Náplň práce stavebního úřadu

Oddělení administrativy

 • Zajišťuje funkci podatelny.
 • Zajišťuje administrativní agendu odboru.
 • Provádí archivaci spisových materiálů odboru.
 • Zapisuje referenční údaje o stavebních objektech do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).
 • Vykonává činnost kontaktního místa veřejné správy Czech POINT, na požádání z něj vydává výpisy z katastru nemovitostí. 

Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje

 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování dle stavebního zákona ve správním území vymezeném zvláštním právním předpisem.
 • Zajišťuje územně technické podklady (ÚTP) pro geografické informační systémy (GIS) pro město a správní obvod obce s rozšířenou působností.
 • Vytváří interní i veřejně přístupné mapové služby.
 • Zpracovává územně analytické podklady a jejich aktualizace.
 • Zajišťuje výkon státní správy pro památky registrované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky (ÚSKP ČR).

 Oddělení stavebního řádu

 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku stavebního řádu dle stavebního zákona ve správním území vymezeném zvláštním právním předpisem.
 • Zajišťuje přidělení čísel pro budovy na území města Blansko.
 • Je vyvlastňovacím úřadem podle zákona o vyvlastnění.
 • Zajišťuje kontrolu standardů bydlení jiného než obytného prostoru, stavby pro individuální či rodinnou rekreaci podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi.

 Oddělení silničního hospodářství

 • Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním území vymezeném zvláštním právním předpisem.
 • Zajišťuje výkon státní správy dle stavebního zákona ve věcech silnic II. a III. třídy, s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním území vymezeném zvláštním právním předpisem.
 • Vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním území vymezeném zvláštním právním předpisem.
 • Stanovuje dopravní značení silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním území vymezeném zvláštním právním předpisem.

            aktualizováno: 25. 1. 2024, 09:53 h