. Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2019, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2019.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce Cyklostezka Blansko – Ráječko SO 104, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 2,6 mil. Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2019, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2019.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce ZŠ TGM – přístavba jídelny, školní kuchyně a odborných učeben s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 90 mil. Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu let 2019–2021, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v letech 2019–2021.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce Pořízení speciálních nádob na sběr bioodpadu pro město Blansko a jeho městské části s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 2 mil. Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2019, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2019.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo stanovuje radě pravomoc provádět rozpočtová opatření na předfinancování a spolufinancování akcí dle tabulky v případě přijetí dotací z jiných veřejných zdrojů.

Rozpočtované náklady

Předpoklad dotace

Poskytovatel dotace

Realizace

Azylový dům Sladkovského 2b, stavební úpravy

25 mil. Kč

90 % z uznatelných výdajů, max. 17,5 mil. Kč

MMR resp. IROP

2019–2020

Cyklostezka Blansko – Ráječko SO 104

2,6 mil. Kč

60 z uznatelných výdajů, max. 1,56 mil. Kč

Jihomoravský kraj

2019

ZŠ TGM – přístavba jídelny, školní kuchyně a odborných učeben

90 mil. Kč

90 % z uznatelných výdajů, max. 81 mil. Kč

MMR resp. IROP

2019–2021

Pořízení speciálních nádob na sběr bioodpadu pro město Blansko a jeho městské části

2 mil. Kč

85 % z uznatelných nákladů

Státní fond životního prostředí

2019

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 34/2018 až RO 35/2018.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo stanovuje radě pravomoc provádět rozpočtová opatření související s nákupy a prodeji investičních instrumentů při krátkodobém a dlouhodobém zhodnocování finančních prostředků.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo ruší účelový fond města Blansko s názvem Fond údržby – Zámek Blansko, k 31.12.2018.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje předběžnou kalkulaci ceny tepla v CZT pro rok 2019.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na vícenáklady na instalaci přetlakové tenisové haly.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 23 o velikosti 1+1 v bytovém domě Jasanová 24, Blansko – jednotky č. 2073/3 o výměře 39,60 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 358/7394 paní Hradecké, Blansko za kupní cenu 1.321.500 Kč.

PRO 20, PROTI 3, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 7 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, Blansko – jednotky č. 1186/7 o výměře 30,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2830/116330 paní Doskočilové, Blansko za kupní cenu 1.265.265 Kč.

PRO 20, PROTI 3, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 18 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 15, Blansko – jednotky č. 1160/18 o výměře 31,35 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2835/68430 panu Stejskalovi, Blansko za kupní cenu 1.203.305 Kč.

PRO 20, PROTI 3, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 15 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko – jednotky č. 1166/15 o výměře 31,65 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2875/68550 paní Matuškové, Blansko za kupní cenu 1.213.000 Kč.

PRO 20, PROTI 3, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo schvaluje s účinností od 01.01.2019 aktualizaci zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných městem Blansko z oblasti školství a kultury formou dodatku spočívajícího v aktualizaci přílohy zřizovací listiny – seznamu majetku.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace za podmínek dotační smlouvy žadateli Junák – český skaut, středisko Světla Blansko, z. s., se sídlem Růžová 948/5, 678 01 Blansko, IČO: 71165240 za účelem pořádání BAMBIFESTU 2019.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo schvaluje vzorovou smlouvu pro poskytování dotací v oblasti sportu účinnou od 19.12.2018 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2019 za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 2. zasedání dne 18.12.2018 usnesením č. 36 následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

(v Kč)

43420567

TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s.

Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti TJ

118.000

68729251

Orel jednota Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti

251.400

22904573

ACT leraK Blansko, z. s.

V Hájíčku 377, 679 02 Ráječko

Atletika, plavání, triatlon – zdravé děti

51.900

2020955

Basketbalový klub Blansko, z. s.

Chelčického 1671/62, 678 01 Blansko

Rozvoj dívčího basketbalu v roce 2019

29.600

26558637

Blanenský Basketbalový Klub Blansko, z. s.

