Detail usnesení


Usnesení rady č. 7 ze dne 23. 3. 1999

Usnesení č. 1

Rada ukládá nově ustavené kontrolní komisi, aby prověřila otázku platnosti smlouvy ze dne 23.12.1998, kterou podepsala starostka města.
Usnesení č. 2
Rada projednala změny Jednacího řádu Městského zastupitelstva Blansko dle materiálu a doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení.
Usnesení č. 3
Rada schvaluje přidělení přístřeší na dobu určitou v domě Jungmannova 10 panu Jaroslavu Staňkovi, bytem 9. května 14, Blansko.
Usnesení č. 4
Rada bere na vědomí zprávu odboru BNH o rodinných domcích v majetku Města Blanska.
Usnesení č. 5
Rada ukládá odboru SOC prověřit, zda některé rodinné domy v majetku města nelze využít k sociálnímu programu.
T: 8. MR
Usnesení č. 6
Rada ruší část usnesení č. 22 z 82. schůze městské rady, ukládající odboru BNH tuto nemovitost pronajmout.
Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej rodinného domu Horní Palava 24, Blansko, včetně pozemku p.č. 12/2 k.ú. Blansko nejvyšší nabídce, minimálně za cenu 600.000,-- Kč a poplatky spojené s převodem domu.
Usnesení č. 8
Rada souhlasí s pronájmem objektu č.p. 317 v Blansku, Komenského 20, na p.č. st.pl. 300 o výměře 116 m2 Pionýrské skupině Blansko, Smetanova 1 zastoupené p. Hanou Růžičkovou za symbolické nájemné ve výši 1,-- Kč/rok za účelem zřízení klubovny a skladu na dobu určitou do 31.12.2010 s podmínkou, že veškeré opravy a stavební úpravy budou provedeny se souhlasem vlastníka na náklady Pionýrské skupiny Blansko, jak je uvedeno v nájemní smlouvě, a přístup dětí do tohoto objektu bude až po dokončení I. etapy oprav.
Bod VIII. návrhu smlouvy doplnit o odrážku:
– jestliže nájemce nesplní podmínky smlouvy uvedené v části V., skončí nájem jednostranným odstoupením ze strany pronajímatele. Právní účinky odstoupení nastávají 1. dnem měsíce následujícího po doručení písemného odstoupení nájemci.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s pronájmem KD Těchov č.p. 171 panu Viktorovi Plachému, bytem Podlesí 3, Blansko a panu Martinu Kriklovi, bytem Podlesí 16, Blansko za účelem provozování restaurace a diskotéky na dobu určitou do 31.3.2006 za nájemné ve výši 41.000,-- Kč/rok s tím, že nájemní smlouva bude předložena k odsouhlasení MR.
Usnesení č. 10
Rada souhlasí s pronájmem objektu bývalé ZŠ Obůrka pro Soukromou střední školu obchodu, služeb a provozu hotelu Adamov, s.r.o. a SOU obchodu a služeb, s.r.o., Osvobození 11, Adamov – zastoupené ředitelem RSDr. Viliamem Tonkovičem za účelem zřízení výchovně vzdělávacího zařízení za nájemné ve výši 50.000,-- Kč/rok a ukládá odboru BNH zapracovat do nájemní smlouvy umořování nájemného na základě předložených faktur na zprovoznění školy (bez nákupu a montáže tabulí).
Usnesení č. 11
Rada souhlasí s pronájmem nebytového prostoru – masny – v OS Písečná o celkové výměře 152 m2 na dobu neurčitou zájemcům k účelu uvedenému v žádostech v tomto pořadí:
1. SOU obchodu a služeb s.r.o., Střední soukromá škola obchodu a služeb, s.r.o., Osvobození 11, Adamov zast. RSDr. Viliamem Tonkovičem, za nájemné ve výši 200,-- Kč/m2/rok
2. Hubert Šváb, Sebranice 157, za nájemné ve výši 200,-- Kč/m2/rok
3. LUKVA spol. s r.o., Lukavice 81, zast. p. Miroslavem Horáčkem, za nájemné ve výši 500,-- Kč/m2/rok
4. Sdružení podnikatelů Game Land – p. Semeniuk, p. Pšikal, p. Řehůřek, v zastoupení sdružení Vladimír Řehůřek, Těchov 118, Blansko, za nájemné ve výši 350,-- Kč/m2/rok
5. Jana Sedláková, Jasanová 26, Blansko, za nájemné ve výši 250,-- Kč/m2/rok.
Usnesení č. 12
Rada nesouhlasí s prodejem nemovitostí Lažánky č. 31 na pozemku p.č. 320/1, pozemku p.č. 320/1 zast. pl. o výměře 731 m2, pozemku p.č. 321, zahrada o výměře 602 m2 vše v k.ú. Lažánky panu Jaroslavu Strejčkovi, Lažánky 147 za cenu 80.000,-- Kč.
a ukládá odboru BNH vypsat výběrové řízení na demolici nemovitosti Lažánky č. 31 na pozemku p.č. 320/1 na vlastní náklady zájemce s možností využití veškerého stavebního materiálu.
Usnesení č. 13
Rada souhlasí s převedením nájmu bývalé ZŠ na Klepačově z pana Petra Sedláčka a pana Michala Mazala na společnost M.S.TRADE- CZ s.r.o., se sídlem Mahenova 5, Blansko, zastoupenou panem Petrem Sedláčkem a panem Michalem Mazalem a ukládá odboru BNH vypracovat dodatek ke stávající nájemní smlouvě.
Usnesení č. 14
