Vývoj na trhu energií, kontrola ceny tepla, Vaše předešlá odpověď

vložil Hloušek » 7. 11. 2021, 12:04

Cituji " Detaily obchodního smluvního vztahu nedisponujeme. Radní společnost vyzvali k jejich dodání na základě Smlouvy o nájmu technologie. Ani ve chvíli, kdy je získáme, ovšem nejsme oprávněni je dále sdělovat.". 1/ Jakým způsobem město mělo kontrolu nad cenou, jak pan Polák i Crha opakovaně deklarovali, když nedisponujete ani základními informacemi? 2/ Z jakého důvodu informace nesdělíte veřejnosti, pokud jsou to informace které se mají předkládat zastupitelům a tyto materiály jsou veřejné?


Pavla Komárková, 12. 11. 2021, 19:23

Vážený pane Hloušku,

kontrola je nastavena tím, že kalkulaci ceny, kterou je ZT energy s. r. o. povinno dle zadávací dokumentace a smlouvy o nájmu technologie každoročně předkládat, schvaluje zastupitelstvo. Pokud se na základě smluvního vztahu provozovatel zaručil, že cena je pro něj závazná a lze ji změnit pouze dodatkem ke smlouvě, nebyl důvod stanovenou cenu zpochybňovat, zejména za situace, kdy byla pro odběratele mimořádně výhodná. Oprávněnost kalkulace kontroluje každý rok Energetický regulační úřad (ERÚ), který posuzuje, zda stanovená cena odpovídá zákonem definovanému kalkulačnímu vzorci a také skutečně vynaloženým nákladům podnikatelského subjektu na nákup komodity. I to je garance, že konečný odběratel neplatí vyšší cenu za plyn v ceně tepla, než kolik zaplatil samotný dodavatel.

Pro rok 2020 i 2021 byla cena stanovena jako jedna z nejnižších v ČR a dosud ZT energy s. r. o. jednalo v souladu s podmínkami smlouvy i zadávacími podmínkami výběrového řízení a respektoval cenu schválenou zastupitelstvem. K obratu došlo až nyní po krachu a změně jeho dodavatele plynu. I proto až nyní město podniká právní kroky a obrátilo se na ERÚ. Podrobnosti najdete v článku na webu města.  

Snažíme se být maximálně transparentní, nemůžeme ovšem jednat v rozporu s platnou právní úpravou. Materiály jsou veřejné pouze do té míry, pokud informace v nich obsažené nejsou chráněny jinými právními předpisy, například ve vztahu k ochraně osobních údajů nebo obchodního tajemství. Město má dvojí postavení i dvě smlouvy se ZT energy s. r. o. Je odběratelem tepla a současně majitelem soustavy centrálního zásobování teplem. Informace, na které máme dle našeho názoru nárok coby vlastník soustavy CZT na základě smlouvy o nájmu technologie, nelze bez dalšího předávat všem odběratelům a zveřejňovat je jako celek. Souvisí ovšem s možností města jako vlastníka CZT mít dohled nad tvorbou ceny tepla. V současné chvíli ovšem podklady, které více poodkryjí cenotvorbu či dobu kontraktů, nedisponuje ani město. To je také jeden z důvodů, proč odmítáme akceptovat bez dalšího aktuální jednostranné navýšení cen ze strany ZT energy s. r. o.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h