Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 2 ze dne 9. 12. 2002

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schvaluje volbu níže uvedených občanů do funkce přísedících pro Okresní soud v Blansku na období r. 2002 – 2006:
Dagmar Hýsková, Blansko, Krajní 2
Lubomír Chlup, Blansko, Havlíčkova 28,
Zdenka Kuncová, Blansko, Dvorská 72
Ludmila Nečasová, Blansko, Palackého 22
PaedDr. Lenka Podsedníková, Blansko, Těchovská 3
Václav Srba, Blansko, Horní Lhota 122
PhDr. Zorka Kubišová, Blansko, Palackého 26
Dagmar Kuncová, Blansko, Kollárova 5
Viktor Kutil, Blansko, Okružní 1

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo odvolává zástupce města Blanska ve společnosti Punkva Region s. r. o. Ing. Josefa Hasoně a deleguje na valnou hromadu společnosti Punkva Region s. r. o. jako zástupce města Blanska starostku PhDr. Jaroslavu Královou s účinností od 9. 12. 2002.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo potvrzuje jako zástupce města Blanska v Bytovém družstvu Zborovce 66 Ing. Jindřich Krále.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo pověřuje starostku uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvám o úpravě vzájemných vztahů mezi Městem Blansko a příslušnou obcí při zajišťování a poskytování pečovatelské služby občanům obce s tím, že Dodatek č. 1 bude uzavřen s obcemi, ve kterých je pečovatelská služba zabezpečována a které budou požadovat zabezpečení pečovatelské služby od 1. 1. 2003.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 434/1 – ostatní plochy o výměře cca 25 m2 v k. ú. Lažánky Tomáši a Janě Pernicovým, bytem Lažánky za účelem výstavby garáže za cenu 400,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené (pozemek v lokalitě "Márovky" v městské části Blansko-Lažánky, za stávající řadou pěti garáží) za podmínky, že bude vydáno územní rozhodnutí na umístění garáže.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 57 – zahrady o výměře 362 m2 v k. ú. Olešná za účelem výstavby RD, a to tomu ze tří uvedených žadatelů (paní Mlčochové, panu Zachovalovi, paní Jeřábkové), který nabídne ve stanoveném termínu v zalepené obálce vyšší kupní cenu za 1m2 plochy pozemku, přičemž jako nejnižší cena je stanovena cena 400,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené. Odprodej bude realizován pouze za předpokladu, že na výstavbu RD bude stavebním úřadem vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění stavby a pravomocné stavební povolení. V opačném případě pozbývá toto usnesení platnosti (pozemek vedle komunikace z Olešné na Hořice, zaplocená zahrada).

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s členstvím Města Blansko v Honebním společenstvu Rudice a v Honebním společenstvu Spešov a pověřuje Ing. Jana Galuska zastupováním Města Blansko v Honebním společenstvu Rudice a Ing. Karla Plcha zastupováním Města Blansko v Honebním společenstvu Spešov.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 5 ze 14. zasedání zastupitelstva města ze dne 5.12.2000 tak, že maximální cena vykupovaných pozemků bude činit 240,- Kč/m2.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo projednalo nabídku investora zástavby mezi Wanklovým náměstím a křižovatkou ulic Svitavská, Smetanova a Rožmitálova (budoucí okružní křižovatkou), Ing. Ivana Kleinbauera – IPROS s tím, že schvaluje odprodej části pozemků, které budou zastavěny polyfunkčním objektem a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s tímto investorem na části těchto pozemků za těchto podmínek:
– odprodej zastavěných pozemků ze 500 Kč/m2
– v polyfunkčním objektu investor vybuduje a bude provozovat veřejné WC
– v příslušném smluvním vztahu bude ošetřena sankce (doplatek) ve výši 1.500 Kč/m2 za zastavěné pozemky pro případ, že by investor nebo jeho nástupci následně kdykoliv po kolaudaci porušili podmínku uvedenou v předchozí odrážce
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby zástavba byla realizována způsobem vycházejícím z variant uvedených v příloze č. 1 a 2.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo schvaluje předloženou Energetickou koncepci města Blansko.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo schvaluje změnu usnesení č.18 z jeho 22. zasedání ze dne 18. 6. 2002 v bodu 1. a 2.b) tak, že společnost ADDAX INVEST a.s., Drobného č. 48, 602 00 Brno bude nahrazena společností GEOSAN GROUP a.s., Zahradní 418, 281 01 Velim, která zvítězila ve veřejné obchodní soutěži na zhotovitele Bytových domů Písečná-Blansko, 90 b.j.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo schvaluje Regulační plán Blansko – Střed města.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo vydá obecně závaznou vyhlášku o závazných částech RPn Blansko – Střed města.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky projednání Návrhu Regulačního plánu Blansko – Střed města a souhlasí s vyřízením námitek a připomínek, uzavřeným do Zprávy o projednání.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo vydává předloženou obecně závaznou vyhlášku o závazných částech Regulačního plánu Blansko – Střed města.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo pojmenovává ulici při objektu Domova důchodců v Blansku názvem "Pod Sanatorkou".

