Náplň práce oddělení komunální údržby

Zajišťuje běžnou údržbu komunikací v majetku města, na kterou není třeba stavební povolení nebo ohlášení.

Zajišťuje instalaci a údržbu dopravního značení.

Vede a aktualizuje pasport komunikací v majetku města.

Zajišťuje a kontroluje údržbu veřejné zeleně.

Podává za město Blansko žádosti o kácení stromů na pozemcích města.

Sjednává nájem placených parkovišť.

Zajišťuje prostřednictvím odborného lesního hospodáře správu lesů v majetku města.

Zajišťuje a kontroluje čištění, letní a zimní údržbu místních komunikací a chodníků.

Zajišťuje dopravní obslužnost a provoz městské hromadné dopravy v Blansku.

Zajišťuje a kontroluje nakládání s odpady v rámci odpadového hospodářství města (tzn. nakládání s komunálním odpadem, nebezpečným odpadem, zajišťuje shromažďování odpadů určených k dalšímu využití).

Spravuje dětská hřiště a dopravní hřiště v majetku města.

Zajišťuje a kontroluje údržbu veřejného osvětlení.

Vede evidenci stavebního materiálu v majetku města.

Zajišťuje údržbu dešťových vpustí, kanalizace a vodovodů v majetku města.

Zajišťuje a kontroluje provoz hřbitovů na území města.

Zajišťuje instalaci a údržbu městského mobiliáře.

Zajišťuje kompletní hospodaření s pozemky v majetku města.

Řeší prodeje, výkupy, směny, darování (bezúplatné převody) pozemků z vlastnictví i do vlastnictví města a agendu s tím spojenou včetně přípravy příslušných smluv.

Řeší nájmy a výpůjčky pozemků a agendu s tím spojenou včetně přípravy příslušných smluv.

Řeší nájmy reklamních ploch v majetku města a agendu s tím spojenou včetně přípravy příslušných smluv.

Rozhoduje o zřizování a rušení věcných břemen – služebností inženýrské sítě včetně přípravy a podpisu příslušných smluv, vede evidenci věcných břemen vztahujících se k pozemkům ve vlastnictví města.

Zajišťuje podávání návrhů na vklad a výmaz práv k pozemkům do katastru nemovitostí.

Zajišťuje zápisy změn údajů o pozemcích do katastru nemovitostí.

Vede evidenci pozemků v majetku města.

Připravuje podklady pro zařazování a vyřazování pozemků do majetku a z majetku města.

Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu zejména na úseku agendy odboru SRM.

Vydává stanoviska za město jako vlastníka pozemků k užívání veřejných prostranství, zajišťuje příslušné smlouvy,

Rozhoduje o uzavření Dohod o dočasném užití pozemků města, Dohod o právu provést stavbu či opatření na pozemku, stavbě, objektu či zařízení ve vlastnictví města včetně přípravy a podpisu příslušných smluv a zajištění finančního krytí těchto dohod jistinou.

Zajišťuje výkon správy místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

Zastupuje město ve správním řízení dle zákona o pozemních komunikacích, tj. např. uzavírky místních komunikací, stanovení dopravního značení, napojení na místní komunikace.

Zastupuje město Blansko a vydává vyjádření za město Blansko ve správním řízení o zvláštním užívání pozemních komunikací.

Spolupracuje při technickém zajištění branné pohotovosti státu, požární a civilní ochraně a řešení havarijní situace.

Zajišťuje vazby mezi městem a jím založenou společností Technické Služby Blansko, s. r. o.

Zabezpečuje činnost komise dopravní.

            aktualizováno: 23. 7. 2020, 12:37 h