Detail usnesení


Usnesení rady č. 45 ze dne 12. 12. 2000

Usnesení č. 1
Rada schvaluje poskytnutí finančních dotací:
ˇ TJ Olympia 3.000,- Kč Vánoční turnaj žáků baseball
ˇ TJ Orel 2.000,- Kč Župní přebor florbal
ˇ TJ ČKD 3.000,- Kč Memoriál Dana Němce halová kopaná

Usnesení č. 2
Rada ukládá Komisi kontrolní přezkoumat průběh akce rekonstrukce nám. Republiky a Wanklova náměstí.
T: 01/2001

Usnesení č. 3
Rada vyslovuje poděkování komisím rady za jejich práci v roce 2000.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje přijetí paní Heleny Fodorové, nar. 1938, bytem Blansko, nám. Republiky 16 do Městského penzionu Blansko.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje přijetí paní Anny Dostálové, nar. 1928, bytem Blansko, Salmova 2 do Městského penzionu Blansko.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje jako náhradnice na přijetí do Městského penzionu Blansko paní Marii Urbanovou, nar. 1921, bytem Blansko, Havlíčkova 37 a paní Libuši Preisovou, nar. 1932, bytem Blansko, Hybešova 43.

Usnesení č. 7
Rada projednala žádost Městské správy sociálních služeb Boskovice a vzhledem k tomu, že bývalým blanenským občanům umístěným v domově důchodců budou předány dárkové balíčky ze strany členů Komise pro občanské záležitosti, rozhodla finanční příspěvek neposkytnout.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje přidělení náhradního bytu č.5A o jedné místnosti se společným základním příslušenstvím a se společným užíváním kuchyně a předsíně v domě Jungmannova č.10 v Blansku, na dobu 1 roku panu Svatopluku Skoumalovi a paní Věře Skoumalové, bytem Blansko, 9. května 18.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Věrou Skoumalovou, bytem Blansko, 9.května 18, a to ve výši splátek 1.000,- Kč/měs., s tím, že první splátka bude uhrazena v lednu 2001 a pověřuje odbor KOM k uzavření dohody.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Gizelou Kudriovou, bytem Blansko, Údolní 19, a to ve výši splátek 200,- Kč/měs., s tím, že první splátka bude uhrazena v lednu 2001 a pověřuje odbor KOM k uzavření dohody.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s prominutím poplatku z prodlení v částce 2.040,- Kč panu Štefanu Molnárovi, bytem Blansko, Údolní 15.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s prominutím poplatku z prodlení v částce 5.227,- Kč paní Pavlíně Vymazalové, bytem Blansko, Bezručova 5.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje změnu pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města dle předloženého materiálu, vzniklou vyřazením žadatelů, a to pro období od 1. 6. 2000 do 30. 11. 2000.

Usnesení č. 14
Rada revokuje z důvodu odmítnutí a nepřevzetí bytové náhrady usnesení:
Usnesení č. 22 ze 40. zasedání městské rady konaného dne 12. 9. 2000,
Usnesení č. 8 z 5. zasedání městské rady konaného dne 23. 2. 1999,
Usnesení č. 7 ze 60. zasedání městské rady konaného dne 28. 7. 1997.

Usnesení č. 15
Rada nesouhlasí se vzdáním se předkupního práva na podíl o velikosti 522/9408 , ke kterému se váže právo užívání bytu č. 11, na domě č. pop. 1182, 1635, 1636 na ulici 9. května 19 v Blansku.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje pořadí žadatelů o byt a bytovou náhradu v Blansku, platné od 1. 1. 2001 do 31. 3. 2001.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – garážového boxu č. 18 o výměře 16,5 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko pro p. Miroslava Jiravu (pořadí určeno losem) na dobu neurčitou za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – vstupní místnosti o výměře 16,10 m2 do objektu Sadová 2, Blansko z ulice Hybešova pro firmu GAME LAND s. r. o., zast. p. Vladimírem Řehůřkem, Zborovecká 11, Blansko za nájemné ve výši 500,-- Kč/m2 /rok za podmínky, že veškeré opravy, úpravy a oddělení prostor bude provedeno na náklady firmy GAME LAND s. r. o..

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s neuplatněním předkupního práva na koupi garáže manželů Benešových na ul. Erbenova na pozemku p. č. 2024 v k. ú. Blansko, a to garáž. boxu evid. č. 593 a ukládá odboru KOM materiál předložit k projednání zastupitelstvu města.


