Činnost obecního živnostenského úřadu

Kompetence obecního živnostenského úřadu jsou stanoveny zákonem č. 570/1991Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů. Obecní živnostenský úřad je prvoinstančním orgánem, který vykonává státní správu na úseku živností volné, řemeslných, vázaných a koncesovaných. Vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, které lze v zásadě rozdělit do pěti oblastí.

Vymezené oblasti činnosti živnostenského úřadu
1) Vydávání živnostenských listů a koncesních listin do 1. 7. 2008, od 1. 7. 2008 jsou tyto listiny nahrazeny vydáváním jediného dokumentu, výpisu z živnostenského rejstříku, vyřizování podání živnostenskému úřadu (ostatní řízení před živnostenským úřadem).
2) Kontrola podnikatelských subjektů (fyzické a právnické osoby)
3) Poskytování údajů ostatním orgánům jejichž působnost souvisí s podnikáním dle pravidel vymezených zákonem
4) Provozování živnostenského rejstříku a plnění dalších povinností vyplývajících s vedením dat v informačním systému.
5) Plnění aktuálních povinností vyplývajících pro živnostenský úřad z novel živnostenskoprávních předpisů.

            aktualizováno: 25. 5. 2020, 10:26 h