Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 3 ze dne 24. 2. 2003

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 1649/24 – zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Blansko, a to vlastníku stavby garáže paní Věře Klíčové, bytem Blansko, Bezručova 1, za cenu dle znaleckého posudku s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené (pozemek v lokalitě řadových garáží po pravé straně trati ČD ve směru Blansko- město – Dolní Lhota).

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s doplněním usneseni č. 9 z 2. zasedání zastupitelstva dne 9.12.2002 o tuto větu:
Odprodej se týká i pozemků, resp. jejich částí, jejichž záměr odprodeje byl zveřejněn na úřední desce na základě usnesení č. 22 z 4. zasedání Rady města Blansko konaného dne 17.12.2002.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1378/7 – ostatní plochy o výměře 5 m2 v k.ú. Blansko Luboši Horáčkovi, Jasanova 3, Blansko, za stejnou cenu, jakou nabídl za odprodej části pozemku parc. č. 577/1 – ostatní plochy v k.ú. Blansko s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schvaluje Zadání změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k.ú. Těchov, Blansko a Dolní Lhota, označených jako T10, B19, B20, B21 a D4.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo bere na vědomí závěry uzavřené v Zprávě o projednání změn T10, B19, B20, B21, a D4 včetně skutečnosti, že v průběhu projednání nedošlo k uplatnění námitek.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny ÚPn SÚ Blansko, spočívající v převedení vyznačené plochy v k.ú. Dolní Lhota (příloha č. 6) z ploch neurbanizovaných do ploch určených pro nízkopodlažní bytovou zástavbu RD – B1.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny ÚPn SÚ Blansko, spočívající v prověření možnosti rozšíření zastavitelného území schválené změny K6, tzn. převedení východně situovaných ploch neurbanizovaných do ploch určených pro nízkopodlažní zástavbu RD s tím, že součástí tohoto prověření bude vyhodnocení a návrh technické a dopravní obslužnosti celého prostorově souvisejícího území.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo schvaluje podání návrhu na vyvlastnění budovy Svitavská 2, č. p. 303 a části pozemku st. p. č. 290, vše v k.ú. Blansko za účelem umístění a realizace veřejně prospěšné stavby okružní křižovatky "u pošty" v Blansku s tím, že tento návrh nebude podán, pokud do 15.3.2003 dojde k dohodě o majetkoprávním vypořádání mezi zástupci města Blansko nebo SUS JMK a vlastníky, stavbou křižovatky dotčených nemovitostí.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo schvaluje volbu Ziny Černé, bytem Blansko, Nerudova 3, do funkce přísedící pro Okresní soud v Blansku na období r. 2002-2006.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo bere na vědomí a souhlasí s hodnocením programu prevence kriminality na místní úrovni za rok 2002.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo schvaluje Komplexní program prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2003.
Zastupitelstvo schvaluje dílčí programy prevence kriminality v pořadí (dle písemného materiálu), ve kterém jsou uvedeny v Komplexním programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2003.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo bere na vědomí změnu odbavovacího systému MHD Blansko.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo schvaluje financování investiční akce Průmyslová zóna Blansko-Vojánky – výkupy pozemků, projektová dokumentace, technická pomoc a realizace inženýrských sítí do výše 30 mil. Kč formou úvěru. Zastupitelstvo pověřuje radu města k jednání o poskytnutí výše uvedeného úvěru.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo schvaluje zapracování finančních prostředků z hospodaření minulých let (roku 2002) ve výši 25 376 tis. Kč do rozpočtu roku 2003.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo schvaluje po úpravách návrh rozpočtu Města Blansko na rok 2003.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření ve výši 2.903 tis. Kč na zajištění lékařské služby první pomoci města s rozšířenou působností. Krytí je zajištěno dotací od Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo ukládá radě města při přípravě rozpočtu na r. 2004 porovnávat v jednom materiálu náklady r. 2003 a návrh nákladů r. 2004.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky ve výši 140.656,- Kč vůči zemřelému Josefu Bandymu, bytem Blansko, 9. května 18.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo ukládá radě města předložit komplexní vyhodnocení hospodaření s městským bytovým fondem.
T: 30.6.2003

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo schvaluje nákup 43 ks akcií ČSAD Blansko, a.s. za cenu max. 250,- Kč/ks.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 38 z 18. zasedání zastupitelstva města konaného dne 18.9.2001.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo schvaluje na základě doporučení výběrové komise poskytnutí účelových půjček v celkové výši 820 tis. Kč na opravu bytového fondu vlastníkům obytných budov na území města Blansko následovně:

Jméno a příjmení Adresa Účel půjčky Částka
Alena Dibďáková Brněnská 9, Blansko Obnova střechy, soc. zařízení vchodové dveře 70 000
Dana Martinková 9. května, Blansko Obnova střechy, půdní vestavba, rekonstrukce rozvodů vody 80 000
Radomír Kubala Bezručova 16, Blansko Rekonstrukce rozvodů el. energie 30 000
Pavel Fiala Pod Javory 2, Blansko Obnova střechy 70 000
Společenství vlastníků Těchovská 8, Blansko Zateplení štítu, oprava fasády 90 000
Ivana Řehořová Nám. Svobody 8, Blansko Výměna radiátorů, vany a baterií 30 000
Radim Bláha Sadová 7, Blansko Výměna oken 30 000
Michal Kopka Zátiší 157, Blansko – Klepačov Dodatečná izolace proti spodní vodě 30 000
Josef Musil Jiráskova 13 A, Blansko Obnova střechy, zateplení obvodového pláště, půdní vestavba 80 000
Vlastimil Rašovský Horní Lhota 27, Blansko Přebudování WC a koupelny 30 000
Václav Kunčák Horní Palava 35, Blansko Modernizace a rekonstrukce topení, dodatečná izolace proti spodní vodě 50 000
Blansek, bytové družstvo Čapkova 2, Blansko Modernizace topení 90 000
Andrea Jarůšková Chelčického 42, Blansko Výměna oken 30 000
Malach Miroslav Pražská 6, Blansko Obnova střechy, izolace proti spodní vodě, výměna oken a dveří, půdní vestavba 50 000
Karla Martínková Nám. Republiky, Blansko Výměna oken, přebudování sprchového koutu, do obložení 30 000
Miloš Nezval Dolní Lhota 91 Blansko Rekonstrukce topení 2 byty 30 000
Celkem 820 000

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek průzkumu mezi členy zastupitelstva města ve věci doručování materiálů pro jednání zastupitelstva města elektronickou formou. Zastupitelstvo potvrzuje zavedený systém.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo odvolává ze členství v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Blansko pana Miroslava Hemmera.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo jmenuje za člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko pana JUDr. Miloslava Kalvodu.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo jmenuje za členku Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko paní Mgr. Magdalenu Hájkovou.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo jmenuje za člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko pana Libora Pololáníka.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo odvolává z funkce místopředsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko pana Ing. Františka Ladiče s tím, že zůstává členem.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo odvolává ze členství ve Finančním výboru Zastupitelstva města Blansko pana Ing. Vladimíra Kroupu.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo odvolává ze členství ve Finančním výboru Zastupitelstva města Blansko pana MUDr. Jaromíra Hoffmanna.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo odvolává ze členství ve Finančním výboru Zastupitelstva města Blansko pana Ing. Jaroslava Berana.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo jmenuje za člena Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko pana RSDr. Milana Šebelu.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo jmenuje za člena Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko pana Ing. Jaromíra Křivánka.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo jmenuje místopředsedou Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko pana RSDr. Milana Šebelu.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 18, 19 a 20 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 2, 3 a 4 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2003.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h