Etický kodex poradny

A. Pracovníci Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy se od 1.1.2007 řídí stávající legislativou týkající se poskytování sociálních služeb – zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, vnitřními směrnicemi, pracovním a organizačním řádem zřizovatele – Město Blansko.

1. Služby poskytované v poradně zaručují nezávislost a nestrannost.

2. Práce v poradně vychází ze Základní listiny práv a svobod a zaručuje respektování práv klientů v poradenském procesu zejména ve vztahu k těmto právům:

 • právo klienta vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí

 • právo klienta na jeho anonymitu

 • právo klienta na informace

 • právo klienta odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od spolupráce bez uvedení důvodu

 • lidská důstojnost klienta nesmí být zpochybněna

3. Všechny informace a osobní a citlivá data klientů jsou chráněna dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

 • pracovník poradny si vyžádá písemný souhlas s evidencí osobních a citlivých údajů

 • pracovník poradny je vázán mlčenlivostí o všech získaných skutečnostech podle § 100 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

 • mlčenlivost musí být ze zákona zachována ve všech případech kromě případů daných zvláštním zákonem § 128 občanského soudního řádu, § 8 trestního řádu, kdy se poradce hodnověrně dozví o spáchání trestného činu a je povinen toto oznámit policii

 • mlčenlivost je v ostatních případech zachována směrem k osobám blízkým a příbuzným, zaměstnavateli i dalším osobám

 • pracovník je povinen si vyžádat souhlas klienta i pro navázání kontaktu s jinou institucí a pro sdělení informací týkajících se klienta s výjimkou situací vymezených § 100a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, o sdělování informací orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

4 . Bez písemného souhlasu klienta nelze poskytovat zprávy o poradenství jiným organizacím, mimo situací výjimek uvedených výše. Souhlas s vydáním zprávy je protokolárním zproštěním mlčenlivosti pro konkrétní účel (rozvodové jednání, svěření dítěte do péče atd.). Klient má právo tento souhlas neudělit.

 • povinnost mlčenlivosti platí i vůči partnerovi: není možno sdělovat obsah individuální konzultace druhému partnerovi

 • klient musí být požádán o souhlas s přítomností dalších odborníků (většinou stážistů) při konzultaci

 • klient musí být požádán pracovníkem o souhlas s nahráváním konzultace na hlasový či obrazový nosič, jak pro přímou práci s klientem, rodinou, tak pro účely výuky či prezentace kazuistiky pro odbornou veřejnost

B. Pracovníci poradny jsou povinni vést o výkonu svého povolání průběžně řádnou dokumentaci, která je chráněna dle vnitřních předpisů poradny a organizace.

C. Pracovníci poradny jsou povinni znát Standardy kvality poskytování sociálních služeb v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Blansko včetně návazných materiálů a dodržovat je.

D. Pracovník nesmí vytvořit pro klienta situaci nucené volby mezi poskytnutím služby bezplatně dle § 72 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, a placené služby v rámci vlastní či jiné soukromé praxe.

E. Pracovník poradny má právo, v některých případech i povinnost, vyžádat si konzultaci, supervizi případu.

F. Pracovník poradny může realizovat pouze takové služby, které jsou v souladu s jeho kompetencemi, znalostmi, zkušenostmi, dovednostmi. Pokud pracovník nemůže přijmout klienta, má právo odkázat jej k jinému odborníkovi.

G. Pracovníci poradny jsou povinni se dále odborně vzdělávat tak, aby byli způsobilí provádět svoji práci kvalifikovaně.

Platnost od: 01.01.2014

            aktualizováno: 11. 3. 2020, 13:28 h