Zásady při poskytování sociální služby

Zásady služby vycházejí z následujících zdrojů: Listina základních práv a svobod, Zákon o sociálních službách, Etický kodex Poradny, Etický kodex sociálních pracovníků ČR.

ODBORNOST

Poskytované sociální služby jsou prováděny odbornými pracovníky (manželský a rodinný poradce, sociální pracovník), kteří odpovídají svými kvalifikačními předpoklady zákonem stanoveným požadavkům (§ 110 zákona o sociálních službách) a splňují kvalifikační požadavky Asociace manželských a rodinných poradců ČR.

BEZPLATNOST

Poskytované sociální služby jsou prováděny bezplatně (dle § 72 zákona o sociálních službách).

DŮVĚRNOST A BEZPEČÍ

Poskytovatel sociální služby je v souladu s § 100 zákona o sociálních službách povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se setká při výkonu svého povolání, a to i po skončení pracovně právního vztahu. Výjimky stanoví platná legislativa. Klienti mohou vystupovat i anonymně bez udání osobních údajů.

RESPEKT A NESTRANNOST

Poskytovatel respektuje osobnost klienta, jeho přání a požadavky, respektuje jeho právo na vyjádření své vůle ve všech oblastech poskytované služby, a to např. formou připomínek nebo stížnosti v případě nespokojenosti se službou. Služby odborného sociálního poradenství jsou poskytované všem lidem (cílovým skupinám) bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statutu apod.. Pomoc a podpora jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poskytovatele.

PODPORA AKTIVNÍHO PŘÍSTUPU KLIENTA

Poskytovatel podporuje aktivní podíl klientů na dosažení stanoveného cíle, ve svém působení vytvářejí takové podmínky, aby se klient nestal závislým na poskytované službě, ale naopak se postupně osamostatňoval a vlastními silami se začlenil do přirozeného společenství.

            aktualizováno: 11. 3. 2020, 13:28 h