Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Blansko

2020-16549-53666_1200.jpg

Projednání úplné aktualizace 2020 územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko s obcemi v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentací.

Podklady k projednání:
text

II.1 Problémový výkres
Tab 13 – Karta obce

 


Úplná aktualizace 2016

(aktualizováno 26.12.2016)

Základní údaje o správním území ORP Blansko

  • počet obcí: 43
  • počet částí obcí: 60
  • počet katastrálních území: 59
  • rozloha: 35 131 ha
  • počet obyvatel k 31.12.2015: 56 523

Údaje o zpracovateli

Úplná aktualizace 2016 Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko (dále ÚAP) byla vypracována v souladu s § 26, § 27 a § 28 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, a vyhláškou č. 500/2006 Sb. úřadem územního plánování – oddělením územního plánování a regionálního rozvoje odboru stavební úřad Městského úřadu (dále odd. ÚP a RR SÚ MěÚ Blansko). Úplnou aktualizaci vypracovali Ing. arch. Zita Řehůřková, referentka oddělení ÚP a RR a Mgr. Adam Iránek, referent GIS oddělení ÚP a RR.

V rozsahu určení problémů k řešení v ÚPD, ve smyslu ust. § 29 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění, byla úplná aktualizace 2016 projednána s obcemi dne 15.12.2016.

Údaje o způsobu zpracování

Součástí územně analytických podkladů je textová, tabulková a grafická část (výkresy a kartogramy) a datový sklad.

Textová, tabulková a grafická část (kartogramy) jsou vytištěny ve formě průvodní zprávy a výkresová dokumentace v měřítku 1 : 40 000 dle kladu listů (4 x formát A3). Kartogramy a grafy jsou vytištěny ve formátu A4. Digitální zpracování je provedeno ve formátech DOCX, XLSX, PDF, MXD (verze ArcGIS 10.3). Datový sklad je sestaven dle metodiky datového modelu Jihomoravského kraje (verze 4.2) ve formátech SHP. Dálkový přístup bude zajištěn prostřednictvím webových stránek města Blanska.

Sledované jevy v území, které jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, byly předány poskytovateli na základě výzvy pořizovatele ÚAP ze dne 19.02.2016 v pasportech, nebo byly staženy z portálů poskytovatelů. Dále byly zjištěny vlastními průzkumy úřadu územního plánování. Samostatně byly vyzvány obce k poskytnutí údajů o území a záměrů dopisem ze dne 19.02.2016. Přehled těchto jevů s uvedením data předání pasportu, případně zpracování úřadem územního plánování, je uveden v tabulce č. 1.

K poskytnutým údajům byly přiřazeny vrstvy dle aktualizovaného datového modelu Jihomoravského kraje (verze 4.2). Podkladem pro zpracování grafické části byly účelové katastrální mapy, zaslané krajským úřadem JMK ze srpna 2012.

Z prvních ÚAP bylo převzato pro účely zpracování části „Rozboru udržitelného rozvoje území“ (dále RURÚ) rozdělení správního území ORP Blansko do 7 oblastí – geografických celků. Názvosloví oblastí vychází z jejich polohy v rámci ORP, samostatné území tvoří centrální oblast Blansko, zahrnující město Blansko se všemi městskými částmi. V části „Podklady pro RURÚ“ toto dělení nebylo převzato.

Z důvodu přehlednosti byly nově vytvořeny tzv. karty obcí (tabulka č. 15) s pořadovými čísly obsahující tři listy: list č. 1 – SWOT analýza, list č. 2 – problémy k řešení v ÚPD a střety, list č. 3 – vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel.

Obsah:

I. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

A/ Textová část

B/ Tabulková část

tab. č. 1 Přehled údajů o území

tab. č. 2 Přehled údajů od obcí

tab. č. 3 Počet obyvatel

tab. č. 4 Čistírny odpadních vod

tab. č. 5 Plocha orné půdy

tab. č. 6 Plocha zemědělské půdy

tab. č. 7 Celková plocha obce

tab. č. 8 Daňové příjmy obce

tab. č. 9 Dokončené byty

tab. č. 10 Podíl nezaměstnaných

tab. č. 11 Vyjíždění za prací

tab. č. 12a Přirozený přírůstek od r. 2001

tab. č. 12b Migrační saldo od r. 2001

C/ Výkresová část

I.1 Výkres hodnot území

I.2.1 Výkres limitů využití území – doprava, obrana státu

I.2.2 Výkres limitů využití území – vodní a odpadové hospodářství, povodně

I.2.3 Výkres limitů využití území – energetika, spoje

I.2.4 Výkres limitů využití území – příroda, životní prostředí

I.3 Výkres záměrů na provedení změn v území

II. Rozbor udržitelného rozvoje území

A/ Textová část

B/ Tabulková část

tab. č. 13 Kartogram obcí

tab. č. 14 Indikátory a nové jevy

tab. č. 15 Karta obcí

C/ Kartogramy

1a – Indikátor č. 1a – Míra naplnění zastavitelných ploch v %

1b – Indikátor č. 1b – Míra naplnění zastavitelných ploch bydlení v %

3 – Indikátor č. 3 – Podíl ploch výrobních aktivit na celkovém využití zastavěného území obce v %

4 – Indikátor č. 4 – Podíl ploch občanského vybavení na celkovém využití zastavěného území obce v %

5 – Indikátor č. 5 – Podíl ploch sídelní zeleně na celkovém využití zastavěného území obce v %

6a – Indikátor č. 6a – Míra zasažení aktuálně využitých zastavitelných ploch záplavami pro Q100 v %

6c – Indikátor č. 6c – Míra zasažení bilančního zastavěného území záplavami pro Q100 v %

10 – Indikátor č. 10 – Podíl orné půdy na celkové ploše hodnoceného území v %

11 – Indikátor č. 11 – Změna výměry zemědělské půdy

12 – Indikátor č. 12 – Daňová výtěžnost na obyvatele v tis. Kč

13 – Indikátor č. 13 – Podíl ploch rekreace na celkovém využití zastavěného území obce v %

14 – Vztah území obcí podle vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

Rozdělení ORP Blansko do oblastí pro potřeby RURÚ

D/ Výkresová část

II.1 Problémový výkres


První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3 a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

integrovaný operační program

            aktualizováno: 27.10.2020, 09:44 h