Detail usnesení


Usnesení rady č. 55 ze dne 22. 5. 2001

55. zasedání rady města ze dne 22. 5. 2001 Usnesení z 55. zasedání rady města konaného dne 22. 5. 2001

Usnesení č. 1
Rada jmenuje členkou Komise pro občanské záležitosti paní Ing. Danu Křenkovou.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou službou na ul. 9. května 1 v Blansku – sociální bydlení paní Haně Smejkalové, bytem Chelčického 2, Blansko na dobu určitou, a to na jeden rok.

Usnesení č. 3
Rada revokuje usnesení č. 15 ze 47. zasedání rady města, konané dne 30. 1. 2001 o uznání závazku paní Dagmar Vladíkové.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku na nájemném za období od dubna 1998 do 31. 1. 1999 s paní Dagmar Vladíkovou a panem Davidem Bandym, Údolní 19, Blansko, a to ve výši 500,- Kč/měsíc a ukládá odboru KOM předložit dohodu k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku na nájemném za období od 1. 2. 1999 do září 2000 s panem Davidem Bandym, Údolní 19, Blansko, a to ve výši 500,- Kč/měsíc a ukládá odboru KOM předložit dohodou k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem objektu bývalého Salmova mlýna čp. 57 na pozemku parc. č. 169 – zast. plocha o výměře 636 m2.

Usnesení č. 7
Rada ukládá odboru KOM ukončit nájemní smlouvu ze dne 16. 10. 1996 mezi městem Blansko a Zdeňkem Kuběnou dohodou smluvních stran ke dni 30. 6. 2001 a souhlasí s odkoupením nástěnky oddělením cestovního ruchu za navrženou cenu. Rada ukládá oddělení cestovního ruchu snížit výdajovou část rozpočtu o 2.550,- Kč dle stanoviska odboru FIN.

Usnesení č. 8
Rada projednala žádost p. Lubomíra Hlaváče, provozovatele hotelu Macocha a souhlasí s pořádáním veřejných hudebních produkcí na venkovním terasovém prostoru Pizzerie Macocha ve dnech 25. 5., 15. 6. a 4. 7. 2001 do 01.00 hodin. Pořadatel zabezpečí dodržování hladiny hluku podle ustanovení § 32 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, tak, aby hluk z veřejné produkce hudby nepřekročil hygienické limity.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s pořádáním letních tanečních večerů v areálu hřiště Dolní Lhota ve dnech 2. 6., 7. 7., 20. 7., 3. 8., 11. 8. a 1. 9. 2001 v čase od 20.00 do 02.00 hodin za předpokladu dodržení podmínek uvedených v žádosti. Pořadatel zajistí dodržování ustanovení § 32 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, tak, aby hluk z veřejné produkce hudby nepřekročil hygienické limity.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s uzavřením všech provozů městské knihovny ve dnech 16. 7. až 10. 8. 2001 z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců a provádění úklidových prací.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí po úpravách s uzavřením Dohody o užívání repliky spolkového praporu Rastislav a ukládá ředitelce Městské knihovny Blansko řídit se touto dohodou.

Usnesení č. 12
Rada bere na vědomí informaci o přípravách na zavedení bezdrátového městského lokálního televizního vysílání.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje Zřizovací listinu Nemocnice Blansko a ukládá odboru FIN předložit ji k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitého majetku mezi Nemocnicí Blansko a MUDr. Milanem Stojanovem pro účely provozování nestátního zdravotnického zařízení – stomatologie od 1. 6. 2001.

Usnesení č. 15
Rada ruší usnesení č. 1 přijaté na 33. zasedání městské rady konaném dne 4. 5. 2000.

Usnesení č. 16
Rada města souhlasí s obměnou scintilační gamakamery v Nemocnici Blansko a v této souvislosti se žádostí o systémovou dotaci ze státního rozpočtu.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část obecního pozemku parc. č. 270/2 – pozemek ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr o výměře cca 200 m2 v k.ú. Těchov za část pozemku parc. č. 168/14 – pozemek ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr v k.ú. Těchov ve vlastnictví Hotelu Panorama a.s., která je zastavěna komunikací.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 690/2 ostatní plochy o výměře cca 30 m2 za účelem výstavby dílny na opravu automobilů s tím, že o záměru budou informování vlastníci garáží na pozemcích parc. č. 3322 a parc. č. 3548 v k.ú. Blansko.

Usnesení č. 19
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru bezplatného převodu pozemků v areálu HZS v Blansku, Poříčí 22, které jsou předmětem výpůjčky dle smlouvy číslo SMM-Výp/29/98/Ne ze dne 20.7.1998 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.3.2000.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s ukončením nájmu části pozemku parc. č. 674/16 ost. plochy o výměře cca 139 m2 v k.ú. Blansko dle nájemní smlouvy číslo SM-NS/74/96/Ko ze dne 23. 8. 1996 s manžely Štegnerovými, bytem Blansko, Jasanová 14, a to dohodou ke dni vzniku nového nájemního vztahu k předmětné části pozemku.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 674/16 ostatní plochy o výměře cca 139 m2 v k.ú. Blansko za účelem zahrádkářského využití.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/31/98/Ko ze dne 17. 8. 1998 na nájem části pozemku parc. č. 1049/2 orná půda v k.ú. Blansko, a to dohodou ke dni vzniku nového právního vztahu k předmětné části pozemku nejpozději však ke dni 30. 6. 2001 s panem Alešem Sokolem, bytem Blansko, Okružní 7.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1049/2 orná půda o výměře cca 120 m2 v k.ú. Blansko za účelem užívání jako zahrádka.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení zřízení úplatného věcného břemene za jednorázovou úplatu 5.000,- Kč, které spočívá v umístění kanalizačního řadu, jeho údržbě, opravách, přístupu nezbytné techniky a vstupu oprávněných osob, to vše na pozemku parc. č. 274/1 (dle PK) v k.ú. Těchov ve vlastnictví Správy a údržby silnic Blansko, jako povinného, a to ve prospěch města Blansko, jako oprávněného s tím, že město Blansko uhradí veškeré náklady se zřízením věcného břemene.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy čís. INV-NS/26/00/Ne z 31. 10. 2001, a to se změnou čl. III. smlouvy – Doba nájmu – z doby nájmu neurčité na dobu určitou, kdy nájemní vztah skončí jeden měsíc poté, kdy nájemce přestane být vlastníkem budovy čp.2329 na st. parc. č. 4805, ost. stav. objekt, uvedené na LV č. 4433 v k.ú. Blansko. Ostatní ujednání bodu III. nájemní smlouvy budou upravena ve vztahu k době nájmu určité a v souladu se stanoviskem právního oddělení k tomuto bodu materiálu.
V souladu s tímto usnesením bude uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě.

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h