Detail usnesení


Usnesení rady č. 9 ze dne 20. 4. 1999

Usnesení č. 1

Rada souhlasí a doporučuje městskému zastupitelstvu ke schválení uzavření smlouvy o dotaci a půjčce č. 044198871 a zástavní smlouvy č. 044198871 -Z mezi městem Blanskem a Státním fondem životního prostředí České republiky na akci "Plynofikace města Blanska – místní část Olešná, Hořice".

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s pořízením změny schváleného ÚPn SÚ Blansko dle žádosti Josefa Baťky, Lažánky č. 121, 678 01 Blansko, týkající se převedení pozemků p.č. 356/1, 356/2 a 357/2 v k.ú. Spešov z ploch určených k bydlení do ploch určených v návrhovém období k podnikatelským aktivitám (drobná výroba apod.).

Usnesení č. 3
Rada schvaluje dodatek č. 1, vyhlášky č. 4/95 Fondu rozvoje bydlení ve městě Blansku o změně peněžního ústavu. Ukládá odboru FIN předložit k projednání a schválení městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 4
Rada bere na vědomí připomínky uvedené v Otevřeném dopise od občanů městské části Klepačov včetně zdůvodnění a tento materiál postupuje městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje návrh programu 4. zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat dne 27.4.1999 ve 13.00 hod v Městském klubu důchodců, Bezručova 2, Blansko.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 2126 zast. pl., nádvoří o výměře 18m2 v k.ú. Blansko a pozemek parc. č. 2130 zast.pl. , nádvoří o výměře 18m2 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 1560 zast. pl., nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 8
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemků parc. č. 1351/3 louky a parc. č. 1351/5 ost. pl. o výměře 20m2 v k.ú. Blansko za účelem výstavby garáže.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit části obecních pozemků parc. č. 1365/1 ost. pl. a parc. č. 874/1 (PK) o výměře 20m2 v k.ú. Blansko za účelem majetkoprávního vypořádání a narovnání faktického užívacího stavu.


Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1636 ost. pl. o výměře 5m2 (pás podél stavby garáže o šířce 0,6m) v k.ú. Blansko, za účelem rozšíření stavby garáže ve vlastnictví fyzické osoby. Záměr bude zveřejněn na úřední desce a v domě Mahenova 3, Blansko.

Usnesení č. 11
Rada revokuje usnesení č. 42 z 5. zasedání městské rady a ukládá odboru INV doložit k dalšímu projednání výměru pozemků dle původního a nového zaměření.
Z:INV
T:11.MR

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s výpovědí nájemní smlouvy č. SM-NS/57/93/Ně/Ko ze dne 22.21993, kterou uzavřelo město Blansko s panem Miroslavem Kalábem, Čapkova 12, Blansko a paní Karlou Nevoralovou, Čapkova 8, Blansko a týká se nájmu pozemku parc. č. 12/1 zahrady o výměře 2.479 m2 v k.ú. Blansko. Výpověď bude dána tak, aby výpovědní lhůta skončila ke dni 30.10.1999.

Usnesení č. 13
Rada bere na vědomí výsledek provedené kontroly na odpisy a nájemné z tepelných zdrojů a rozvodů tepla.

Usnesení č. 14
Rada stanovuje na základě nařízení vlády č. 48/1995 Sb. ve znění pozdějších novel a doplňků příspěvkovým organizacím města Blanska: Městské knihovně, Muzeu, KSMB způsob usměrňování prostředků na platy podle § 4, odst.1, písm.a) limit zaměstnanců a limit prostředků na platy pro rok 1999.
Příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko nestanovuje způsob usměrňování prostředků na platy pro rok 1999 s přihlédnutím k nařízení vlády č. 349/1997 Sb.

Usnesení č. 15
Rada schvaluje zrušení účtu Fond životního prostředí a jeho statutu z důvodu, že tento fond odporuje koncepci nakládání s finančními prostředky města Blanska. Ukládá odboru FIN předložit k projednání a ke schválení městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s předložením návrhu Příspěvky tělovýchovným jednotám, avšak pouze v rozsahu poskytnutí příspěvku na akce konané do 31.5.1999 a dále s příspěvkem města na provoz tělovýchovných jednot dle Hlavy I. písemného materiálu.

