Územní studie


Adamov

Územní studie US1/3 – Smetanovo náměstí a jeho okolí

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Textová část

B1 – Výkres členění území 1 : 1 000
B2 – Výkres využití území 1 : 1 000
B3 – Výkres prostorového uspořádání 1 : 1 000
B4 – Výkres dopravní a technické infrastruktury 1 : 1 000
B5 – Výkres vybraných veřejných prostranství
B6 – Výkres řezů 1 : 300
B7 – Axonometrický pohled
B8 – Ptačí perspektiva

Územní studie US1/1 – náměstí Práce a jeho okolí (02/2014)

Pozn.: Po dohodě byla prodloužena platnost územní studie do 31.12.2025

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Textová část

B1 – Hlavní výkres 1 : 1 000
B2 – Koordinační výkres 1 : 1 000


Blansko

Územní studie Z5 – rozvoj Písečné (01/2014)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Textová část

Náhledy grafických podkladů
1 – Výkres základní urbanistické koncepce 1 : 2 000
2A – Výkres funkčního a prostorového uspořádání (varianta A) 1 : 1 000
2B – Výkres funkčního a prostorového uspořádání (varianta B) 1 : 1 000
3 – Koordinační výkres 1 : 1 000
4 – Schéma širších vztahů 1 : 10 000
5 – Podélný profil páteřní komunikace 1 : 1 000 (100)
6 – Podélné profily vedlejších komunikací 1 : 1 000 (100)

Územní studie "Pražská" Blansko (11/2019)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Textová část

Náhledy grafických podkladů


Bořitov

Územní studie Bořitov – lokalita Záhumenky Zlámanina (07/2014)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Textová část

1 – Hlavní výkres – urbanistické řešení 1 : 1 000
2 – Dopravní řešení 1 : 1 000
3 – Technická infrastruktura 1 : 1 000
4 – Koordinační výkres 1 : 1 000
5 – Širší vztahy 1 : 5 000


Černá Hora

Územní studie pro plochu bydlení B1 Pod Ješetinskou (05/2016)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Obsah
Textová část

1 – Hlavní výkres – urbanistické řešení 1 : 1 000
2 – Výkres dopravní infrastruktury 1 : 1 000
3 – Výkres technické infrastruktury 1 : 1 000
4 – Koordinační výkres 1 : 1 000


Doubravice nad Svitavou

Územní studie Doubravice nad Svitavou – lokalita „Větrná“ (06/2016)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Textová část

1. Hlavní výkres / urbanistická koncepce 1 : 1 000
2. Hlavní výkres / dopravní infrastruktura 1 : 1 000
3. Hlavní výkres / technická infrastruktura 1 : 1 000
4. Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření 1 : 1 000
5. Koordinační výkres 1 : 1 000
6. Etapizace 1 : 1 000


Habrůvka

Územní studie lokality pro výstavbu rodinných domu Habrůvka – B1av, B1az, B1b (10/2014)

Pozn.: Po dohodě byla prodloužena platnost územní studie do 31.12.2026

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Textová část

1. Hlavní výkres 1 : 1 000
2. Dopravní řešení 1 : 1 000
3. Technická infrastruktura – vodní hospodářství 1 : 1 000
4. Technická infrastruktura – energetika 1 : 1 000
5. Koordinační výkres 1 : 500
6. Širší vztahy 1 : 5 000
7. Předpokládané zábory půdního fondu 1 : 1 000
8. Pozemkové uspořádání 1 : 1 000


Lipůvka

Územní studie pro návrhovou plochu ÚP Lipůvka: 6-SO (06/2011)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Text + grafika

Změna územní studie č. 1
Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Text + grafika

Změna územní studie č. 2
Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Text + grafika

Změna územní studie č. 3
Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Text + grafika


Územní studie Lipůvka Severozápad (Návrhové plochy 2-SO a 1-B ÚP Lipůvka) (10/2016)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
A. Textová část
1. Hlavní výkres (1 : 1 000)
2. Detail ulice – VARIANTA A (1 : 250)
3. Detail ulice – VARIANTA B (1 : 250)
4. Legenda ploch a identifikace podle stávajícího územního plánu


