Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 7 ze dne 21. 9. 1999

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje rozbor hospodaření města Blanska a příspěvkových organizací za I. pololetí 1999.

Usnesení č. 2
Městské zastupitelstvo schvaluje předložená rozpočtová opatření

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo ukládá městské radě vypracovat principy daňových úlev a možnosti finančního podílu z daně místních podnikatelů v souladu se zákonem 367/90 Sb. na financování konkrétních akcí města.
T: příští zasedání MZ

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku par. č. 850/2 zahrady o výměře 61 m2 v k.ú. Těchov manželům Jaroslavu a Gertrudě Kouřilovým, Těchov 166, Blansko a pozemku parc. č. 848/2 zahrady o výměře 55 m2 v k.ú. Těchov manželům Leoši a Miroslavě Knechtovým, Těchov 165, Blansko za cenu 40,- Kč/m2 s podmínkou, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem nemovitostí spojené.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 453 (KN) zastavěná plocha, nádvoří o výměře 27 m2 – část parc. č. 221/4 (PK) v k.ú. Olešná Pavlu Zelenému, Pod Kaplí 19, Brno-Soběšice a pozemku parc. č. 457 (KN) zastavěná plocha, nádvoří o výměře 45 m2 – část parc. č. 221/4 (PK) v k.ú. Olešná manželům Ladislavu a Bohumile Kostelanovým, Kocianka 7, Brno za cenu 100,- Kč/m2 s podmínkou, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 459 pastviny o výměře 365 m2, pozemku parc. č. 462 pastviny o výměře 377 m2 a pozemku parc. č. 546/12 (PK) o výměře 208 m2, všechny v k.ú. Lažánky, manželům Antonínu a Evě Buchvaldkovým, Chelčického 6, Blansko za cenu dle znaleckého posudku s podmínkou, že kupující uhradí veškeré náklady s odprodejem pozemků spojené.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 3999 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 365 m2 v k.ú. Blansko paní Boženě Padělkové, nám. Svobody 14, Doubravice nad Svitavou za cenu dle znaleckého posudku, nejméně však za 150,- Kč/m2 s podmínkou, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem nemovitosti spojené.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 1337/26 zahrady o výměře 56 m2 v k.ú. Blansko manželům Libuši a Jaroslavu Charvátovým, Josefa Lady 4, Blansko za cenu 60,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady související s prodejem.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 290/1 louky a části pozemku parc. č. 290/3 louky o výměře cca 92 m2 v k.ú. Blansko manželům Květušce a Jaroslavu Pirklovým, bytem Blansko, A. Skotáka 10, za cenu 40,- Kč/m2, přičemž bude ponechán přístup na navazující pozemky a zároveň šířka strany odprodávaných pozemků, rovnoběžná s komunikací ulice Brněnská bude maximálně 5m a za podmínky, že bude zřízeno pro vlastníka objektů a pozemků – parc. č. 463 – zast. pl., parc. č. 4430 – zast. pl. a parc. č. 4431 – zast. pl. v k.ú.Blansko (nyní město) bezúplatné věcné právo přístupu za účelem nutné údržby přes odprodávanou část pozemku parc. č. 290/3 v k.ú. Blansko. Kupující uhradí veškeré náklady související s prodejem a zřízením věcného břemene.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 1012/6 zahrady o výměře 112 m2 v k.ú. Těchov panu Ing. Jiřímu Petlachovi, Blansko, Absolonova 18, za cenu 40,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady související s prodejem.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 865/59 ostatní plocha o výměře 76 m2 v k.ú. Blansko paní Jiřině Kučerové, Blansko, Salmova 3 za cenu 60,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady související s prodejem.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 230 zahrady o výměře cca 96 m2 v k.ú. Horní Lhota (tj. pouze zaplocené části) manželům Evě a Jiřímu Nečasovým, Horní Lhota 92, Blansko za cenu 8,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady související s prodejem.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemků parc. č. 260/1 (dle PK) a 260/2 (dle PK) o výměře cca 20 m2 v k.ú. Olešná paní Lence Kotisové, bytem Blansko, Josefa Lady 16 za cenu 105,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady související s prodejem.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemků parc. č. 294 zahrada o výměře 21 m2 a parc. č. 297 zahrada o výměře 98 m2, oba v k.ú. Lažánky manželům Miroslavě a Josefu Koláčkovým, Palackého 36, Blansko, za cenu 40,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady související s prodejem.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 27/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 20 m2 v k.ú. Blansko panu Josefu Nejezchlebovi, bytem Blansko, Dolní Palava 34 za cenu 60,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady související s prodejem.


