Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 3 ze dne 12. 3. 2019

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku parc. č. 518/1 ostatní plocha o výměře 963 m2 v k. ú. Těchov do vlastnictví města Blanska od vlastníka tohoto pozemku za cenu 288.900 Kč s tím, že náklady s převodem spojené hradí město Blansko a schvaluje kupní smlouvu č. 2019/001352/INV/DS.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje výkup části pozemku parc. č. 639/12 orná půda o výměře 120 m2 v k. ú. Těchov označenou geometrickým plánem č. 1184-187/2018 z 26.11.2018, dosud nezapsaným v katastru nemovitostí, jako pozemek parc. č. 639/20 v k .ú. Těchov do vlastnictví města Blanska od vlastníků tohoto pozemku za cenu 30.000 Kč s tím, že náklady s převodem spojené hradí město Blansko a schvaluje kupní smlouvu č. 2019/001338/INV/DS (pozemek v lokalitě Žižlavice).

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatné nabytí nemovité věci, a to pozemku pozemková parcela č. 788/29, hodnota v účetní evidenci 5.120 Kč, v k. ú. Blansko, obec Blansko, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Blanska a schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BVY/4703/6946/2018-BVYM (č. smlouvy nabyvatele 2019/000326/INV/BF) (pozemek na ul. K. H. Máchy).

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatné nabytí podílu o velikosti id. ½ na nemovitých věcech, a to pozemcích parc. č. 172/5, hodnota v účetní evidenci 11.520 Kč a parc. č. 173/3, hodnota v účetní evidenci 1.680 Kč, v k. ú. Dolní Lhota, obec Blansko, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Blanska a schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BVY/209/2019-BVYM (č. smlouvy nabyvatele 2019/000331/INV/BF) (pozemek k nádraží ČD v Dolní Lhotě).

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru – bezúplatný převod pozemku parc. č. 857/336 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Blansko městu Blansko, od vlastníků tohoto pozemku a schvaluje znění darovací smlouvy č. 2019/000329/INV/BF (ul. Křižkovského v Blansku).

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo neschvaluje využít předkupní právo města Blanska ke stavbě bez čp/č. ev. – garáže stojící na pozemku parc. č. st. 4821 zastavěná plocha v k. ú. Blansko a neschvaluje koupi stavby bez čp/č. ev. – garáže na pozemku parc. č. st. 4821 zastavěná plocha v k. ú. Blansko za podmínek dle předložené nabídky.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje znění směnné smlouvy č. 2019/001488/INV/OS (lokalita Nad Žlíbkem a poblíž trati ČD).“

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o obsazenosti průmyslové zóny Blansko.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje následující skutečnosti týkající se akce "Regenerace sídliště Zborovce, II. etapa" ve věci žádosti o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích vypsaného prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení:

  • aktualizaci Projektu s názvem Regenerace sídliště Zborovce, II. etapa dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  • dofinancování Projektu s názvem Regenerace sídliště Zborovce, II. etapa dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných,
  • podání žádosti o dotaci a
  • realizaci/provedení příslušné etapy.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření RO 2/2019 – RO 5/2019.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga, příspěvkové organizaci Základní škola Blansko Erbenova 13 ve výši 293 tis. Kč.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 ve výši 196 tis. Kč.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga, příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 ve výši 115 tis. Kč.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga, příspěvkové organizaci Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 ve výši 115 tis. Kč.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo schvaluje zajištění zůstatku úvěru na nákup CZT pomocí úrokového SWAPu za maximální sazbu ve výši 2,36 % p. a.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje uzavření rámcové smlouvy pro obchodování na finančním trhu s Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33/969 114 07 Praha.

PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování finančních prostředků města Blanska za rok 2018 a výhled pro rok 2019.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo uděluje Cenu města Blanska panu Ing. Antonínu Petlachovi, Blansko za přínos v oblasti vědy a techniky a panu Pavlu Svobodovi, Blansko za přínos v oblasti umění a schvaluje jmenovaným udělení finančního daru ve výši 20.000 Kč.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje změnu Zřizovací listiny Kulturního střediska města Blanska formou Dodatku č. 3.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje novou Obecně závaznou vyhlášku o vymezení kratší doby nočního klidu.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Blanskem.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje vzorovou smlouvu pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti (2. pilíř) účinnou od 13.03.2019 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace Základní umělecké škole Blansko, Zámek 3 za účelem: 30. výročí sametové revoluce, ve výši 24.700 Kč z rozpočtu města Blanska na rok 2019 za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blanska na jeho 3. zasedání dne 12.03.2019 usnesením č. 22.

