Detail usnesení


Usnesení rady č. 47 ze dne 30. 1. 2001

Usnesení č. 1
Rada jmenuje místopředsedkyní Komise Rada "Zdravého města" sl. Ing. Jolanu Havlovou.

Usnesení č. 2
Rada jmenuje členem Komise pro územní a investiční rozvoj p. Ing. Hynka Grünwalda.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje po úpravách rozpočet Města Blansko na rok 2001. Ukládá odboru FIN předložit k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Usnesení č. 4
Rada podporuje výstavbu Domova mládeže a doporučuje zastupitelstvu města poskytnout příspěvek na vypracování projektu ve výši 300 tis. Kč.

Usnesení č. 5
Rada bere na vědomí předložený materiál s rozborem bezpečnostních rizik a ukládá Městské policii Blansko a odborům KOM a INV postupně realizovat navržená opatření v oblasti zvyšování bezpečnosti silničního provozu ve městě Blansko.

Usnesení č. 6
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení návrh smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi Městem Blansko a příslušnou obcí při zajišťování a poskytování pečovatelské služby občanům obce s tím, že tato smlouva bude uzavřena s obcemi, ve kterých je pečovatelská služba v současné době zajišťována a v budoucnu s obcemi, které o zajištění pečovatelské služby požádají. Rada ukládá odboru SOC předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 52 v Domě s pečovatelskou službou na ul. Jasanová 24 v Blansku paní Filoméně Kalové, nar. 1916, bytem Okružní 3c, Blansko.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje přijetí paní Marie Urbanové, nar. 1921, bytem Havlíčkova 37, Blansko do Městského penzionu Blansko.

Usnesení č. 9
Rada nesouhlasí s udělením výjimky hotelu Dukla z městské vyhlášky č. 2/2000 o provozu VHP a nedoporučuje její opětovné projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 10
Rada se seznámila s protestní peticí fyzických i právnických subjektů, která se týká zobousměrnění dopravy na ul. Seifertova v Blansku a pověřuje odbor INV připravit odpověď v souladu s rozpravou.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje přidělení bytů o velikosti 2+1 mimo pořadí podle odst.2, části 3 vyhlášky č. 4/2000 o hospodaření s byty v majetku města Blansko v rekonstruovaném "internátě Metra" následujícím občanům (s tím, že uvolní městský byt, který mají v nájmu):
– Božena Doleželová, nájemce bytu 3+1 v RD Luční 10
– Marie Žáková, uživatelka bytu 2+1 v bývalé MŠ Sladkovského 2b
– Vlastimil Musil, uživatel bytu 2+1v ZŠ Salmova
– Andrea Studnařová, nájemce bytu 2+1 Komenského 16
– Jiří Kala, , nájemce bytu 2+1 Komenského 16
– Marcel Šebela, nájemce bytu 2+1 Komenského 16
– Jarmila Švédová, nájemce bytu 2+1 Komenského 16
– Jan Miadik, nájemce bytu 2+1 Komenského 16

Usnesení č. 12
Rada schvaluje přidělení bytu o velikosti 2+1 v budově 11. mateřské školy na ulici Údolní 8 v Blansku paní Vítězslavě Skupeňové, bytem Údolní 8, Blansko, jako byt náhradní, podle § 713, odst.1 OZ.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje vyčlenění dvou bytů v rekonstruovaném "internátě Metra" o velikosti 1+1 pro účely sociálního bydlení.

Usnesení č. 14
Rada, v souladu s ustanovením vyhlášky č.2/2000 o hospodaření s byty v majetku města, nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Dagmar Vladíkovou, bytem Blansko, Údolní 19 a nedoporučuje zastupitelstvu města k projednání.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Dagmar Vladíkovou, bytem Blansko, Údolní 19, a to ve výši splátek 500,- Kč/měs. s tím, že první splátka bude uhrazena v únoru 2001 a pověřuje odbor KOM k uzavření dohody.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Martinou Nezvalovou, bytem Blansko, Chelčického 32, a to ve výši splátek 500,- Kč/měs. s tím, že první splátka bude uhrazena v únoru 2001 a pověřuje odbor KOM k uzavření dohody.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu garáže o výměře 22 m2 na ul. 9. května, Blansko, panu Karlu Fleischlingerovi, bytem Těchov 22.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem garáže na pozemku parc. č. 2716 – zast. pl., nádvoří o výměře 22 m2, na ul. 9. května, Blansko.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře 41 m2 (+ 12,21 m2 – soc. zař., kuchyňka společné se sousedním nájemcem) ve II. NP objektu na ul. Sadová 2, Blansko, společnosti Služby Blansko, s.r.o., se sídlem nám. Svobody 3, 678 24 Blansko, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok za účelem zřízení kanceláře.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti s obcí Spešov.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s posledním prodloužením podnájmů uvedených v materiálu odboru pro nájemce ZUŠ v Blansku, Zámek 3, zast. Pí Evou Petrželovou, do 28. 2. 2001.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nemovitosti čp.5 na pozemku parc. č. 35/2 dohodou ke dni 28. 2. 2001 a ukládá PhDr. Jaroslavě Králové předložit do 15. 2. 2001 tuto dohodu starostovi města k podpisu.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s pronájmem objektu čp. 5 na nám. Svobody v Blansku na pozemku parc. č. 35/2 o výměře 253 m2 společnosti Služby Blansko, s.r.o. za nájemné ve výši 90.000,- Kč/rok s účinností od 1. 3. 2001 za účelem podnájmů.