Usnesení č. 20
Rada nesouhlasí s finančním vyrovnáním (započtením dlužné částky s hodnotou provedené rekonstrukce) s panem Petrem Hynkem, Dvorská 90, Blansko.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s prodloužením podnájmu části objektu bývalé požární zbrojnice čp. 5, Zámek 4 – nájemce ZUŠ v Blansku, Zámek 3, zast. pí Evou Petrželovou, Blansko do 31. 1. 2001 nejpozději však do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí příslušného orgánu o vlastnictví uvedené nemovitosti nebo do zastavení předmětného řízení pro:
ˇ Drahomíra Zouhara – Kontakt, místo podnikání: Čapkova 10, Blansko
IČO: 163 38 430
za účelem prodeje a skladování textilu
ˇ Františka Kováře, místo podnikání: Okružní 1973/45, Blansko
IČO: 643 40 091
za účelem prodeje a skladování ovoce, zeleniny, dekorací a zeleně
ˇ Olgu Fialovou, místo podnikání: Dvorská 1507/18, Blansko
IČO: 686 66 756
za účelem provozování prodeje a skladování textilu
ˇ Cuong Ngo Manh, místo podnikání: Sadová 40, Blansko
IČO: 664 60 310
za účelem provozování prodeje a skladování textilu, obuvi a galanterie
ˇ Thang Nguyen Chi, místo podnikání: Nová č.p. 235, Ráječko
IČO: 631 348 53
za účelem provozování prodeje a skladování textilu, obuvi, galanterie a spotřební elektroniky
ˇ Roberta Vaculíka, místo podnikání: Pekařská 6, Brno
IČO: 121 74 696
za účelem provozování výroby a prodeje rychlého občerstvení

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s podnájmem části objektu bývalé požární zbrojnice čp. 5, Zámek 4 – nájemce ZUŠ v Blansku, Zámek 3, zast. pí Evou Petrželovou, Blansko do 31. 1. 2001 nejpozději však do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí příslušného orgánu o vlastnictví uvedené nemovitosti nebo do zastavení předmětného řízení pro:
ˇ Hang Ha Thi, místo podnikání: Lesní 60, Rájec-Jestřebí
IČO: 686 67 094
za účelem skladování spotřebního zboží
ˇ Zbyňka Ráboně, místo podnikání: Smetanova 1406/5, Blansko
IČO: 499 41 747
za účelem skladování spotřebního zboží.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s podnájem části nebytových prostor objektu Zámek 6, Blansko – nájemce ZUŠ v Blansku, Zámek 3, zast. pí Evou Petrželovou, Blansko do 31. 1. 2001 nejpozději však do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí příslušného orgánu o vlastnictví uvedené nemovitosti nebo do zastavení předmětného řízení pro Aleše Říhu, místo podnikání: Podlesí 1880/14, Blansko, za účelem provozování sochařství.


Usnesení č. 24
Rada projednala žádost HHP – Domova Olga o přidělení objektu vhodného k rekonstrukci na chráněné byty a ukládá PhDr. Králové nabídnout žadatelům možné objekty.

Usnesení č. 25
Rada přijímá oba dary firmy Larix, spol. s r. o. ve formě sadovnických úprav a souhlasí s uzavřením darovacích smluv.

Usnesení č. 26
Na základě požadavků občanů rada schvaluje pro rok 2001 zvýšení četnosti svozů TDO v městských částech na 1× týdně za úhradu 280,- Kč/občan/rok.
Ve zbývající části Blanska bude zachována stávající četnost svozů TDO i výše úhrad od občanů.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje vnitřní předpis Směrnice pro pokladní operace s platností a účinností od 1. 1. 2001.

Usnesení č. 28
Rada schvaluje rozpočtové opatření – poskytnutí doplatku odměny p. Ing. Janu Richterovi ve výši 15.000,- Kč za dokončení likvidace s.p. UNIVA Blansko. Výše odměny bude kryta příjmovou částí rozpočtu města, položkou – odvody za odnětí zemědělské půdy.

Usnesení č. 29
Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření 1./2. až 1./22.

Usnesení č. 30
Rada bere na vědomí informace o plnění kontrolních úkolů kontrolním oddělením odboru FIN.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s tím, aby sdružené finanční prostředky OkÚ, městy a obcemi okresu Blansko na zajištění realizace části okresu Blansko na výstavě Regiontour´ 2001 v Brně a veletrhu Holiday World´ 2001 v Praze byly převedeny na účet sdružených prostředků města Blansko.

Usnesení č. 32
Rada schvaluje předložený rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za období I. – III. čtvrtletí roku 2000.

Usnesení č. 33
Rada schvaluje předložený návrh Dodatku č. 7 ke Zřizovací listině Nemocnice Blansko vydané dne 10. 2. 1994 v platném znění schváleném městskou radou dne 12. 9. 2000.