Usnesení č. 17
Rada po projednání s předsedou sportovní komise ukládá této komisi zpracovat do 11.MR rozpočtová pravidla, která by upravovala od 1.6.1999 další způsob čerpání prostředků na podporu tělovýchovy a sportu ve městě Blansku ve smyslu rozpravy.
Z:Sportovní komise
T:11.MR

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s poskytováním slev ze vstupného do Galerie města Blanska a Muzea Blansko držitelům mezinárodních studentských a mládežnických průkazů ISIC,ITIC a IYTIC a ukládá odboru ŠKOL předložit konkrétní smlouvy k projednání městské radě.
Z:ŠKOL


Usnesení č. 19
Rada ukládá odboru INV vytipovat alespoň tři vhodné pozemky jako návrh pro Dohodu o narovnání s Rulíškovými, které by byly ekvivalentní jejich původnímu pozemku.
Z:INV
T:12.MR

Usnesení č. 20
Rada revokuje usnesení č. 14 přijaté na 4. zasedání městské rady (změna termínu zahájení provozu placeného parkoviště, p.č.998/1 a 998/2) a dále revokuje usnesení č. 37 přijaté na svém 6. zasedání (schválení předloženého znění přílohy č. 3, vyhlášky č. 1/97 ).

Usnesení č. 21
Rada schvaluje přílohu č. 3 – Vymezený úsek a oblast místní komunikace – vyhlášky č. 1/97, o stání vozidle ve městě Blansku dle materiálu. Městská rada schvaluje jako termín zahájení provozu placeného parkoviště na komunikaci Města Blansko, p.č. 998/1 a 998/2 den 30.6.1999. Rada stanovuje výši ceny za poskytovanou službu za jeden den takto:
kamion ..80,--Kč
osobní automobil.. 20,--Kč
lehký nákladní automobil. 60,-- Kč

Usnesení č. 22
Rada rozhodla , že zplnomocněným provozovatelem bude společnost Služby Blansko, s.r.o. a ukládá jí zabezpečit včasný provoz parkoviště v souladu s vyhláškou č. 1/97, o stání vozidel ve městě Blansku.
Z:Služby s.r.o.
T: 30.6.1999

Usnesení č. 23
Rada bere na vědomí stav a náklady na provoz kopírovacích strojů v roce 1999.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s pronájmem nebyt. prostor o výměře cca 70m2 v budově Sadová 2 na dobu neurčitou žadatelům v následujícím pořadí, k účelu uvedenému v žádostech, vyjma výherních automatů:
1. Sdružení podnikatelů GAME LAND (p. Semeniuk, p. Pšikal, p. Řehůřek), Poříčí 12, Blansko za nájemné ve výši 700,-- Kč /m2/rok.
Po dobu 1 měsíce od podpisu smlouvy na nebyt. prostor v 1NP bude nájemné hrazeno ve výši 1000,-- Kč.
2. La Stella, s.r.o., zast. Jiřím Korčákem a Lubomírem Liškou, Svitavská 3b, Blansko za nájemné ve výši 500,--Kč/m2/rok.
3. Martin Krikl, Podlesí 16, Blansko a Viktor Plachý, Podlesí 3, Blansko za nájemné ve výši 350,-- Kč/m2/rok.
4. SOU obchodu a služeb, s.r.o., Osvobození 11, Adamov zastoupené Dr. Viliamem Tonkovičem – ředitelem, za nájemné ve výši 300,--Kč/m2/rok.
5. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Spolek neslyšících v Moravském krasu, Zastoupený – Zdeňkem Bilíkem, za nájemné 1,-- Kč.
6. Okresní rada Pionýra Blansko, zastoupená p. Evou Kovaříkovou, Smetanova 1, Blansko, za nájemné 1,-- Kč.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s pronájmem nebyt. prostor – sklepů v budově Sadová 2 o výměře cca 100 m2 na dobu neurčitou žadatelům v následujícím pořadí, k účelu uvedenému v žádostech, vyjma výherních automatů:
1. Sdružení podnikatelů GAME LAND (p. Semeniuk, p. Pšikal, p. Řehůřek), Poříčí 12, Blansko za nájemné ve výši 400,-- Kč /m2/rok.
Po dobu 4 měsíců od podpisu smlouvy na nebyt. prostor v 1NP bude nájemné hrazeno ve výši 1000,-- Kč.
2. La Stella, s.r.o., zast. Jiřím Korčákem a Lubomírem Liškou, Svitavská 3b, Blansko za nájemné ve výši 500,--Kč/m2/rok.
3. Martin Krikl, Podlesí 16, Blansko a Viktor Plachý, Podlesí 3, Blansko za nájemné ve výši 350,-- Kč/m2/rok.
4. SOU obchodu a služeb, s.r.o., Osvobození 11, Adamov zastoupené Dr. Viliamem Tonkovičem – ředitelem, za nájemné ve výši 300,--Kč/m2/rok.
5. Bravín, Michal Brázda, Hybešova 35, Blansko, za nájemné 500,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor 9. května 3, Blansko o výměře cca 35m2 panu Petru Grimovi, Okružní 1, Blansko za účelem zřízení prodejny smíšeného zboží za nájemné ve výši 530,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s výpůjčkou nebyt. prostor o výměře cca 11m2 v levé přístavbě budovy MěÚ za účelem zřízení kopírovacího centra a ukládá odboru VNV vypsat výběrové řízení na provozovatele kopírovacího centra s podmínkami uvedenými v materiálu.
Z:VNV

