Metody práce

Prioritou Poradny je práce případová. Konzultace probíhají v prostorách Poradny. Hlavním těžištěm práce jsou konzultace probíhající v osobním kontaktu pracovníka s klientem. V případě nutnosti mohou klienti využít telefonických, písemných či emailových konzultací.

Pomoc probíhá formou následujících metod:

  • vstupní informace – předání základních informací o podmínkách poskytované služby

  • rada, informace – obecné rady a informace sociálně právního charakteru, informace o návazných službách, odkazování, zprostředkování jiné služby apod.

  • odborné poradenství (sociální a psychologické) – jde o krátkodobé nebo dlouhodobé poradenství poskytované jedinci, páru nebo celé rodině, zahrnuje také poradenství rozvodové a porozvodové.

  • psychoterapie (dle chronicity řešených problémů klienta – krátkodobá nebo dlouhodobá) – individuální, párová, rodinná, skupinová, orientovaná na rozvoj a udržení osobních a sociálních dovedností podporujících sociální začlenění klienta

  • krizová intervence – je poskytována klientům prožívající mimořádnou, kritickou životní situaci, kterou nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci a kdy bez včasného zásahu by hrozilo sociální vyloučení nebo se osoba nachází v ohrožení zdraví nebo života

  • psychologická diagnostika – zaměřená na expertní posouzení rodinné situace nebo osob ohrožených sociálním vyloučením v kontextu mezilidských, rodinných vztahů

  • zpráva – expertní výstupy z psychologické diagnostiky nebo zpráva o průběhu poradenství poskytovaném Poradnou

  • jednání s jinou institucí v rámci poradenství klientovi

  • vedení, učení (edukativní nebo zážitková forma práce) – dle povahy problému klienta/ů pomáhá pracovník zprostředkovat kontakt se společenských prostředím, pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obnovení a upevnění kontaktu s přirozeným prostředím; celkové působení pracovníků poradny slouží jako prevence sociálně patologickým jevů a prevence sociálního vyloučení.

            aktualizováno: 11. 3. 2020, 13:32 h