Informace o technické infrastruktuře

Informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území dle § 166 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění

Dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (novela stavebního zákona) § 166 odst. (2) pořizovatel zveřejňuje územně analytické podklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňující dálkový přístup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 stavebního zákona. Údaje o území týkající se technické infrastruktury jsou sledovanými jevy č. 67 až č. 87 z přílohy č. 1 části A k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

UPOZORNĚNÍ!

Uvedené informace o technické infrastruktuře mají pouze informativní charakter. Pro závazné informace o technické infrastruktuře k záměrům je nutné žádat vlastníky nebo provozovatele jednotlivých zařízení.


Seznam poskytovatelů:


ADAVAK, s.r.o.

Informace o technické infrastruktuře

Jev A067: Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma
Jev A068: Vodovodní řady a jejich ochranná pásma
Jev A070: Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma
Pasport č. 78 (13. 3. 2020)
- Vodovod a kanalizace


CETIN a.s.

Informace o technické infrastruktuře

Jev A082a: Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území
Pasport č. 3 (20. 7. 2020)
- prostorová poloha sítí


ČD - Telematika a.s.

Informace o technické infrastruktuře

Jev A082a: Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území
Pasport č. 43 (20. 7. 2020)
- telekomunikační vedení


České Radiokomunikace a.s.

Informace o technické infrastruktuře

Jev A082a: Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území
Pasport č. 20 (12. 10. 2020)
- elektronické komunikace


E.ON Česká republika, s.r.o.

Informace o technické infrastruktuře

Jev A072: Elektrické stanice a jejich ochranná pásma
Pasport č. 55 (1. 7. 2020)
- elektroenergetika – řádek 72

Jev A073: Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma
Pasport č. 56 (1. 7. 2020)
- elektroenergetika – řádek 73

Jev A082a: Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území
Pasport č. 92 (1. 7. 2020)
- komunikační vedení vč. ochranného pásma


GasNet, s.r.o.

Informace o technické infrastruktuře

Jev A073: Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma
Jev A074: Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma
Jev A075: Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma
Pasport č. 1 (20. 7. 2020)
- plynárenství


Ministerstvo obrany ČR

Informace o technické infrastruktuře

Jev A082a: Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území
Pasport č. 54 (10. 2. 2020)
- elektronické komunikace

Jev A102a: Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území
Pasport č. 81 (10. 2. 2020)
- letiště a ochranná pásma

Jev A108: Vojenské újezdy a jejich zájmová území
Pasport č. 54 (10. 2. 2020)
- vojenské újezdy a jejich zájmová území


QUANTUM, a.s.

Informace o technické infrastruktuře

Jev A075: Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma
Jev A074: Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma
Pasport č. 94 (5. 12. 2016)
- plynárenství


Statutární město Brno, Odbor městské informatiky

Informace o technické infrastruktuře

Jev A068: Vodovodní řady a jejich ochranná pásma
Pasport č. 41 (4. 3. 2016)
- technická infrastruktura (Březovský vodovod)


SŽDC s. o.

Informace o technické infrastruktuře

Jev A94a: Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma
Pasport č. 57 (31. 1. 2020)
- georeferencovaná data pasportů technické a dopravní infrastruktury SŽDC, dokumentace skutečného provedení staveb


T-Mobile Czech Republic a.s.

Informace o technické infrastruktuře

Jev A073: Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma
Jev A082a: Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území
Pasport č. 24 (20. 7. 2020)
- elektronické komunikace


VAS, a.s. (divize Boskovice)

Informace o technické infrastruktuře

Jev A068: Vodovodní řady a jejich ochranná pásma
Jev A069: Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma
Jev A070: Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma
Jev A067: Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma
Pasport č. 71 (24. 3. 2020)
- vodovody, jednotné a splaškové kanalizace provozované VAS, a.s.


VAS, a.s. (divize Brno-venkov)

Informace o technické infrastruktuře

Jev A068: Vodovodní řady a jejich ochranná pásma
Pasport č. 35 (18. 3. 2020)
- vodovodní síť vč. ochranného pásma (Adamov)

Jev A070: Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma
Pasport č. 36 (18. 3. 2020)
- síť kanalizačních stok vč. ochranného pásma (Adamov)


Vodafone Czech Republic a.s.

Informace o technické infrastruktuře

Jev A082a: Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území
Pasport č. 21 (10. 8. 2020)
- komunikační vedení


            aktualizováno: 26. 1. 2023, 14:37 h