Mahenova 951/10, 678 01 Blansko

Podpora basketbalových aktivit dětí v BBK Blansko v roce 2019

37.900

22872779

Dynamiters Blansko HK z. s.

Poříčí 2471/23, 678 01 Blansko

Provoz a činnost hokejového klubu Dynamiters Blansko HK, z. s. 2019

81.100

26606623

FK Blansko, z. s.

Údolní 1826/10, 678 01 Blansko

Sportovní činnost FK Blansko, z. s. v roce 2019

196.300

2103362

FBK Atlas Blansko, z. s.

Jasanová 2083/8, 678 01 Blansko

Provoz a činnost florbalového klubu FBK Atlas Blansko, z. s.

75.900

69705798

HC Blansko, z. s.

Mlýnská 624/14, 678 01 Blansko

Podpora činnosti mládeže klubu HC Blansko, z. s.

400.000

26561841

HC CHEROKEES, z. s.

Družstevní 1251/11, 678 01 Blansko

Podpora ženského hokeje – účast v Lize žen ČR

60.000

43425950

Jana Kuncová

Dvorská 1879/80, 678 01 Blansko

Základní zdokonalovací a kondiční plavání dětí od 4 let

20.500

62073729

Klub biatlonu Blansko, p. s.

Obůrka 315, 678 01 Blansko

Sportovní činnost Klubu biatlonu Blansko

63.000

1829220

Kuželkářský klub Blansko

Údolní 1961/8a, 678 01 Blansko

Činnost Kuželkářského klubu Blansko v roce 2019

8.700

22838015

Mateřské centrum Veselý Paleček, z. s.

K.J.Mašky 1413/2, 678 01 Blansko

Plavání dětí s rodiči (děti od 6 měsíců do 6 let)

64.400

65336984

Místní skupina vodní záchranné služby ČČK

Sadová 149/2, 678 01 Blansko

Sportovní činnost MS VZS ČČK Blansko

2.400

22901469

Okresní komise futsalu FIFA Blansko z. s.

Smetanova 299/4, 678 01 Blansko

Organizace futsalových soutěží v Blansku

94.080

45473790

Olympia Blansko, z. s.

Mlýnská 2457/22, 678 01 Blansko

Olympia Blansko – provoz areálu a sportovní činnost

835.500

65339100

Sportovní klub EDEN při ZŠ Blansko

Erbenova 1237/13, 678 01 Blansko

Celoroční činnost SK EDEN

30.000

68685190

TJ SOKOL LAŽÁNKY, z. s.

Lažánky 217, 678 01 Blansko

Provoz a údržba fotbalového hřiště, zajištění sportovní činnosti a oprava hráčských kabin

97.600

1414950

TK Blansko, z. s.

č.p. 191, 679 02 Spešov

Podpora sportovní činnosti tenisového oddílu TK Blansko

78.800

43420656

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Údolní 1200/2, 678 01 Blansko

Sportovní činnost DDM Blansko 2019

0

7330391

Kamila Špačková

Okružní 2294/3c, 678 01 Blansko

Rozvoj závodního aerobiku ve městě Blansko

2.700

49463829

ÚAMK BIKETRIAL BLANSKO

Sv. Čecha 28/3, 678 01 Blansko

Činnost Biketrialu Blansko

60.300

72038357

ČMF – SC BIKETRIAL CZECH, z. s.

K. H. Máchy 1242/14, 678 01 Blansko

Sportující mládež – pohybové aktivity, Freerun, biketrial

55.000

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Snížení nákladů hodinových pronájmů sportovišť

4.500.000

Způsob poskytnutí dotace – na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy.

PRO 23, PROTI 1, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo schvaluje vzorovou smlouvu pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti účinnou od 19.12.2018 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2019 za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 2. zasedání dne 18.12.2018 usnesením č. 38 následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

(v Kč)

16343671

Junák – český skaut, středisko Srdce na dlani Blansko, z. s.

Růžová 128/3, 678 01 Blansko

Skautská činnost

110.000

71165240

Junák – český skaut, středisko Světla Blansko, z. s.