Usnesení č. 34
Rada schvaluje předloženou Dohodu ze dne 27. 11. 2000 o bezplatném poskytnutí služebního motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci – statutárnímu zástupci Nemocnice Blansko. Výdaje při pracovních cestách hradí zaměstnavatel, výdaje se soukromými cestami hradí zaměstnanec sám ze svých finančních prostředků.


Usnesení č. 35
Rada souhlasí s využitím finančních prostředků z fondu reprodukce investičního majetku ve výši 39.484,- Kč na rekonstrukci obložení radiátorů v tělocvičně ZŠ Blansko, Erbenova ul.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků z FRIM ve výši 54.000,- Kč na nákup řezačky zeleniny MASTER s příslušenstvím pro ZŠ Blansko, Dvorská ul.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout nebo dát do výpůjčky pozemky parc. č. 2466/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 78 m2 a parc. č. 271/5 ostatní plochy o výměře 476 m2, oba v k.ú. Blansko z důvodu zastavění budovou ve vlastnictví právnické osoby a z důvodu faktického užívání okolního pozemku jako součásti zaploceného areálu právnické osoby.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 821/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Blansko za účelem vybudování demontovatelného bezbariérového přístupu do provozovny pohostinství v budově prodejny potravin "Bravo" na ulici Purkyňova 2 v Blansku-Podlesí.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 862/24 ostatní plochy o výměře cca 19 m2 v k.ú. Blansko z důvodu narovnání majetkových poměrů, tzn. zčásti zastavění garáží a zčásti zaplocení k zahradě fyzické osoby.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 2083/5 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Blansko České spořitelně, a.s., Na příkopě 29, Praha 1, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 1.500,--Kč/rok + zvyšování o míru inflace od roku 2002, z důvodu zastavění garáží ve vlastnictví České spořitelny.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 862/24 ostatní plochy o výměře 120 m2 v k.ú. Blansko Ing. Aleši Pekárkovi a Ing. Radce Pekárkové, Sloupečník 38, Blansko, za účelem rozšíření zahrádky, k zahrádkářským účelům, za nájemné 1,-- Kč/ m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 42
Rada ukládá místostarostovi Ing. Jindřichu Královi ve věci vymáhání bezdůvodného obohacení od Moravostavu Brno, a. s. za bezsmluvní užívání části pozemku parc. č. 258/2 ostatní plochy v k.ú. Blansko, aby:
1. vzal částečně žalobu zpět, a to za období od 5. 3. 1995 do 5. 3. 1996 (ve výši 54.000,--Kč) z důvodu promlčení,
2. neuzavřel dohodu o narovnání se společností Moravostav Brno, a. s.,
3. trval na podané žalobě v plném rozsahu, tj. v částce, v rozsahu užívání – výměře pozemku, době užívání pozemku vyjma období uvedeného v bodě 1.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemky, příp. jejich části parc. č. 205/7 ostatní plochy, parc. č. 268/10 ostatní plochy, parc. č. 268/14 ostatní plochy a parc. č. 205/10 ostatní plochy, vše o výměře cca 1.994 m2, vše v k.ú. Blansko za účelem dokončení výstavby veřejného parkoviště, jeho následného užívání a údržby.

Usnesení č. 44
Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat žádost manž. Ducháčkových o uznání jejich vlastnictví k pozemkům parc. č. 1327/19 – orná půda, parc. č. 4696/3 – zast. plocha a parc. č. 1327/35 – orná půda, vše v k.ú. Blansko a nedoporučuje zastupitelstvu města žádosti vyhovět.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Lesy ČR, s.p., Lesní správou Tišnov a městem Blansko na nájem pozemků v k.ú. Blansko – v rekreační oblasti Palava, které jsou ve vlastnictví Lesů ČR, s.p.:
– parc. č. 2578 zastavěná plocha o výměře 113 m2 (zastavěna budovou sociálního zařízení a část budovy slouží k prodeji občerstvení),
– parc. č. 2577 zastavěná plocha o výměře 158 m2 (zastavěna provozní budovou minigolfového hřiště a část slouží k prodeji občerstvení a jako sociální zařízení),
– část parc. č. 837/2 ostatní plochy o výměře 1168 m2 (tvoří část areálu minigolfového hřiště),
na dobu určitou 5 let, za nájemné 13.500,-- Kč/rok včetně platby za bezdůvodné obohacení od 6. 6. 1998 do 6. 6. 2000 ve výši 27.000,-- Kč.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část obecního pozemku parc. č. 742/2 zahrady o výměře max. 660 m2 v k.ú. Blansko za pozemek parc. č. 242/3 zahrady v k.ú. Blansko za předpokladu, že směňovaná část obecního pozemku bude právně volná. Z tohoto důvodu rada města ukládá místostarostovi jednat s ředitelstvím Speciální školy pro žáky s více vadami v Blansku s cílem dosáhnout dohody o vrácení potřebné části pozemku parc. č. 742/2 zahrady v k.ú. Blansko zpět městu Blansko.

