Detail usnesení


Usnesení rady č. 8 ze dne 6. 4. 1999

Usnesení č. 1

Rada souhlasí v souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky MZ č. 7/98 s bezúplatným užitím znaku města Blanska na dresech, propozičních a výsledkových listinách soutěží pořadatele MTB RACING TEAM Blansko.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí v souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky MZ č. 7/98 s bezúplatným užitím znaku města Blanska na mistrovském dresu soutěže "O MISTRA Blanska" pořadatele Cyklistický klub TJ Sokol Blansko.

Usnesení č. 3
Rada ukládá vedoucí KSMB předložit plán výstavní činnosti Galerie města Blanska na rok 2000 (10. výročí vzniku galerie).
Z: ved. KSMB
T: 30. 9. 1999

Usnesení č. 4
Rada ukládá ředitelce muzea předkládat 1 krát za půl roku (k 30. 5. a k 30. 11.) zástupkyni starostky koncept zápisu do městské kroniky.
Z: řed. muzea
T: průběžně

Usnesení č. 5
Rada ukládá ředitelce muzea při přípravě prezentace na výstavě veletrhu Regiontour v r. 2000 postupovat v souladu s koncepcí města Blanska.

Usnesení č. 6
Rada ukládá ředitelce muzea zpracovat přehled návštěvnosti expozic muzea za posledních 5 let, a to rozčleněnou do jednotlivých měsíců roku.
Z: řed. muzea
T: 30. 4. 1999

Usnesení č. 7
Rada ukládá ředitelce muzea předložit koncepci budování expozic v uvolněných prostorách po městské knihovně v budově zámku 1 včetně ekonomického rozboru.
Z: řed. muzea
T: 30. 4. 1999

Usnesení č. 8
Rada ukládá ředitelce muzea předložit koncept využití uvolněných prostor v budově Zámku 2 včetně ekonomického rozboru.
Z: řed. muzea
T: 30. 4. 1999


Usnesení č. 9
Rada ukládá ředitelce muzea zpracovat koncepci reinstalace expozice Moravský kras včetně ekonomického rozboru.
Z: řed. muzea
T: 30. 9. 1999

Usnesení č. 10
Rada ukládá ředitelce knihovny dokončit ve spolupráci s odborem FIN inventarizaci majetku po přestěhování knihovny a předložit do MR a MZ návrh novely zřizovací listiny knihovny.
Z: řed. knihovny
T: 30. 6. 1999

Usnesení č. 11
Rada bere na vědomí zprávy o činnosti Kulturního střediska města Blanska, Muzea Blansko a Městské knihovny Blansko za rok 1998 a plány činnosti na rok 1999.

Usnesení č. 12
Rada ukládá ředitelce knihovny předložit koncepci knihovny metodického pracovníka pro výkon regionální knihovnické činnosti a spolu s tím měřítka pro vyhodnocení jeho činnosti.
Z: řed. knihovny
T: 10. MR

Usnesení č. 13
Rada schvaluje novelu Zakládací listiny Ceny města Blanska za kulturu z důvodu odstoupení hlavního sponzora od dohody uzavřené dne 19. 1. 1993.

Usnesení č. 14
Rada přijímá rezignaci p. Olgy Voráčové na členství v organizační komisi při udělování Ceny města Blanska za kulturu 1999 a jmenuje do této komise paní Ivanu Mašátovou.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se spolupořadatelstvím města na akci "Půlmaraton Moravským krasem".

Usnesení č. 16
Rada jmenuje do organizačního výboru "Půlmaratónu Moravským krasem" zástupkyni starostky PhDr. Jaroslavu Královou.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s příspěvkem pro ASK Blansko na akci "Půlmaratón Moravským krasem" a ukládá sportovní komisi zapracovat částku 12.500,-- Kč do návrhu na rozdělení dotací.

Usnesení č. 18
Rada projednala petici proti výpovědi Klubu nezávislé kultury z nebytových prostor v Blansku na ul. Sadová 2 a trvá na svém souhlasu s výpovědí ze dne 9. 2. 1999.