Rada souhlasí s převedením nájmu nebyt. prostor na ul. Bezručova 5, Blansko z paní Heleny Pravcové, bytem Obůrka 38, Blansko na společnost ZAHRADNICTVÍ HELENKA s.r.o., s sídlem Bezručova 5, Blansko, zastoupenou paní Helenou Pravcovou a panem Pavlem Pravcem.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s příspěvkem firmě TOP 1, spol. s r.o. na provozování veřejného WC ve výši 2.500,-- Kč měsíčně a ukládá odboru BNH vypracovat dohodu o poskytnutí tohoto příspěvku od 1.4.1999.
Usnesení č. 16
Rada ukládá starostce města vést jednání s vedením FÚ a KÚ o řešení jejich budoucího umístění ve městě. O výsledku informovat MR 6.4.1999.
Usnesení č. 17
Rada ukládá PhDr. Králové dokončit jednání s firmou The Drogerie, a.s., a předložit do 20.4.1999 nájemní smlouvu.
Usnesení č. 18
Rada schvaluje skladbu poplatků za hrobová místa.
Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc.č. 203 zahrada o výměře 44 m2 a část pozemku parc.č. 204 o výměře cca 150 m2, vše v k.ú. Olešná, z důvodů funkčního spojení s nemovitostmi ve vlastnictví fyzické osoby.
Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc.č. 32 zahrada o výměře 18 m2 v k.ú. Olešná z důvodů funkčního spojení s nemovitostí ve vlastnictví fyzických osob.
Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc.č. 860 zahrada o výměře cca 845 m2 (v hranicích současného oplocení) v k.ú. Těchov z důvodu využívání jako zahrady.
Usnesení č. 22
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat či pronajmout pozemek
parc.č. 865/59 ostatní plocha v k.ú. Blansko.
Usnesení č. 23
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc.č. 332 ostatní plocha o výměře 108 m2 v k.ú. Lažánky společně pro Ing. Jiřího Tesáka, Brno, Havlíčkova 70 za účelem užívání jako přístupové cesty a umístění jímky a pro pana Oldřicha Bílého, Lažánky 112 za účelem užívání jako přístupové cesty a k umístění kůlny, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Usnesení č. 24
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc.č. 342 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k.ú. Lažánky.
Usnesení č. 25
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc.č. 113 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 71 m2 v k.ú. Lažánky /část pozemku parc.č. 680/5 (PK)/, který je částečně zastavěn rodinným domem č.p. 18 a částečně tvoří dvůr u RD č.p. 18 v Lažánkách.
Usnesení č. 26
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc.č. 110 zahrady o výměře cca 75 m2 v k.ú. Lažánky /část pozemku parc.č. 680/5 (PK)/, který je užíván jako součást oploceného pozemku zahrady u rodinného domku č.p. 19 v Lažánkách.
Usnesení č. 27
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemků parc.č. 1022(dle PK)
a parc.č. 1022/1 orná půda o výměře cca 800 m2 v k.ú. Blansko pro
Hanu Rajtšlégrovou, Blansko, klub AGILITY za účelem cvičení se psy a umístění buňky pro skladování pomůcek klubu, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.
Usnesení č. 28
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemků parc.č. 875, parc.č. 876 a parc.č.
874 včetně budovy šaten v k.ú. Těchov pro TJ Sokol Těchov – Obůrka, za účelem zprovoznění sportoviště, jeho následného užívání a údržby pozemků a budovy, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou.
Usnesení č. 29
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc.č. 1058/3 o výměře 410 m2 v k.ú. Blansko Elišce a Petrovi Kopečkovým, Vodní 4, Blansko, za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za účelem užívání zahrady.
Usnesení č. 30
Rada nesouhlasí se snížením nájemného Jednotě s.d. v Boskovicích v k.ú. Dolní Lhota: za pozemek parc.č. 96/1 zastavěná plocha,nádvoří prodejnou č.p. 165 v městské části Blansko-Dolní Lhota o výměře 345 m2 a za přilehlý pozemek parc.č. 96/2 zahrady o výměře 617 m2 a v k.ú. Těchov: za pozemek parc.č. 60/2 zastavěná plocha,nádvoří prodejnou č.p. 142 v městské části Blansko-Těchov o výměře 183 m2 a za přilehlý pozemek parc.č. 60/1 orná půda o výměře 70 m2, protože odsouhlasené nájemné bylo dostatečně zohledněno.
Usnesení č. 31
Rada souhlasí s doplněním účelu nájmu smlouvy o nájmu ze dne 1.9.1993 uzavřené mezi městem Blansko a Speciální školou pro žáky s více vadami Blansko, a to takto:
"část pozemku parc.č. 742/2 zahrada o výměře 420 m2 bude užívána jako zařízení staveniště do doby nejpozději do tří týdnů od právní moci kolaudačního rozhodnutí na plánovanou přístavbu školy nebo do tří týdnů od rozhodnutí o předčasném užívání stavby". V souvislosti s takto doplněným účelem nájmu budou ve smlouvě upraveny i závazky nájemce, týkající se úklidu pozemku.
Usnesení č. 32
Rada bere na vědomí podanou výpověď z nájmu části pozemku parc.č. 540 (dle PK) v k.ú. Blansko a ukládá odboru INV jednat s JME o případném pronájmu.