Usnesení č. 16
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 370 – zahrada o výměře 61 m2 v k.ú. Olešná Evě Kolářové, bytem Blansko, Dvorská 34 a Marii Tarabové, bytem Blansko, Žižkova 20 za cenu odpovídající nákladům spojených s převodem nemovitosti.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo souhlasí se směnou části obecního pozemku parc. č. 155/1 pastvina o výměře 130 m2 v k.ú. Blansko za část pozemku parc. č. 1337/19 v k.ú. Blansko o stejné výměře, zastavěného místní komunikací, ve vlastnictví Karla a Hany Musilových, Josefa Lady 2, Blansko. Případný rozdíl v ceně směnovaných pozemků v neprospěch města, nebude ze strany města vyrovnán.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 591/7 orná půda o výměře 488 m2, parc. č. 591/5 orná půda o výměře 12 m2, parc. č. 248 (PK) o výměře 259 m2, všechny v k.ú. Dolní Lhota od Oldřicha a Pavly Musilových, Dolní Lhota 61, Blansko za cenu 15,- Kč/m2 s podmínkou, že manželé Musilovi uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. 1191 zast. plocha, nádvoří o výměře cca 130 m2 (pás o šířce 5 m po celé šířce pozemku) v k.ú. Blansko od vlastníka pozemku, a to za cenu dle znaleckého posudku.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo souhlasí se snížením kupní ceny, uvedené v usnesení č. 12 z 5. schůze městského zastupitelstva Blansko dne 18. 5. 1999, a to na částku 20,- Kč/m2.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením změny schváleného ÚPn SÚ Blansko týkající se převedení území mezi autobusovým nádražím a areálem firmy PENTACO z ploch určených pro nízkopodlažní bytovou zástavbu – RD do ploch určených v navrhovaném období k zástavbě podnikatelského charakteru (bydlení + služby).

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo schvaluje Zadání změn územního plánu sídelního útvaru Blansko na území jeho městských částí Dolní Lhota a Horní Lhota a ukládá odboru INV pořídit jejich zpracování.

Usnesení č. 23
Městské zastupitelstvo souhlasí s pronájmem bytu 2+1 v Blansku, Okružní 3C pro manžele Drahonské, bytem Blansko, Žižkova 53.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem nemovitosti čp. 125 na pozemku pč. 2/1 – zast. plocha o výměře 177 m2, pozemku pč. 2/1 – zast. plocha vše v k.ú. Blansko o výměře 177 m2 a zahradě pč. 12/1 o výměře 2479 m2 , žadatelům dle následujícího pořadí za podmínek uvedených v žádostech:
1. Miroslav Kaláb, Čapkova 12, Blansko – původní majitel, za cenu 680 tis. Kč
2. Jana Rédová, 9. května 18, Blansko
3. Alois Stejskal, Krajní 4, Blansko
4. Vladimír Novotný, Horní Palava 32, Blansko

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo souhlasí s prominutím poplatku z prodlení z dlužného nájemného pro pana Michala Hlaváčka, bytem Blansko, Sladkovského 6.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo souhlasí s prominutím čistého nájemného z nebytových prostor v domě L. Janáčka č. 9, 11, 13, 15:
Nájemné za 3 měsíce z hostince – p. Šiler .................... 43.557,- Kč
Nájemné za 3 měsíce z Pegasy – p. Gromeš ................. 18.717,- Kč
--------------------------------------------------------------------------------
Celkem 62.274,- Kč


Usnesení č. 27
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem nemovitosti čp. 1992 na ul. Vodní 9, Blansko, na pozemku pč. 3260 o výměře 1300 m2 a pozemku pč. 3260 o výměře 1300 m2 vše v k.ú. Blansko, Úřadu práce v Blansku, zast. JUDr. J. Lorkovou, Vodní 9, Blansko, za kupní cenu 27.186.110,- Kč, zaplacenou ve dvou stejných splátkách k 30. 6. 2000 a k 30. 6. 2001.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo schvaluje nové znění Obecně závazné vyhlášky o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Blanska.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o vyhodnocení kapitační platby v systému nakládání s odpady za 1. pololetí 1999 ve městě Blansku.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo mění své usnesení č. 25 z 2. zasedání konaného dne 22. 12. 1998 "Zastupitelstvo jmenuje do správní rady ESOMu Ing. Luďka Skotáka s účinností od data valné hromady ESOMu v I. čtvrtletí 1999" takto:
Zastupitelstvo jmenuje Ing. Luďka Skotáka delegátem pro účast na valných hromadách ESOMu.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Městského zastupitelstva Blansko, který se týká čl. 8 – Návrhy a interpelace, jenž je přílohou materiálu.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo schvaluje doplnění návrhu na rozdělení obce Blansko (oddělení Spešova) na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR ze dne 14. 7. 1999 dle předloženého materiálu.

Mgr. Věra Vachová
starostka města Blansko

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h