Územní studie krajiny ORP Blansko

logo EU IROP

logo Státní fond životního prostředí

Prověření možnosti využití ÚSK ORP Blansko v souladu s §25 a §30 stavebního zákona

Registrační list

Územní studie krajiny (dále jen „ÚSK“) byla zpracována v rozsahu správního území obce s rozšířenou působností Blansko (dále jen „ORP Blansko“) na základě zadání, které bylo zpracováno v souladu s Metodickým pokynem k vypracování zadání ÚSK, který vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo životního prostředí v únoru 2016 pod názvem „Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností“. Zpracovatelem ÚSK je právnická osoba AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČO 46347526, zadavatelem město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a pořizovatelem Městský úřad Blansko, Odbor Stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, jako úřad územního plánování. V průběhu zpracování byla ÚSK konzultována s příslušnými dotčenými orgány a s představiteli samospráv všech obcí ORP Blansko formou společného semináře a dotazníkového šetření s tím, že výsledky konzultací byly zohledněny v konečném návrhu.

Zpracování dokumentace ÚSK bylo rozděleno do tří etap. I. etapa – doplňující průzkumy a rozbory byla předána 11.05.2018, II. etapa – návrh ke konzultaci s představiteli samospráv obcí ORP Blansko byl předán 20.11.2018, III. etapa – konečný návrh byl předán 26.03.2019.

Cílem pořízení ÚSK bylo vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem bylo vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný. Základem řešení z hlediska územního plánování bylo vytvoření podkladu pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, případně pro následné řešení regulačních plánů. Významná je koordinační úloha ÚSK z hlediska důležitých záměrů a systémů v krajině.

ÚSK zpracovává krajinu podrobně ve všech souvislostech. Jedná se o multioborový dokument, který má za cíl propojit jednotlivé oblasti krajiny s cílem udržitelného rozvoje v nezastavěném území. ÚSK byla zpracována v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině (smluvní dokument mezi členskými státy Rady Evropy), reagovala na dokument Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (tzv. „Adaptační strategie EU“) a na její národní ekvivalent – Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. „Adaptační strategie ČR“), a na Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020, a zohlednila protipovodňovou ochranu a zelenou infrastrukturu.

ÚSK byla pořizovatelem posouzena 09.04.2019, vložena do evidence územně plánovací činnosti 10.04.2019 a opatřena registračním listem. ÚSK, ve smyslu ust. § 25 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se tímto stala podkladem k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovacích dokumentací ORP Blansko, jejich změn a pro rozhodování v území.

 


Zadání ÚSK


I. etapa – doplňující průzkumy a rozbory

Textová část:

Grafická část:


II. etapa – návrh

Textová část:

Grafická část:

Grafická část obsahuje tři výkresy (A až C) zpracované dle zadání územní studie krajiny a dále tzv. „doplňující“ výkresy. Podle zadání územní studie krajiny má hlavní výkres dále obsahovat zpřesněné vymezení typů krajin, členění území na krajinné okrsky, graficky zobrazitelné součásti návrhu ochrany a rozvoje hodnot krajiny a využití krajinných potenciálů, graficky zobrazitelné součásti návrhu řešení potřeb člověka v krajině, graficky zobrazitelné součásti návrhu řešení problémů, snižování ohrožení a předcházení rizikům v krajině a graficky zobrazitelné součásti rámcových podmínek využití. Z důvodu grafické zobrazitelnosti a přehlednosti výkresů však byly tyto jevy uvedeny v jiném typu výkresu, než bylo požadováno v zadání územní studie krajiny, případně byly zohledněny pouze v textové části. V průběhu zpracování díla vznikla potřeba doplnit grafickou část studie o další výkresy, tzv. „doplňující“ výkresy, které znázorňují jevy nad celým územím ORP Blansko. Podrobný přehled zpracovaných jevů grafické části s uvedením typu výkresu je uveden v následující tabulce.

Hlavní výkresy:

Doplňující výkresy:

 


III. etapa – konečný návrh

Textová část:

Grafická část:

Hlavní výkresy:

Doplňující výkresy:

            aktualizováno: 21. 8. 2020, 13:44 h