Usnesení č. 19
Rada jmenuje Ing. Mojmíra Škvařila a p. Zdeňka Halase na základě návrhu občanského aktivu ve Spešově a Mgr. Jarušku Navrátilovou za členy okrskové komise pro hlasování v místním referendu ve Spešově.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s návrhem odboru BNH ve věci prominutí penále z prodlení ve výši 21 727,-- Kč, na základě žádosti paní Anny Látalové, trvale bytem Blansko, Bezručova 5, z důvodu dříve schválené vysoké penalizace a ukládá odboru BNH předložit k projednání
v MZ.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s návrhem odboru BNH ve věci prominutí penále z prodlení ve výši 14 199,-- Kč, na základě žádosti paní Dany Babášové, trvale bytem Blansko, Jasanová 11, z důvodu dříve schválené vysoké penalizace a ukládá odboru BNH předložit k projednání
v MZ.

Usnesení č. 22
Rada neakceptuje žádost o úpravu nájemného – b. j. Zborovce, ze dne 30. 9. 1998, neboť pravidla zvyšování nájemného jsou obsažena v nájemní smlouvě.

Usnesení č. 23
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro slečnu Simonu Maňouškovou a nedoporučuje projednání žádosti v MZ.

Usnesení č. 24
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro paní Miluši Tynklovou a nedoporučuje projednání žádosti v MZ.

Usnesení č. 25
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro pana Josefa Švancaru a nedoporučuje projednání žádosti v MZ.

Usnesení č. 26
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro paní Zdenu Zukalovou a předkládá žádost k projednání v MZ.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje změnu pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města Blanska dle předloženého materiálu, vzniklou vyřazením žadatelů – Zdeněk Kovář, Ladislava Beranová, Renata Šenková, Mabaka Lusala, kteří přestali splňovat podmínky pro zařazení, a to pro období od 15. 12. 1998 do 31. 5. 1999.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s úpravou bytů v domě Jungmannova 10, Blansko na tzv. přístřeší, které bude použito k vystěhování osob mající povinnost vyklidit byt, a to na základě rozsudku soudu.

Usnesení č. 29
Rada schvaluje přidělení přístřeší na dobu určitou v domě Jungmannova 10 paní Lýdii Nespěšné, bytem Údolní 19, Blansko.

Usnesení č. 30
Rada konstatuje , že dřevníky a sušárny jsou součásti bytového domu č. p. 1106 na ulici Dvorská č. 8 v Blansku, včetně zastavěného pozemku.


Usnesení č. 31
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor Sadová 2, Blansko (po PVT a. s.) o výměře cca 80 m2 v následujícím pořadí:
1) MVDr. Darina Obrusníková, Poděbradova 3055/61a, Ostrava za účelem zřízení veterinární ordinace pro malá zvířata a exoty za nájemné ve výši 600,-- Kč/m2/rok.
2) SOU obchodu a služeb, s. r. o., Osvobození 11, Adamov zastoupené Dr. Viliamem Tonkovičem – ředitelem, za účelem zřízení kanceláří soukromé školy za nájemné ve výši 300,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor bývalého kadeřnictví v přízemí Městského Penzionu, Pod Javory 32, Blansko v následujícím pořadí:
1) Sdružení Jóga v denním životě, zastoupená p. Karlou Pernicovou, Zborovecká 12, Blansko, za účelem zřízení Centra zdraví, za nájemné ve výši 50,--/m2/rok
2) Oblastní Charita Blansko, zastoupená Mgr. Janou Sedlákovou, Komenského 15, Blansko, za účelem zřízení Domovinky, za nájemné ve výši 100,-- Kč/m2/rok
3) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, zastoupený p. Zdeňkem Bilíkem, Svitavská 24, Blansko, za účelem zřízení klubovny, za nájemné ve výši 1,-- Kč/m2/rok,
s tím, že veškeré stavební úpravy budou provedeny na základě povolení vlastníka na náklady nájemce.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí se změnou způsoby platby nájemného v nájemní smlouvě č. SM-NS/79/97/Ko na pronájem objektu nám. Svobody 10/12 firmě TOP 1 spol. s r. o. z jednorázové platby na čtvrtletí, dle usnesení č. 14 ze 6. zasedání MR ze dne 16. 3. 1999.

Usnesení č. 34
Rada revokuje druhou část usnesení č. 12 ze 7. schůze MR konané dne 23. 3. 1999. Usnesení bude nově znít: Rada nesouhlasí s prodejem nemovitostí Lažánky č. 31 na pozemku p. č. 320/1, pozemku p. č. 321, zahrada o výměře 602 m2 vše v k. ú. Lažánky panu Jaroslavu Strejčkovi, Lažánky 147 za cenu 80 000,-- Kč.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej nemovitostí Lažánky č. p. 31 na pozemku p. č. 320/1, pozemku p. č. 320/1 zast. pl. o výměře 731 m2, pozemku p. č. 321, zahrada o výměře 602 m2 vše v k. ú. Lažánky za cenu 200 000,-- Kč.