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo souhlasí po úpravách s uzavřením Smlouvy č.5/2002-Bsko o půjčce, na financování projektů do dosažení 40 % rozestavěnosti akce Blansko – ČOV a kanalizace, část Blansko.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o činnosti ZSMO a souhlasí s ukončením činnosti Zájmového sdružení měst a obcí okresu Blansko ke zneškodňování odpadů za podmínky, že ukončení činnosti nebude pro město Blansko finančně nevýhodné.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením ručitelského prohlášení formou Dodatku ke kupní smlouvě na nákup zametacího stroje.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo schvaluje výši měsíční odměny neuvolněných funkcionářů následovně:
– radní ................................ ve výši 1.740,- Kč,
– předsedové výborů .................. ve výši 1.100,- Kč,
– předsedové komisí .................. ve výši 900,- Kč,
– členové zastupitelstva .............. ve výši 350,- Kč,
s tím, že v případě sloučení výkonu funkcí se proplácí jen nejvyšší odměna. Všem výše uvedeným náleží odměna s platností od data ustavujícího zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo schvaluje předložená rozpočtová opatření 1. - 17. a 19. – 34.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2003.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o zhodnocování volných finančních prostředků města.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo schvaluje po úpravě vyhlášku, kterou se doplňuje vyhláška č. 7/2001, statut Fondu pro rozvoj bydlení ve městě Blansko.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo schvaluje po úpravách předložený návrh novely vyhlášky č. 9/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo souhlasí se zástavou objektu č.p. 78, na pozemku parc. č. st. 58/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 a pozemku parc. č. 58/2, obec Blansko, katastrální území Blansko a zástavou objektu č. p. 149, na pozemku parc. č. st. 174, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2805 m2 a pozemku parc. č. 174, obec Blansko, katastrální území Blansko s tím, že obě nemovitosti budou zastaveny ve prospěch ČMHB, a.s., na dodatečné zajištění úvěru zbývající části městského klubu.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo schvaluje zajištění úvěru Bytového družstva Zborovce 66 b.j., družstvo zástavním právem k pozemku p.č. 885/1 k.ú. Blansko ve prospěch Raiffeisen Stavební spořitelny.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo schvaluje zajištění úvěru Bytového družstva Zborovce 66 b.j., družstvo zástavním právem k rozestavěné stavbě bytového domu Zborovce 66 b.j. v Blansku ve prospěch Raiffeisen Stavební spořitelny.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo souhlasí se zajištěním úvěru Bytového družstva Zborovce 66, družstvo, IČO 26292645, formou ručitelského prohlášení druhého ručitele ve prospěch Raiffeisen Stavební spořitelny.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 15, 16, a 17 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 18 a č. 1 z 4. 12. 2002 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2003, který je přílohou zápisu č.1 z jednání Finančního výboru ze dne 4. 12. 2002.

PhDr. Jaroslava Králová starostka

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h