PRO 16, PROTI 2, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Blanska na rok 2019 za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blanska na jeho 3. zasedání dne 12.03.2019 usnesením č. 22 následujícím subjektům:

IČO

Název subjektu

Sídlo

Účel

Částka

546712

Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Blansko

Mlýnská 2312/25,

678 01 Blansko

IX. Rybářský sjezd

16.500 Kč

3722163

PROSEN, spolek pro ochranu osob sociálně a zdravotně znevýhodněných

V Zahradách 400,

679 71 Lysice

YOU DREAM WE RUN

21.400 Kč

380521

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3,

678 01 Blansko

Adventní zastavení

16.500 Kč

380521

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3,

678 01 Blansko

Výročí 70 let ZUŠ Blansko

21.400 Kč

380521

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3,

678 01 Blansko

Zpívánky Svěráka a Uhlíře

23.100 Kč

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A,

678 01 Blansko

Muzika pro Karolínku 2019

16.500 Kč

Způsob poskytnutí dotace – na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy.

PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blanska na rok 2019 z oblasti kultury a zájmové činnosti a schvaluje znění dotační smlouvy pro:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

62075829

Římskokatolická farnost Blansko

Komenského 48/14,

678 01 Blansko

Kostel svatého Martina

v Blansku 1140-2020 – památková obnova interiéru

200.000 Kč

PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2019 z oblasti kultury a zájmové činnosti a schvaluje znění dotační smlouvy pro:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

04740572

mm music s.r.o.

Klepačov 235, 678 01 Blansko

MORAVA PARK FEST 2019

150.000 Kč

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blanska na rok 2019 na sportoviště ve výši 4.288.000 Kč společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blanska v této věci.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Blanska na rok 2019 v souladu s Metodikou financování sociálních služeb z rozpočtu města Blanska, verze č. 3 a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2019 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blanska definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blanska na jeho 7. zasedání konaném dne 15.12.2015 usnesením č. 25 následujícím subjektům:

Zařízení

Poskytovatel

IČO

Identifikátor (dle registru MPSV)

Návrh dotace

Účel dotace

Charitní poradna

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

6343505

124.000 Kč

Provozní

a mzdové náklady

Charitní pečovatelská služba

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

2826680

1.354.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Pečovatelská služba ČČK

Oblastní spolek Českého červeného kříže

426288

4104942

597.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Odlehčovací služba

Charita Vyškov

65841875

9072668

150.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Centrum denních služeb Emanuel Boskovice

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

1642122

56.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Denní stacionář Domov Olga

Hnutí humanitární pomoci

00545678

8559032

355.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Týdenní stacionář Emanuel Doubravice

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

8427601

102.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Domov SANTINI

LUMINA, spolek

69707294

2405551

350.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Chráněné bydlení Centrum Velan

Hnutí humanitární pomoci

00545678

8269535

210.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Chráněné bydlení Betany Boskovice

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

6198998

94.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Azylový dům Centrum PRO Blansko

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

3296431

430.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Krizová pomoc – Okno dokořán

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

3977071

337.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Stará fabrika Blansko

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

4841959

265.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

NZDM v Blansku

Společnost Podané ruce, o.p.s.

60557621

2474603

355.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

NZDM Zlatá zastávka Adamov

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

9054343

150.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Noclehárna pro muže Blansko

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

5317909

215.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Sociálně terapeutické dílny Pěkná modrá Doubravice

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

4396705

370.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Terénní programy SPONA – Společná cesta

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

9219409

377.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Terénní programy na Blanensku

Společnost Podané ruce, o.p.s.

60557621

6927954

165.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Sociální rehabilitace

Práh jižní Morava, z. ú.

70288101

7587852

80.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Tyto dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o plnění dluhu ve splátkách s paní Jelínkovou, Blansko.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje pořízení podnětů p-01 až 06, které budou zařazeny do podkladů pořízení změny ÚP Blansko B2019-Z3.

PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje pořízení návrhů n-01 až 09, n-11, n-13 až n-16 a návrhů n-18 až 23, které budou zařazeny do podkladů pořízení změny ÚP Blansko B2019-Z3 s tím, že o pořízení návrhů n-08 a n-15 bude rozhodnuto v průběhu projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko.

PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo bere na vědomí Shrnutí investiční akce Magnetická rezonance Nemocnice Blansko.

PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce „Blansko – ul. Údolní, novostavba parkovacích míst a stavební úpravy místní komunikace“ v roce 2019 s tím, že na financování akce budou použity finanční prostředky na účtu města k 31.12.2018, které budou rozpočtovým opatřením zařazeny do rozpočtu města po výběru zhotovitele.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 1 a 2 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blanska a zápisy č. 1 a 2 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blanska.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce kontrolního výboru Zastupitelstva města Blanska na 1. pololetí roku 2019.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce finančního výboru Zastupitelstva města Blanska na 1. pololetí roku 2019.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Ing. Jiří Crha

starosta

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h