Olomučany

Územní studie lokalita Z-III „Za mlýnem“

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Textová část

1 – Výkres základního členění území / širší vztahy 1 : 5 000
2 – Hlavní výkres (urbanistické řešení) 1 : 1 000
3 – Koordinační výkres 1 : 1 000
4 – Dopravní řešení 1 : 1 000
5 – Zásobování vodou odkanalizování 1 : 1 000
6 – Zásobování el. energií 1 : 1 000
7 – Příčné žezy


Ostrov u Macochy

Územní studie ÚS2/1 (10/2023)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.

Textová část
Hlavní výkres – 1 : 1 000


Územní studie ÚS1 (10/2023)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.

Textová část

1 – Výkres širších vztahů 1 : 5 000
2 – Hlavní výkres (urbanistické řešení) 1 : 1 000
3 – Výkres technické infrastruktury 1 : 1 000
4 – Vlastnické vztahy 1 : 1 000
5 – Etapizace 1 : 1 000
6 – Typický řez uličním prostorem (příklad řešení) 1 : 1000


Petrovice

Územní studie ploch 1.08/BR-0,81, 1.09/BR-1,68 A 1.10/BR-1,01

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.

Textová část
Grafická část

Hydrogeologická rešerše


Ráječko

Územní studie pro zastavitelnou plochu ÚP Ráječko – Padělky ZIII – změna 1 (11/2018)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Textová část

01. Hlavní výkres – urbanistické řešení 1 : 1 000
02. Koordinační výkres 1 : 1 000
03. Výkres technické infrastruktury 1 : 1 000
04. Výkres dopravní infrastruktury 1 : 1 000


Sloup

Územní studie Sloup – lokalita Z11 – U koupaliště (12/2017)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Textová část

1 – Hlavní výkres – urbanistické řešení 1 : 1 000
2 – Dopravní infrastruktura 1 : 1 000
3 – Technická infrastruktura 1 : 1 000
4 – Koordinační výkres 1 : 1 000


Spešov

Územní studie – rozvojová lokalita na severozápadním okraji obce Spešov (07/2016)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Textová část

1 – Hlavní výkres 1 : 1 000
2 – Koordinační výkres 1 : 1 000
3 – Širší vztahy 1 : 5 000


Šebrov-Kateřina

Územní studie – lokalita Za humny na severním okraji části obce Šebrov (02/2018)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 25 a 30 zákona č.183/2006 Sb. 
Textová část

1 – Hlavní výkres 1 : 1000 
2 – Koordinační výkres 1 : 1000 
3 – Návrh křižovatky s napojením na silnici II/379 ve variantách okružní u průsečné křižovatky 1 : 1000 
4 – Návrh křižovatky s napojením na silnici II/379 vevariantě okružní křižovatky 1 : 500 
5 – Širší vztahy 1 : 5000 
6 – Výkres veřejně prospěšných staveb 1 : 500

Územní studie – rozvojová lokalita Sádek na jihozápadním okraji části obce Šebrov (04/2022)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 25 a 30 zákona č.183/2006 Sb. 
Textová část

1 – Hlavní výkres 1 : 1000 
2 – Koordinační výkres 1 : 1000
3 – Širší vztahy 1 : 5000


Žďár

Územní studie Žďár – lokalita US-II "V dílech" (09/2014)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Textová část

1. Širší vztahy 1 : 5 000
2. Urbanistická koncepce, prostorové řešení 1 : 1 000
3. Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 1 000
4. Koncepce technické infrastruktury 1 : 1 000
5. Koordinační výkres 1 : 1 000


Územní studie Žďár – lokalita US-I "Stodůlky" (07/2016)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Textová část

1. Hlavní výkres / urbanistická koncepce 1 : 1 000
2. Hlavní výkres / dopravní a technická infrastruktura 1 : 1 000
3. Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření 1 : 1 000
4. Koordinační výkres 1 : 1 000
5. Etapizace 1 : 1 000


            aktualizováno: 26. 2. 2024, 10:19 h