Pravidla pro průběh a zajištění praxe v Poradně

Poradna poskytuje odborné stáže studentům oboru psychologie, kteří v rámci pregraduálního vzdělávání na vysoké škole procházejí studiem rodinného a manželského poradenství. Je určena studentům od 5. ročníku.

Odborná praxe je realizována na základě smlouvy mezi školou a poskytovatelem sociální služby.

Postup zajištění praxe

1. Student kontaktuje vedoucí Poradny, která sdělí aktuální časové možnosti poskytnutí stáže.

2. Po dohodě student vyplní údaje ve smlouvě a opatří ji svým podpisem a podpisem a razítkem školy.

3. Podepsanou smlouvu ve dvou exemplářích předá ke schválení tajemníkovi Městského úřadu Blansko, nám. Svobody 32/3, Blansko.

4. Po schválení tajemníkem se praktikant dostaví na sekretariát tajemníka, kde bude proškolen o BOZP a PO dle interních směrnic Města Blansko. Písemné stvrzení o proškolení eviduje sekretariát tajemníka.

5. V místě výkonu praxe bude praktikant podrobně seznámen s povinností zachovávat mlčenlivost. O ústním jednání bude proveden záznam, který praktikant podepíše.

Záznam z provedeného ústního jednánísmlouva o zajištění praxe se evidují na odboru sociálních věcí.

Údaje o praktikantech a vedení praxí je evidováno také v Poradně, a slouží jako podklad pro statistické shrnutí činností Poradny v daném roce.

Na závěr praxe praktikant vyplňuje dotazník reflektující průběh praxe. Tyto dotazníky slouží jako podklad k hodnocení kvality poskytování sociální služby.

Obsah praxe v Poradně

Praktikanti jsou seznamování s oblastmi odborné poradenské práce a jejího začlenění do sociální práce v kontextu Poradny a dalších institucí.

S praktikanty vedoucí Poradny dle stanoveného rozsahu a délky praxe individuálně stanovuje podobu a rozložení konkrétního obsahu praxe.

Základní osnova témat pro praktikanty:

Sociální pracovnice:

 • práce sociálního pracovníka v rodinné a manželské poradně

 • platné zákony

 • vstupní informace a kontakt s klientem (včetně sejmutí anamnézy do záznamového archu) – specifika práce

 • práce evidenčním programem konzultací

 • statistika činností Poradny

 • metody práce

 • modelové situace

Manželský a rodinný poradce, vedoucí poradny:

 • rodinná a manželská poradna – začlenění do systému sociálních služeb

 • odborné sociální poradenství

 • základní metodické materiály Poradny (Standardy kvality, Etický kodex, Provozní řád, Vnitřní pravidla poskytování služeb, aj.)

 • metody práce

 • právnické otázky odborného sociálního poradenství; spolupráce s jinými institucemi

 • kasuistiky (se souhlasem klienta)

 • účast na konzultaci (se souhlasem klienta), rozbor

 • vedení konzultace stážistou (se souhlasem klienta, za přítomnosti odborného pracovníka poradny), rozbor

Náplň praxe je vždy věcí dohody mezi vedoucím praxe a praktikantem. Uvedené tematické okruhy jsou pouze orientační, a osnovu je možné upravit v závislosti na konkrétních potřebách a preferencích praktikanta, a na úrovni jeho znalostí a zkušeností.

            aktualizováno: 11. 3. 2020, 13:33 h