Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje

pracoviště GIS

 • poskytuje informace týkající se digitálních podkladů pro územní plánování, např. účelové katastrální mapy, územní plány obcí, územně analytické podklady
 • vytváří interní i veřejně přístupné mapové služby
 • zpracovává územně analytické podklady a jejich aktualizace

pracoviště památkové péče

 • vykonává agendu státní památkové péče, tj. péče o památky registrované v ÚSKP ČR (Ústřední seznam kulturních památek ČR), poskytuje poradenství pro získání dotace k obnově těchto památek a dále poradenství ohledně místních kulturních památek a historických objektů

pracoviště územního plánování

rajonyup-20180316-1-61457-75347_1200.png

Mapa rozdělení územní působnosti pracovníků
Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje

Pracoviště:

 • pořizuje jako úřad územního plánování pro své správní území územně plánovací dokumentaci (územní plány obce a regulační plány) a územně plánovací podklady v rozsahu své působnosti. Zajišťuje jejich projednání dle stavebního zákona, pořizuje změny závazné části územně plánovací dokumentace.
 • poskytuje občanům a obcím informace k územně plánovací dokumentaci a územně plánovacím podkladům
 • vyjadřuje se z pohledu platné územně plánovací dokumentace k pronájmům a k prodeji pozemků Města Blansko
 • poskytuje součinnost stavebnímu úřadu při shromažďování podkladů v územích obcí při umísťování a povolování staveb.
 • zajišťuje plnění cílů, úkolů a činností územního plánování
 • odpovídá za výkon státní správy na úseku územního plánování
 • vedoucí oddělení územního plánování a regionálního rozvoje nebo jím pověřený pracovník jedná za Město Blansko dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), s výjimkou investičních akcí Města
 • zajišťuje prezentaci územního plánu v tištěné a elektronické podobě
 • vyjadřuje se z pohledu územního plánu města k pronájmům a k prodeji pozemků města Blansko a obcí
 • vyjadřuje se z pohledu územního plánu města pozemkovému úřadu, poskytuje součinnost stavebnímu úřadu při umísťování a povolování staveb na území města, posuzuje pohledově exponovaná místa na území města z hlediska architektonického a urbanistického
 • koriguje řešení dílčích lokalit města (v rámci koncepčních studií) a vyhodnocuje architektonické studie
 • iniciuje architektonické studie pro investiční akce Města Blansko
 • zajišťuje koncepční a rozvojové programy pro potřeby města, spoluvytváří strategie rozvoje města
 • ve spolupráci s investičním oddělením připravuje podklady k žádostem o dotace
 • garantuje odborné řešení v oblasti architektury, urbanismu a územního plánu
 • zajišťuje koncepční činnost v rámci platného územního plánu města v součinnosti s ostatními odbory Městského úřadu Blansko
 • spolupracuje s pořizovatelem a zpracovatelem Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, vykonává funkci orgánu územního plánování při projednávání územně plánovacích dokumentací sousedních územních obvodů a jiných koncepčních dokumentů (vyhlašování chráněných území, ochranných pásem apod.)
 • spolupodílí se na shromažďování podkladů o stavu svěřeného území a jeho záměrech rozvoje
 • pořizuje územně analytické podklady pro svůj správní obvod

            aktualizováno: 7. 2. 2023, 13:24 h