Usnesení č. 33
Rada souhlasí s vrácením částky 1.330,--Kč paní Marii Hrnčířové, Blansko, Erbenova 21, kterou zaplatila jako cenu kupní za pozemek parc.č. 3251 v k.ú. Blansko, který však není majetkem města Blansko.
Usnesení č. 34
Rada souhlasí s ukončením nájmu části pozemku parc.č. 1352/25 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Blansko dle nájemní smlouvy číslo SM-NS/48/97/Ko dohodou, a to ke dni vzniku nového právního vztahu.
Usnesení č. 35
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc.č. 1352/25 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Blansko (část zastavěná stánkem), a to za účelem provozování stánku s rychlým asijským občerstvením a nápoji.
Usnesení č. 36
Rada ukládá starostce města projednat a připravit se společností KOREKT-INVEST dodatek ke stávající smlouvě, kterým by byla zohledněna vážná pochybení vyplývající z nesouladu mezi výběrovým řízením, zadávacími podmínkami, usnesením MZ a uzavřenou nájemní smlouvou, jak vyplývá z odborného právního rozboru. V případě, že nedojde k uzavření dodatku do 30.4.1999, ukládá MR starostce města a kontrolní komisi zahájit hloubkové šetření okolností souvisejících s uzavřenou nájemní smlouvou, případně i podání příslušného podnětu k šetření orgánů činných v trestním řízení, bude-li výsledkem šetření podezření z takového činu.
Usnesení č. 37
Rada odvolává paní Olgu Voráčovou z funkce ředitelky KSMB s účinností k 1.4.1999.
Usnesení č. 38
Rada pověřuje řízením příspěvkové organizace KSMB paní Ivanu Mašátovou do doby jmenování nového ředitele KSMB.
Usnesení č. 39
Rada schvaluje vypsání výběrového řízení na obsazení místa ředitele KSMB.
Usnesení č. 40
Rada schvaluje změny vnitřního předpisu Komise zřízené Městskou radou Blansko dle písemného materiálu.
Usnesení č. 41
Rada schvaluje místopředsedy komisí městské rady dle písemného materiálu v souladu s vnitřním předpisem Komise zřízené Městskou radou Blansko.
Usnesení č. 42
Rada schvaluje složení Komise přestupkové dle písemného materiálu.
Usnesení č. 43
Rada schvaluje složení členek Komise pro občanské záležitosti podle předloženého návrhu.
Usnesení č. 44
Rada schvaluje pozastavení předsednictví v komisi pro sport a tělovýchovu panu Mgr. Michalu Královi na základě jeho žádosti a pověřuje předsednictvím komise pana Erika Řezníka.
Usnesení č. 45
Rada schvaluje členy komisí městské rady dle písemného materiálu a ukládá tajemníkovi zaslat všem delegovaným kandidátům a jmenovaným členům sdělení o rozhodnutí městské rady.

..........................
Mgr. Věra Vachová
starostka města BlanskaOprava usnesení
ze 7. zasedání městské rady konaného dne 23. 3. 1999


Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej rodinného domu Horní Palava 24, Blansko, včetně pozemku p.č. 12/1 k.ú. Blansko nejvyšší nabídce, minimálně za cenu 600.000,-- Kč a poplatky spojené s převodem domu.


Mgr. Věra Vachová
starostka města Blanska

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h