Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

V Blansku dne 02.02.2022

Obsah:

  1. Úvod

  2. Způsob realizace zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  3. Žádosti o informace doručené v roce 2021

  4. Odvolání a stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace

  5. Soudní přezkum vydaných rozhodnutí o neposkytnutí informace

  6. Řízení o sankcích za nedodržování zákona

  7. Závěr

Zpracoval: Ing. Josef Kupčík, tajemník MěÚ Blansko

Čl. 1
Úvod

Dne 01.01.2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“), jehož prostřednictvím se realizuje ústavním pořádkem České republiky garantované právo občanů na svobodný přístup k informacím. Zákon současně stanoví, za jakých podmínek budou informace tzv. povinnými subjekty, mezi něž spadá rovněž Městský úřad Blansko (dále také jen „MěÚ“), žadatelům poskytovány. V návaznosti na zákon byl na MěÚ vydán pokyn tajemníka č. 15/1999 „Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“. Tento pokyn byl v průběhu roku 2004 nahrazen směrnicí č. 3/2004 „Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“, účinnou od 12.07.2004, následně směrnicí č. 1/2006 „Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“, účinnou od 25.05.2006, potom směrnicí č. 3/2008 „Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“, účinnou od 08.01.2008, následně směrnicí č. 9/2014 „Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“, účinnou od 22.10.2014, následně směrnicí č. 2/2017 „Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“, účinnou od 01.02.2017 a následně směrnicí č. 6/2019 „Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“, účinnou od 01.01.2020, která v intencích citovaného zákona upravuje postup MěÚ při poskytování informací tím, že stanoví jeho bližší podmínky.

Čl. 2
Způsob realizace zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

V souladu se zákonem poskytuje MěÚ informace žadatelům buď na základě žádosti, nebo zveřejněním.

MěÚ zřídil na podatelně odboru hospodářské správy MěÚ (OHS) informační centrum, v němž byly k dispozici k nahlédnutí a za úhradu ke kopírování základní informace o organizační struktuře MěÚ, právní předpisy a další důležité informace pro veřejnost tak, jak to ukládá § 5 zákona. Tyto informace jsou průběžně aktualizovány.

Občané mohou získat všechny potřebné informace o MěÚ rovněž dálkovým přístupem na internetové stránce www.blansko.cz. Město Blansko informuje občany také prostřednictvím Zpravodaje města Blanska a prostřednictvím tiskových konferencí.

Čl. 3
Žádosti o informace doručené v roce 2021

MěÚ obdržel celkem 53 žádostí o informace odvolávajících se na zákon. Z toho MěÚ vyhověl žadatelům a informace poskytl v 46 případech v zákonem stanovené lhůtě písemně, elektronicky, při ústním jednání nebo odkazem na zveřejněnou informaci, ve 2 případech rozhodl o odmítnutí žádosti a v 5 případech žádost odložil z důvodu nezaplacení požadované úhrady nákladů nebo z důvodu, že se žádost nevztahovala k působnosti povinného subjektu.

a) Žádosti řešené dle zákona jednotlivými odbory a odděleními MěÚ:

- kontrolní oddělení   2
- právní a personální oddělení   10
- oddělení sekretariát starosty   1
- odbor vnějších vztahů   1
- odbor hospodářské správy   2
- odbor Obecní živnostenský úřad   2
- odbor finanční   1
- odbor životního prostředí   3
- odbor stavební úřad   16
- odbor správy a rozvoje města   5
- tajemník   8
- starosta   2

b) Okruhy problémů, jichž se žádosti o informace týkaly:

- finanční kontrola   1
- očkovací centrum   1
- personální agenda   2
- organizační záležitosti   16
- přestupkové řízení   3
- smluvní vztahy   3
- živnostenské podnikání   2
- životní prostředí   3
- územní a stavební řízení, územní plánování   16
- správa majetku   3
- veřejné zakázky   3

V rámci vyřizování uvedených informací nebylo třeba poskytnout žádnou výhradní licenci podle § 14a zákona.

Čl. 4
Odvolání a stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace

Byla podána 1 stížnost podle § 16a zákona na způsob vyřízení žádosti o informace.

Čl. 5
Soudní přezkum vydaných rozhodnutí o neposkytnutí informace

Podle § 16 zákona je každé rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumatelné soudem. MěÚ nemá v současné době poznatek o tom, že by žadatelé (i z minulých období), jejichž žádostem o informace nebylo vyhověno, požádali o soudní přezkum vydaného rozhodnutí.

Čl. 6
Řízení o sankcích za nedodržování zákona

Za kontrolu a dodržování směrnice č. 6/2019, která vychází ze zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odpovídají jednotliví vedoucí odborů MěÚ.

Za rok 2021 nebyl na MěÚ zjištěn žádný případ porušení ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a proto nebylo nutné ukládat sankce.

Čl. 7
Závěr

Jednotlivé odbory MěÚ vedly v roce 2021 v souladu se směrnicí č. 6/2019 řádně evidenci došlých žádostí a poskytovaly občanům informace, které zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, umožňuje a ukládá.

Ing. Josef Kupčík
tajemník MěÚ Blansko


Historie

Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011

 

            aktualizováno: 9. 2. 2023, 06:07 h