Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 5 ze dne 28. 4. 2003

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo souhlasí se směnou obecních nemovitostí – budovy č. p. 966 v Blansku na pozemku parc. č. 976 zastavěná plocha, nádvoří, pozemku parc. č. 976 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 96 m2 a pozemku parc. č. 772/25 zahrada o výměře 240 m2, vše v k. ú. Blansko za nemovitosti ve spoluvlastnictví Heleny Spieglové a Marie Tiché, a to za budovu č. p. 303 na pozemku parc. č. 290 zastavěná plocha, nádvoří a pozemku parc. č. 290 zastavěná plocha, nádvoří, vše v k. ú. Blansko, za účelem majetkoprávního vypořádání stavby okružní křižovatky v Blansku u bývalé pošty, bez další finanční kompenzace s tím, že veškeré náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitostí uhradí Město Blansko.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků o celkové výměře 1.413 m2 zapsaných na LV č. 3446 v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků za cenu 30,- Kč/m2 za podmínek uvedených ve stanovisku INV k tomuto materiálu (v blízkosti prodejny Bios na ul. L. Janáčka).

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h