Usnesení č. 36
Rada revokuje usnesení č. 11 z 5. schůze MR konané dne 23. 2. 1999.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s podnájmem části nebytových prostor Klepačov 29 – nájemce firma M. S. TRADE – CZ, s. r. o., zast. Petrem Sedláčkem, Mahenova 5, Blansko pro firmu PYROTEK CZ, s. r. o., zast. ing. Otakarem Havelkou, nám. Svobody 13, Blansko, IČO: 25326287 za účelem lehké výroby (šití) tzv. "Combo Bag" a ost. výrobků z nehořlavých materiálů a následného skladování, a to na 15 měsíců.


Usnesení č. 38
Rada souhlasí s podnájmem objektu č. p. 12 na nám. Svobody 1, obchůdku ve dvoře objektu – nájemce firma TOP 1, spol. s r. o., zast. panem Romanem Konečným, se sídlem Žižkova 21, Blansko pro Kateřinu Jedinákovou, (r. č. 775815/3535), IČO: 67558852, bytem Ráječko, č. p. 118 za účelem zřízení prodejny květin a doplňkového zboží na dobu 5-ti let.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s podnájmem části objektu bývalé požární zbrojnice č. p. 5, Zámek 4 – nájemce ZUŠ v Blansku, Zámek 3, zast. Evou Petrželovou, Blansko na období do 30. 6. 1999 pro:
– Drahomíra Zouhara – Kontakt, se sídlem Čapkova 10, Blansko,
IČO: 16338430, za účelem provozování prodeje textilu
– Radomíra Jakše, se sídlem Podlesí 1825/11, Blansko,
IČO: 13715887, za účelem provozování prodeje textilu, obuvi a spotřebního zboží
– Thang Nguen Chi, se sídlem Nová 235, Ráječko,
IČO: 63134853, za účelem provozování prodeje textilu a obuvi

Usnesení č. 40
Rada souhlasí se zveřejnění záměru odprodat obecní pozemky v k. ú. Blansko:
p. č. 872/1 ostatní plocha o výměře 800 m2,
p. č. 872/3 ostatní plocha o výměře 36 m2,
p. č. 872/4 ostatní plocha o výměře 43 m2,
p. č. 4215/2 zastavěná plocha o výměře 143 m2,
p. č. 4216/2 zastavěná plocha o výměře 182 m2,
p. č. 4217/2 zastavěná plocha o výměře 190 m2.

Usnesení č. 41
Rada ukládá odboru INV jednat s firmou AGRO-ND, s. r. o. Blansko o převodu části pozemku p. č. 862/7 ostatní plochy o výměře cca 630 m2 v k. ú. Blansko do vlastnictví města Blanska za dlužné nájemné za pronájem pozemků dle nájemní smlouvy č. SM-NS/112/96/Ko ze dne 10. 2. 1997.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky parc. č. 4059 zastavěná plocha a parc. č. 4058 zastavěná plocha, oba o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko (část pozemku parc. č. 787/34 v k. ú. Blansko).

Usnesení č. 43
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 3555 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky parc. č. 2016 zastavěná plocha o výměře 20 m2 a parc. č. 2017 zastavěná plocha o výměře 19 m2, oba v k. ú. Blansko, z důvodu zastavění garáží ve vlastnictví fyzických osob.


Usnesení č. 45
Rada souhlasí se zveřejněním záměru převodu (směny) pozemků v k. ú. Blansko, v areálu Metry, a.s.:
parc. č. 3980/1 – zastavěná plocha o výměře 182 m2,
parc. č. 3977/1 – zastavěná plocha o výměře 270 m2,
parc. č. 3977/2 – zastavěná plocha o výměře 10 m2,
části parc. č. 1006/69 – ostatní plocha o výměře 600 m2,
části parc. č. 1006/66 – orná půda o výměře 100 m2.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s pronájmem pozemků parc. č. 659/22 ostatní plocha o výměře 185 m2 a parc. č. 655/21 orná půda o výměře 1735 m2, oba v k. ú. Blansko, za účelem zemědělského obdělávání panu Karlu Krejčímu, bytem Blansko, Husova 29, za nájemné 150,-- Kč/rok na dobu neurčitou.

