Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 4 ze dne 24. 3. 2003

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo za účelem majetkoprávního vypořádání při realizaci veřejně prospěšné stavby okružní křižovatky "u pošty" v Blansku schvaluje koupi domu na ul. Sadová v Blansku č.p. 966 na pozemku p. č. st. 976 o výměře 96 m2, pozemku p .č. st. 976 o výměře 96 m2 a pozemku p. č. 772/2 – zahrada o výměře 240 m2, vše zapsáno na LV č. 2002 pro obec a kat. území Blansko, prostřednictvím realitní kanceláře MIKA za cenu 1.995.000,- Kč.
Toto usnesení pozbývá platnosti, pokud výše uvedené nemovitosti zakoupí přímo vlastníci nemovitostí na ul. Svitavská 2 a uzavřou kupní smlouvu s městem na budovu na ul. Svitavská 2. Zastupitelstvo v tomto případě schvaluje koupi budovy na ul. Svitavská 2, č. p. 303 na pozemku st. p. č. 290 a části pozemku st. p. č. 290 (potřebné pro realizaci veřejně prospěšné stavby okružní křižovatky "u pošty" v Blansku), vše zapsáno na LV č. 1523 v k.ú. Blansko za cenu 1.995.000,- Kč s tím, že město uhradí veškeré příslušné náklady spojené s převodem těchto nemovitostí.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje směnu části obecního pozemku p. č. 998/15 – ostatní plocha v k. ú. Blansko za pozemky p. č. 998/3 (PK) a část poz. p. č. 998/17 – ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko, ve vlastnictví společnosti KALEDA a. s., Špitálka 41, 602 00 Brno. Pozemky budou směněny ve stejné výměře cca 750 m2 bez finančního dorovnání (pozemky na ul. Poříčí před areálem spol. Univa).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo schvaluje předložený finanční plán projektu Dyje a souhlasí s odpisem "Prohlášení spolufinancujícího subjektu o zajištění spolufinancování projektu ISPA" starostkou města Blanska a to na částku 2.844.000,- EUR.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 5 ze zasedání Finančního výboru Zstupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h