Komu je služba určena

Klientem sociálních služeb poradny se může stát každý jedinec, partneři či manželé, rodiny, skupiny, které vnímají svoji osobní, vztahovou, rodinnou či životní situaci jako nepříznivou a nejsou schopni ji vyřešit samostatně bez vnější podpory či péče.

Služby zařízení nejsou věkově omezeny.

Vzhledem k poslání Poradny, kterým je především péče o vztahovou kvalitu života uživatele či uživatelů, je cílová skupina osob užívajících jejích služeb vymezena napříč věkovým spektrem, kategoriemi problematik, sociálním i kulturním prostředím.

Cílová skupina zahrnuje:

  • rodiny s dítětem/dětmi

  • osoby v krizi

  • děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy

Sociální služba není určena pro:

  • Osoby vyžadující služby, které Poradna nezajišťuje (např. vyšetření pro účely vydání zbrojního pasu, řidičského průkazu, posouzení zdravotní či právní způsobilosti, určení otcovství).

  • Osoby s akutním onemocněním (např. psychiatrickým, infekčním).

  • Osoby s aktuálně agresivním chováním.

  • Děti s hlavní problematikou specifických poruch učení a jejich nápravy.

  • Osoby s hlavním problémem mentálního či zdravotního postižení.

  • Osoby s prokazatelnou závislostí na omamných látkách a tomu odpovídajícímu chování.

  • Osoby s nereálným či eticky nepřijatelným cílem práce.

            aktualizováno: 11. 3. 2020, 13:30 h