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 57 zahrada o výměře 343 m2 v k. ú. Olešná za účelem užívání zahrádky a její údržby panu Zdeňku Mlčochovi, Olešná 58, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za nájemné 1,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 63 zahrada o výměře 128 m2 v k. ú. Olešná za účelem užívání zahrady a její údržby manželům Emilii a Miloslavu Nečasovým, Olešná 10, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za nájemné 1,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 49
Rada nesouhlasí se změnou usnesení č. 25, kterým odsouhlasila ukončení nájemní smlouvy s ČD, z 1. schůze městské rady ze dne 15. 12. 1998.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí se zrušením věcného břemene ve prospěch města Blanska, jako vlastníka budovy č. p. 46 v Blansku, kterým je zatížen pozemek parc. č. 142/1 v k. ú. Blansko ve vlastnictví Ivo Hlavičky, Blansko, Alešova 3.

Usnesení č. 51
Rada nesouhlasí s pořízením změny schváleného ÚPn SÚ Blansko dle žádosti občanů, Josefa Tichého, Milana Gregora, Pavla Kligla, Jaroslava Semeráda a Josefa Paseky, týkající se výstavby řadových garáží na pozemku p. č. 280 v k. ú. Lažánky.

Usnesení č. 52
Rada souhlasí s pořízením změny schváleného ÚPn SÚ Blansko dle žádosti manželů Kolářových, Sadová č. 160, Ráječko, týkající se převedení pozemků p. č. 369 a p. č. 500 v k. ú. Dolní Lhota z ploch neurbanizovaných do ploch určených v návrhovém období k nízkopodlažní bytové zástavbě – RD.

Usnesení č. 53
Rada souhlasí s pořízením změny schváleného ÚPn SÚ Blansko dle žádosti pana Vladimíra Linkova, Kopečná č. 31, Brno s tím, že změna týkající se převedení pozemku p. č. 495/11 z ploch neurbanizovaných do ploch návrhových určených k rekreační výstavbě se bude týkat také pozemků p. č. 494, 495/1 až 14, 498/1 až 3, 500, části pozemku p. č. 86.

Usnesení č. 54
Rada souhlasí s pořízením změny schváleného ÚPn SÚ Blansko dle žádosti firmy SMK IDC, spol. s r. o., Seifertova č. 1a, Blansko, týkající se převedení pozemků p. č. 424 z ploch neurbanizovaných do ploch určených v návrhovém období k nízkopodlažní bytové zástavbě – RD.

Usnesení č. 55
Rada nesouhlasí s pořízením změny schváleného ÚPn SÚ Blansko dle žádosti firmy SMK IDC, spol. s r. o., Seifertova č. 1a, Blansko, týkající se převedení pozemku p. č. 430, 431 a části pozemku p. č. 398 v k. ú. Klepačov z ploch neurbanizovaných do ploch určených v návrhovém období k nízkopodlažní bytové zástavbě – RD.

Usnesení č. 56
U části pozemku p. č. 398 rada doporučuje nejprve prověřit možnost upřesnění hranice plochy bydlení v rodinných domcích v rámci územního řízení.

Usnesení č. 57
Rada nesouhlasí s pořízením změny schváleného ÚPn SÚ Blansko, dle žádosti pana Oto Langra, Okružní č. 53, Blansko, týkající se výstavby RD na pozemku p. č. 519/2 v k. ú. Horní Lhota.

Usnesení č. 58
Rada pověřuje Ing. Skotáka, aby jednal s členem správní rady ESOMU, p. Josefem Novotným, o předložení plného znění společenské smlouvy na založení JMP Holding, s. r. o. a smlouvy o vzájemné spolupráci mezi společností ESOM a Ruhrgas AG a předložil je na příštím jednání MR.

Usnesení č. 59
Rada schvaluje realizaci projektu "START" dle písemného materiálu – projektu na pomoc mladým lidem ve věku 18 – 25 let, kteří mají problém s uplatněním na trhu práce. Partneři projektu jsou Úřad práce v Blansku, Sdružení Ulita a Město Blansko.

Usnesení č. 60
Rada schvaluje za člena komise pro zahraniční styky p. Ing. Františka Polu.

Usnesení č. 61
Rada schvaluje za člena komise bytové p. Ing. Hynka Grünwalda.

Mgr. Věra Vachová
starostka města Blanska

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h