Regulační plány


 

!!!POZOR!!!
Při nahlížení do regulačních plánů je vždy nutné srovnání s platnou ÚPD. Následně vydaná nadřazená ÚPD některé části řešení ruší (zejména rozsah vymezení zastavitelných ploch).

Blansko

Regulační plán Blansko – Luhy (06/2004)

A) Grafická část:
1. Regulativy plošného a prostorového uspořádání 1 : 1 000
2. Řešení dopravní obsluhy 1 : 1 000
3. Vodníhospodářství 1 : 1 000
4. Energetika, spoje 1 : 1 000
5. Plán etapizace a organizace území 1 : 1 000
6. Vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav 1 : 1 000
7. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF 1 : 1 000
8. Doložka CO 1 : 2 000

B) Textová část

C) Závazná část ve formě regulativů


Regulační plán Blansko – střed města (11/2018)

Oznámení o vydání regulačního plánu (18.12.2018)
Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění

01a Hlavní výkres 1 : 500
01b Doprava 1 : 1 000
01c Inženýrské sítě 1 : 1 000
01d Inženýrské sítě – Zásobování el. energií 1 : 1 000
02 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 1 000
03 Výkres pořadí změn v území (etapizace) 1 : 1 000
04 Koordinační výkres 1 : 500
05 Výkres širších vztahů 1 : 5 000
06 Urbanisticko – architektonické řešení a návrh zeleně 1 : 1 000


Ráječko

Regulační plán Ráječko – lokalita "U hřbitova" (09/2004)

A) Textová část

B) Výkresová část:
1. Hlavní výkres – Regulativy plošného a prostorového uspořádání 1 : 500 (zmenšeno)
2. Urbanistické řešení 1 : 500
3. Řešení dopravy 1 : 500
4. Řešení technické infrastruktury 1 : 500
5. Vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav 1 : 500
6. Plán etapizace a přechodné organizace území 1 : 500
7. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF 1 : 500
8. Širší vztahy 1 : 2 000

C) Závazná část ve formě regulativů


            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:47 h