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s u končením nájmu kanceláře č. 211, Smetanova 3, Blansko – Kabel Plus Jižní Morava a.s. dohodou ke dni 30.6.1999 v případě podepsání nájemní smlouvy novým nájemcem.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s podnájmem části objektu bývalé požární zbrojnice čp. 5, Zámek 4 – nájemce ZUŠ v Blansku, Zámek 3, zast. Evou Petrželovou, Blansko pro:
– La Stella , s.r.o. zast. J. Korčákem a L. Liškou, se sídlem Svitavská 3b, Blansko, IČO:25532740, za účelem provozování výroby a prodeje rychlého občerstvení do 31.12.1999.
– Františka Kováře, se sídlem Okružní 45, Blansko, IČO:64340091, za účelem provozování prodeje ovoce – zelenina do 30.6.1999

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na nebytové prostory Sadová 2, Blansko – PVT a.s., Veveří 102, Brno, dohodou, za předpokladu, že před koncem výpovědní lhůty dojde k uzavření nové nájemní smlouvy s novým nájemcem.

Usnesení č. 31
Rada revokuje usnesení č. 25 z 50. zasedání městské rady ze dne 13.2.1997(ceny reklamy v Infokanálu).


Usnesení č. 32
Rada bere na vědomí ceníky inzerce pro Infokanál TV Blansko a Zpravodaj města Blanska dle písemného materiálu.

Usnesení č. 33
Rada prohlašuje ceny za inzerci v Infokanálu TV Blansko a Zpravodaji města Blanska i jejich vzájemné kombinace a kombinace s reklamou v jiných městských médiích za smluvní.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí se zněním Zadání změn schváleného územního plánu sídelního útvaru Blansko v oblastech městských částí Těchov, Olešná, Klepačov a materiál předkládá k projednání městskému zastupitelstvu.

Usnesení č. 35
Rada schvaluje roční účetní uzávěrku společnosti Služby Blansko, s.r.o. za rok 1998.

Usnesení č. 36
Rada ukládá odboru ŠKOL zmapovat počet dětí a nabídky mateřských škol s možností specializací.
Z:ŠKOL
T:12.MR

Usnesení č. 37
Rada ukládá odboru ŠKOL řešit možnost specializace MŠ pro alergické děti na Klepačově, včetně prověření zájmu o podobné zařízení.
Z:ŠKOL
T:12.MR

Usnesení č. 38
Rada ukládá odboru ŠKOL prověřit stávající funkčnost MŠ na Těchově a zjistit do jaké míry je zájem o umístění v prostředí vhodném pro děti s respiračními chorobami.
Z:ŠKOL
T:12.MR

Mgr. Věra Vachová
starostka města Blanska

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h