Růžová 948/5, 678 01 Blansko

Skautské středisko Světla Blansko – zájmová činnost v roce 2019

119.000

70874531

Kolpingova rodina Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

"Zlaté české ručičky" a "Vykoukněme z města ven"

158.300

22838015

Mateřské centrum Veselý Paleček, z. s.

K. J. Mašky 1413/2, 678 01 Blansko

Provoz mateřského centra

187.700

546712

Moravský rybářský svaz, z. s. pobočný spolek Blansko

Mlýnská 2312/25, 678 01 Blansko

Rybářský kroužek mladých rybářů

52.500

62073541

RASTISLAV Blansko, z. s.

Dvorská 2099/2, 678 01 Blansko

Činnost pěveckého spolku Rastislav Blansko, z. s. 2019

63.300

47886552

Společnost katolického domu v Blansku, z. s.

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

Kulturní a komunitní činnost Katolického domu

73.000

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

Rozvoj spolku CIRCULUS, divadla Kolárka, autorská práva, propagace

37.300

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

Ulita 2019

37.700

2105292

Umělecké centrum ART-TEP, spolek

Křížkovského 1282/25, 678 01 Blansko

Podpora uměleckého vzdělávání dětí a mládeže v městě Blansku a přilehlém okolí

130.700

Způsob poskytnutí dotace – na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo stanovuje s účinností od 01.01.2019 výši odměn za měsíc za uvedené funkce takto:

Odměna

za měsíc

v Kč

Člen rady

8.000

Člen zastupitelstva

1.800

Předseda výboru

3.000

Místopředseda výboru

  • člen zastupitelstva

  • nečlen zastupitelstva

2.500

700

Člen výboru

  • člen zastupitelstva

  • nečlen zastupitelstva

2.300

500

Předseda komise

  • člen zastupitelstva

  • nečlen zastupitelstva

2.800

1.000

V případě výkonu více funkcí náleží odměna za funkci, za niž je odměna nejvyšší, odměny za jednotlivé funkce se nesčítají.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo stanovuje s účinností od 01.01.2019 výši odměn místopředsedů a členů komisí 200 Kč za účast na jednání komise, s výplatou jednorázově za rok. Tato odměna se sčítá s odměnou za výkon funkce člena zastupitelstva.

PRO 21, PROTI 2, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci, že Monitorovací skupina pro přípravu II. aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013–2023 nenavrhla k 01.01.2019 žádné změny a doplnění tohoto dokumentu.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo volí do funkce předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko Mgr. Lenku Dražilovou, MBA.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo volí do funkce místopředsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko Ing. Jiřího Charváta, MSc, MBA.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo volí do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko p. Pavla Nejezchleba.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo volí do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko Ing. Jiřího Míšenského.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo volí do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko Ing. Františka Ladiče.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo volí do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko Ing. Antonína Straku.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Zastupitelstvo volí do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva města Ing. Františka Havíře.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo volí do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko Ing. Zdeňka Grünwalda.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Zastupitelstvo volí do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko Ing. Pavla Vaňka.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Zastupitelstvo volí do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko Ing. Kateřinu Matuškovou.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Zastupitelstvo volí do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko Bc. Pavla Jelínka.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Zastupitelstvo volí do funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko p. Stanislava Navrkala.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 55

Zastupitelstvo volí do funkce místopředsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko Ing. Jana Nečase.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 56

Zastupitelstvo volí do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko RSDr. Milana Šebelu.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Zastupitelstvo volí do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko p. Bohuslava Kučeru.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Zastupitelstvo volí do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko PhDr. Ing. Mgr. Jana Hrnčíře, MBA, LL.M.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 59

Zastupitelstvo volí do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko Bc. Luboše Sedláka.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Zastupitelstvo volí do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko Ing. Karla Sochora.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Zastupitelstvo volí do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko p. Pavla Langra.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 62

Zastupitelstvo volí do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko Ing. Josefa Hasoně.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 63

Zastupitelstvo volí do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko Ing. Pavla Rajtšlégra.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 64

Zastupitelstvo volí do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko Ing. Břetislava Macha.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h