Náplň práce stavebního úřadu

 • Plní úkoly stavebního úřadu podle obecně závazných právních předpisů, zejména stavebního zákona.
 • Je vyvlastňovacím úřadem podle zákona o vyvlastnění.
 • Je silničním správním úřadem podle zákona o pozemních komunikacích.
 • Zajišťuje geografické informační systémy (GIS) pro město a správní obvod.
 • Zajišťuje výkon státní správy v oblasti kultury a státní památkové péče.
 • Projednává přestupky dle platných předpisů v rozsahu své působnosti.
 • Sleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnosti.

Oddělení administrativy

 • Zajišťuje funkci podatelny a pobočkové pokladny odboru.
 • Zajišťuje administrativní agendu odboru.
 • Provádí archivaci spisových materiálů odboru.
 • Zapisuje referenční údaje o stavebních objektech do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).
 • Vykonává činnost kontaktního místa veřejné správy Czech POINT, na požádání z něj vydává výpisy z katastru nemovitostí.

Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje

Úsek územního plánování

 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování ve správním území vymezeném zvláštním právním předpisem.
 • Zajišťuje koncepční činnost v rámci platného územního plánu města v součinnosti s ostatními odbory úřadu.
 • Koriguje řešení dílčích lokalit města (v rámci koncepčních studií) a vyhodnocuje zpracované studie.
 • Vyjadřuje se z pohledu platné územně plánovací dokumentace k pronájmům a k prodeji pozemků Města Blansko.
 • Plní funkci městského architekta.

Úsek GIS

 • Zajišťuje územně technické podklady (ÚTP) pro geografické informační systémy (GIS) pro město a správní obvod obce s rozšířenou působností.
 • Poskytuje informace týkající se digitálních podkladů pro územní plánování, např. účelové katastrální mapy, územní plány obcí, územně analytické podklady.
 • Vytváří interní i veřejně přístupné mapové služby.
 • Zpracovává územně analytické podklady a jejich aktualizace.

Úsek památkové péče

 • Zajišťuje výkon státní správy pro památky registrované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky (ÚSKP ČR).
 • Poskytuje poradenství pro získání dotací k obnově památek a dále poradenství ohledně místních kulturních památek a historických objektů.

Oddělení stavebního řádu

 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu ve správním území vymezeném zvláštním právním předpisem.
 • V souladu s platnými právními předpisy vydává rozhodnutí o číslování budov.
 • Rozhoduje o vyvlastnění.
 • Zajišťuje kontrolu standardů bydlení jiného než obytného prostoru, stavby pro individuální či rodinnou rekreaci podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi.
 • Vykonává další činnosti stavebního úřadu dle stavebního zákona.

Oddělení silničního hospodářství

 • Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním území vymezeném zvláštním právním předpisem.
 • Vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním území vymezeném zvláštním právním předpisem.
 • Zajišťuje výkon správy místního poplatku za užívání veřejného prostranství prováděním výkopových prací, umístěním stavebních zařízení a umístěním skládek.
 • Stanovuje dopravní značení silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním území vymezeném zvláštním právním předpisem.

            aktualizováno: 26. 1. 2023, 08:44 h