Usnesení č. 47
Rada souhlasí v souladu s usnesením č. 5 ze 14. zasedání Zastupitelstva města Blansko ze dne 5. 12. 2000 s výkupem pozemků, a to :
a) pozemků parc. č. 198 (dle PK) , parc. č. 200 (dle PK) a parc.č. 204 (dle PK), vše v k.ú. Horní Lhota od Marie a Josefa Ševčíkových, bytem Horní Lhota 9,
b) pozemku parc.č. 962 (dle PK) v k.ú. Blansko od Luboše Pokorného, bytem Horní Lhota 16,
c) pozemků parc. č. 984/23 ostatní plochy a parc. č. 967/2 (dle PK), oba v k.ú. Blansko od Květoslavy Petlachové, bytem Blansko, Dvorská 18 a Antonie Gregorové, bytem Blansko, Vodní 2,
d) pozemku parc. č. 208/2 (dle PK) v k.ú. Horní Lhota od Marie a Antonína Hlaváčkových, bytem Blansko, Pražská 12,
e) pozemků parc. č. 187/2 (dle PK) , parc. č. 187/4 (dle PK), parc. č. 187/6 (dle PK) a parc. č. 262/10 (dle PK), vše k.ú. Horní Lhota od Marie a Arnošta Stloukalových, bytem Horní Lhota 18,
to vše za cenu 200,--Kč/m2. Rada ukládá odboru INV zajistit uzavření smluv o výkupu.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce rekonstruovaných lyžařských vleků v k.ú. Hořice pro TJ Sokol Blansko za účelem jejich provozování dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 49
Rada schvaluje předpis komise Rady města Blansko.

Usnesení č. 50
Rada odvolává z funkce ředitele Kulturního střediska města Blanska p. Tomáše Písaře s účinností k 31. 12. 2000.

Usnesení č. 51
Rada jmenuje do funkce ředitele Kulturního střediska města Blanska p. Jaroslava Jeřábka s účinností od 1. 1. 2001.

Usnesení č. 52
Rada jmenuje do funkce vedoucího odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko sl. Mgr. Hanu Huvarovou s účinností od 22. 1. 2001.

Usnesení č. 53
Rada jmenuje členy Komise Rada zdravého města:
– předseda a odpovědný politik Projektu Zdravé město – PhDr. Jaroslava Králová
– členové: Ing. Marie Lvová
MUDr. Marie Loudová
Petra Rajtšlégrová
Mgr. Radka Ježková
Anežka Klimešová
Ing. Zdeněk Šaman
Ing. Aleš Herzog
MUDr. Dušan Kráčmar

Usnesení č. 54
Rada odvolává z funkce místopředsedy Komise pro životní prostředí Ing. Jana Michálka z organizačních důvodů s tím, že zůstává členem této komise.

Usnesení č. 55
Rada odvolává z členství v Komisi pro životní prostředí Ing. Josefa Musila a Ing. Roberta Pospíchala z důvodů jejich neúčasti na jednání komise.

Usnesení č. 56
Rada jmenuje do funkce místopředsedy Komise pro životní prostředí pí Hanu Nedomovou.

Usnesení č. 57
Rada jmenuje za člena Komise pro životní prostředí p. Erika Vyhlídala.

Usnesení č. 58
Rada bere na vědomí odstoupení MUDr. Jaromíra Hoffmanna z funkce předsedy Komise sociální z osobních a časových důvodů.


Usnesení č. 59
Rada schvaluje předložený Dodatek č. 3 Organizačního řádu pověřeného MěÚ Blansko.

Usnesení č. 60
Rada odvolává z funkce místopředsedkyně Komise pro zahraniční styky pí Pavlu Kotlánovou z organizačních důvodů s tím, že zůstává členkou této komise.

Usnesení č. 61
Rada jmenuje do funkce místopředsedkyně Komise pro zahraniční styky Ing. Jolanu Havlovou.

Usnesení č. 62
Rada ukládá odboru KOM připravit k projednání ve spolupráci se společností Služby Blansko, s. r. o. návrh aktualizace vyhlášky č. 3/94 Pravidla pobytu na území retenční nádrže Palava.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h