Usnesení č. 24
Rada ukládá jednatelům společnosti Služby Blansko, s.r.o. uzavřít se ZUŠ smlouvu o výpůjčce nebytových prostor pro vlastní činnost ZUŠ ve stávajícím rozsahu.

Usnesení č. 25
Rada ukládá jednatelům společnosti Služby Blansko, s.r.o. uzavřít smluvní vztah se ZUŠ Blansko. Na základě tohoto smluvního vztahu převádět část finančních prostředků získaných hospodařením na předmětu nájmu – bývalá požární zbrojnice – na účet ZUŠ Blansko minimálně 1× čtvrtletně, a to do maximální výše, kterou uvedla ZUŠ ve svém materiálu ze dne 16. 1. 2001.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemek parc. č. 2770 zast. plocha o výměře 362 m2 v k.ú. Blansko z důvodu zastavění pozemku bytovým domem ve vlastnictví právnické osoby.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky parc. č. 4596 zast. plocha, nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Blansko a parc. č. 4597/1 zast. plocha, nádvoří o výměře 6 m2 v k.ú. Blansko z důvodu zastavění garáží ve vlastnictví ČR.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 860 zahrady o výměře cca 1030 m2 v k.ú. Těchov za účelem sečení trávy a údržby pozemku, bez oplocení.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje části pozemků parc. č. 85/1 ostatní plochy a parc. č. 86 ostatní plochy o výměře cca 21 m2 v k.ú. Dolní Lhota, za účelem výstavby jedné garáže (přístavby ke stávajícím řadovým garážím).

Usnesení č. 30
Rada nedoporučuje výkup částí pozemků parc. č. 845/33, 845/34 a 845/39 o výměře 115 m2 v k.ú. Blansko (označeno v nezaps. geom. plánu jako parc. č. 845/79 ostatní plochy) a nedoporučuje zastupitelstvu žádosti vyhovět.

Usnesení č. 31
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat ani pronajmout část pozemku parc. č. 452/3 ostatní plochy o výměře cca 20 m2 v k.ú. Blansko a nedoporučuje zastupitelstvu žádosti o odprodej vyhovět.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 755/31 ostatní plochy o výměře cca 12 m2 v k.ú. Blansko za účelem umístění a provozování stánku k prodeji novin, časopisů, tabákových výrobků a balených potravin.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 491/2 – ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k.ú. Dolní Lhota z důvodu zajištění přístupu na pozemky ve vlastnictví fyzické osoby.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 2466/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 78 m2 a parc. č. 271/5 ostatní plochy o výměře 476 m2, oba v k.ú. Blansko společnosti *A*S*A* s.r.o. Brno, Vídeňská 102, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, z důvodu zastavění budovou ve vlastnictví společnosti a z důvodu faktického užívání okolního pozemku jako součásti zaploceného areálu společnosti. Nájemné je stanoveno za zastavěný pozemek ve výši 50,--Kč/m2/rok a za okolní pozemek 20,--Kč/m2/rok.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemků, příp. jejich části parc. č. 205/7 ostatní plochy, parc. č. 268/10 ostatní plochy, parc. č. 268/14 ostatní plochy a parc. č. 205/10 ostatní plochy, vše o výměře cca 1994 m2, vše v k.ú. Blansko za účelem dokončení výstavby veřejného parkoviště, jeho následného užívání a údržby, společnosti BILLA, spol. s r.o. Modletice na dobu neurčitou, s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 36
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru směnit část obecního pozemku parc. č. 862/24 a parc. č. 862/50, vše k.ú. Blansko, a to do doby vypracování studie celé lokality (do 30. 6. 2001) a nedoporučuje zastupitelstvu žádosti o směnu vyhovět. Rada ukládá odboru INV jednat o možnosti výkupu uvedených pozemků.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Blansko a panem Karlem Součkem, Vodní 7, Blansko na nájem části pozemku parc. č. 84/7 o výměře 12 m2 v k.ú. Blansko ve vlastnictví pana Součka za účelem umístění dvou autobusových čekáren, na dobu určitou 5 let – do 31. ledna 2006, za nájemné ve výši 50% z podílu na zisku z komerční reklamy v příslušném roce na čekárnách, umístěných na části pozemku parc. č. 84/7.

Usnesení č. 38
Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit směnu obecních pozemků parc. č. 3980/1- zast.pl. o výměře 182 m2, parc. č. 3977/1 – zast.pl. o výměře 270 m2, parc. č. 3977/2 – zast.pl. o výměře 10 m2, části parc. č. 1006/69 – ost.pl. o výměře 600 m2 a části parc. č. 1006/66 – orná půda o výměře cca 100 m2, vše v k.ú. Blansko, které se nachází v zaploceném areálu Metry, a.s. za ty pozemky ve vlastnictví Metry, a.s., které budou vzájemně dohodnuty.

Usnesení č. 39
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a neschválit směnu těchto obecních pozemků: část parc. č. 1006/66, parc. č. 1006/67, parc. č. 1006/68, parc. č. 1006/62, parc. č. 1006/70, parc. č. 1006/71 v k.ú. Blansko, tj. těch pozemků, které se nachází mimo zaplocený areál Metry, a.s.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o nájmu s vlastníkem pozemků (paní Talacková Marie, Hořice č. 2, 678 01 Blansko), které budou dotčeny provozováním lyžařských vleků v majetku města Blansko v k.ú. Hořice u Blanska.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h