Informace o technické infrastruktuře

Informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území dle § 166 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění

Dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (novela stavebního zákona) § 166 odst. (2) pořizovatel zveřejňuje územně analytické podklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňující dálkový přístup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 stavebního zákona. Údaje o území týkající se technické infrastruktury jsou sledovanými jevy č. 67 až č. 87 z přílohy č. 1 části A k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

UPOZORNĚNÍ!

Uvedené informace o technické infrastruktuře mají pouze informativní charakter. Pro závazné informace o technické infrastruktuře k záměrům je nutné žádat vlastníky nebo provozovatele jednotlivých zařízení.


Seznam poskytovatelů:


ADAVAK, s.r.o.

Informace o technické infrastruktuře

Pasport č. 0 (29.03.2016)
- BEZ PASPORTU


CETIN a.s.

Informace o technické infrastruktuře

Jev A073: Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma
Jev A082a: Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území
Pasport č. 3 (09.01.2020)
- prostorová poloha sítí


ČD - Telematika a.s.

Informace o technické infrastruktuře

Jev A082a: Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území
Pasport č. 43 (01.04.2019)
- telekomunikační vedení


České dráhy, a.s.

Informace o technické infrastruktuře

Jev A068: Vodovodní řady a jejich ochranná pásma
Jev A069: Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma
Jev A070: Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma
Jev A073: Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma
Jev A075: Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma
Pasport č. 87 (20.05.2016)
- technická a dopravní infrastruktura v majetku ČD a.s.


České Radiokomunikace a.s.

Informace o technické infrastruktuře

Jev A082a: Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území
Pasport č. 20 (08.11.2019)
- jev č. 82a


E.ON Česká republika, s.r.o.

Informace o technické infrastruktuře

Jev A072: Elektrické stanice a jejich ochranná pásma
Pasport č. 55 (01.10.2016)
- elektroenergetika – řádek 72

Jev A073: Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma
Pasport č. 56 (01.10.2016)
- elektroenergetika – řádek 73

Jev A082a: Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území
Pasport č. 92 (01.10.2016)
- komunikační vedení vč. ochranného pásma


GasNet, s.r.o.

Informace o technické infrastruktuře

Jev A073: Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma
Jev A074: Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma
Jev A075: Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma
Pasport č. 1 (13.10.2016)
- plynárenství


Ministerstvo obrany ČR

Informace o technické infrastruktuře

Pasport č. 54 (26.05.2016)
- trasa mikrovlnného spoje

Jev A082a: Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území
Pasport č. 81 (26.05.2016)
- komunikační vedení vč. ochranného pásma


Ministerstvo vnitra ČR

Pasport č. 50 (09.04.2014)
- elektronické komunikační zařízení vč. ochranného pásma (vysílače MV – GŘ HZS ČR)

Pasport č. 50 (26.04.2016)
- potvrzení správnosti


NET4GAS, s.r.o.

Informace o technické infrastruktuře

Jev A074: Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma
Jev A075: Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma
Jev A082a: Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území
Pasport č. 91 (07.09.2016)
- koridor VVTL – záměr


QUANTUM, a.s.

Informace o technické infrastruktuře

Jev A074: Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma
Jev A075: Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma
Pasport č. 94 (05.12.2016)
- plynárenství


Statutární město Brno, Odbor městské informatiky

Informace o technické infrastruktuře

Jev A068: Vodovodní řady a jejich ochranná pásma
Pasport č. 41 (04.03.2016)
- technická infrastruktura (Březovský vodovod)


SŽDC s. o.

Informace o technické infrastruktuře

Jev A068: Vodovodní řady a jejich ochranná pásma
Jev A069: Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma
Jev A070: Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma
Jev A072: Elektrické stanice a jejich ochranná pásma
Jev A073: Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma
Jev A074: Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma
Jev A075: Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma
Jev A082a: Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území
Pasport č. 57 (15.12.2015)
- georeferencovaná data pasportů technické a dopravní infrastruktury SŽDC, dokumentace skutečného provedení staveb


T-Mobile Czech Republic a.s.

Informace o technické infrastruktuře

Jev A073: Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma
Jev A082a: Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území
Pasport č. 24 (21.10.2016)
- struktura sítě


UPC Česká republika, s.r.o.

Informace o technické infrastruktuře

Jev A082a: Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území
Pasport č. 27 (18.05.2012)
- komunikační vedení vč. ochranného pásma (Adamov)

Jev A082a: Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území
Pasport č. 28 (15.05.2012)
- komunikační vedení vč. ochranného pásma (Blansko)


VAS, a.s. (divize Boskovice)

Informace o technické infrastruktuře

Jev A068: Vodovodní řady a jejich ochranná pásma
Jev A069: Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma
Jev A070: Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma
Pasport č. 71 (03.05.2016)
- vodovody, jednotné a splaškové kanalizace provozované VAS, a.s.


VAS, a.s. (divize Brno-venkov)

Informace o technické infrastruktuře

Jev A068: Vodovodní řady a jejich ochranná pásma
Pasport č. 35 (19.05.2016)
- vodovodní síť vč. ochranného pásma (Adamov)

Jev A070: Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma
Pasport č. 36 (19.05.2016)
- síť kanalizačních stok vč. ochranného pásma (Adamov)


Vodafone Czech Republic a.s.

Informace o technické infrastruktuře

Pasport č. 21 (10.09.2007)
- telekomunikační stožár, cesta, oplocený areál (ZS Lipůvka)

Pasport č. 22 (11.09.2007)
- telekomunikační stožár, cesta, oplocený areál (ZS Senetářov)

Pasport č. 23 (12.09.2007)
- telekomunikační stožár, cesta, oplocený areál (ZS Černá Hora)

Pasport č. 89 (18.07.2011)
- telekomunikační stožár, cesta, oplocený areál (ZS Josefov)


            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h