Náplň práce oddělení správy a údržby majetku

 • Zajišťuje kompletní hospodaření s bytovým a nebytovým fondem města (včetně budov MěÚ).
 • Provádí vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor a provádí přepisy energií.
 • Zastupuje město v bytových družstvech a ve společenstvích vlastníků jednotek, kde je město členem.
 • Zajišťuje prodej bytů a nebytových prostor, připravuje kupní smlouvy, zajišťuje podávání návrhů na vklad práv k bytům a nebytovým prostorům do katastru nemovitostí, případně zápisy změn údajů.
 • Zajišťuje kompletní hospodaření, včetně příprav smluv a kontroly činnosti nájemců v objektech sportovních zařízení (tj. např. krytých lázní a aquaparku, zimního stadionu, sportovních hal, hřišť), v areálu psího útulku, veřejného WC.
 • Zajišťuje přihlášení pohledávek města vzniklých z hospodářské činnosti města do insolvenčního řízení.
 • Vede a aktualizuje pasport budov v majetku města.
 • Připravuje a realizuje údržbu bytů, nebytových prostor a sportovních zařízení a jejich drobné stavební úpravy, na které není třeba stavební povolení ani ohlášení.
 • Připravuje podklady a realizuje hromadné nákupy energií.
 • Zajišťuje a kontroluje plnění smluv v oblasti provozu, údržby a oprav rozvodů elektřiny a plynu v majetku města.
 • Eviduje a zabezpečuje péči o nástěnky, vývěsky v majetku města, zabezpečuje jejich přidělování subjektům, včetně uzavírání smluv.
 • Zabezpečuje péči o sochy, památníky, busty, pamětní desky, které jsou v majetku města.
 • Zajišťuje provoz, údržbu a opravy místního rozhlasu.
 • Zajišťuje instalaci a údržbu dopravního značení.
 • Vede a aktualizuje pasport komunikací v majetku města.
 • Zajišťuje a kontroluje údržbu veřejné zeleně.
 • Podává za město Blansko žádosti o kácení stromů na pozemcích města.
 • Zajišťuje prostřednictvím odborného lesního hospodáře správu lesů v majetku města.
 • Zajišťuje dopravní obslužnost a provoz městské hromadné dopravy v Blansku.
 • Zajišťuje a kontroluje nakládání s odpady v rámci odpadového hospodářství města (tzn. nakládání s komunálním odpadem, nebezpečným odpadem, zajišťuje shromažďování odpadů určených k dalšímu využití).
 • Spravuje dětská hřiště a dopravní hřiště v majetku města.
 • Zajišťuje a kontroluje údržbu veřejného osvětlení.
 • Vede evidenci stavebního materiálu v majetku města.
 • Zajišťuje údržbu dešťových vpustí, kanalizace a vodovodů v majetku města.
 • Zajišťuje a kontroluje provoz hřbitovů na území města.
 • Zajišťuje instalaci a údržbu městského mobiliáře.
 • Vydává stanoviska za město jako vlastníka pozemků k užívání veřejných prostranství.
 • Pro odbor FIN zajišťuje výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství.
 • Zastupuje město ve správním řízení dle zákona o pozemních komunikacích, tj. např. uzavírky místních komunikací, stanovení dopravního značení, napojení na místní komunikace.
 • Zastupuje město Blansko a vydává vyjádření za město Blansko ve správním řízení o zvláštním užívání pozemních komunikací.
 • Zajišťuje drobné opravy a údržbu majetku města.
 • Zajišťuje údržbu veřejného prostranství.
 • Zjišťuje správu retenčních nádrží Palava I a Palava II. a plní funkci hrázného na těchto přehradách.
 • Zajišťuje správu toků majících vztah k majetku města, sedimentačních a požárních nádrží.

            aktualizováno: 25. 1. 2024, 10:24 h