Detail usnesení


Usnesení rady č. 11 ze dne 11. 5. 1999

Usnesení č. 1

Rada nesouhlasí s odkoupením pohledávky od IPB, a.s., pobočka Blansko za dlužníka p. Musila Miloslava a v tomto znění doporučuje městskému zastupitelstvu projednat a přijmout usnesení .
Usnesení č. 2
Rada souhlasí s předloženým návrhem na oddělení integrované obce Spešov od města Blanska, adresovaný Ministerstvu vnitra České republiky, který akceptuje následující dělení:
Aktiva: Převedení nedělitelných aktiv v rámci katastrálního území nové obce Spešov, dále akcií dle proporcionálního propočtu na jednoho obyvatele.
Pasiva: Na Spešov bude převedena jen část pasiv odpovídající úvěrovému zatížení města včetně úroků, dle proporcionálního propočtu na jednoho obyvatele.
Tento ucelený návrh městská rada doporučuje městskému zastupitelstvu ke schválení.
Usnesení č. 3
Rada ukládá starostce města Blanska, aby na základě žádosti Ing. Kavana, vyzvala město Rájec-Jestřebí ke sdělení stanoviska ve věci možné úpravy katastrálního území Spešov dle původního dělení katastrů.
Z: Starostka
T: 18.5.1999
Usnesení č. 4
Rada nesouhlasí se založením JMP Holding, s.r.o. a nedoporučuje městskému zastupitelstvu ke schválení.
Usnesení č. 5
Rada souhlasí s prodejem 5.291 ks akcií JMP, a.s. a 12.352 ks akcií JME, a.s. a ukládá odboru FIN předložit tuto záležitost městskému zastupitelstvu k projednání.
Z:FIN
T:18.5.1999
Usnesení č. 6
Rada bere na vědomí rozbor hospodaření města Blanska a příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 1999.
Usnesení č. 7
Rada ukládá řediteli Nemocnice Blansko předkládat pro hodnocení hospodaření Nemocnice Blansko výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu.
Z: ředitel Nemocnice Blansko


Usnesení č. 8
Rada souhlasí se zajištěním úvěru, a to svými příjmy na čerpaný úvěr ve výši 13 mil. Kč u České spořitelny, a.s., pobočka Boskovice na výstavbu intenzifikace ČOV Blansko – I. etapa. Ukládá odboru FIN předložit k projednání a ke schválení městskému zastupitelstvu.
Z:FIN
T:18.5.1999
Usnesení č. 9
Rada schvaluje předložený program 5. zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat dne 18.5.1999 v MKD Blansko, Bezručova ul.
Usnesení č. 10
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na r. 1999 sk. 4 ve výši 8 tis. Kč na zajištění kulturních akcí v Domově důchodců Černá Hora.
Usnesení č. 11
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na r. 1999 sk. 4 ve výši 10 tis. Kč na činnost Centra pro matku a dítě v Blansku.
Usnesení č. 12
Rada projednala žádost Klubu Radost Prostějov a s ohledem na omezené finanční prostředky rozhodla o neposkytnutí příspěvku.
Usnesení č. 13
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na r. 1999 sk. 4 ve výši 60 tis. Kč na úhradu nákladů na náhradní vojenskou sužbu a provozní náklady Domova Olga Blansko.
Usnesení č. 14
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na r. 1999 sk. 4 ve výši 6 tis. Kč na psychorehabilitační pobyt pro matky s dětmi pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Blansko.
Usnesení č. 15
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na r. 1999 sk. 4 ve výši 5 tis. Kč pro UNICEF, český výbor Praha pro Dětský fond na pomoc Kosovu.
Usnesení č. 16
Rada ukládá odboru SOC kontaktovat se s organizací Červený Kříž a ve spolupráci s ní připravit sbírku na pomoc Kosovu.
Z:SOC
T:5/99

Usnesení č. 17
Rada ukládá odboru SOC a sociální komisi projednat příspěvky pro Svaz zdravotně postižených, Sadová 2 v Blansku s tím, aby tato organizace připravila žádost o finanční příspěvek pro všechny své složky.
Z:SOC
T:12.MR
Usnesení č. 18
Rada stanovuje následující kritéria roční odměny řediteli Nemocnice Blansko pro r. 1999:
– zajištění kvality a rozsahu poskytované zdravotnické péče a odborného růstu zdravotnického personálu ..30%
– hospodaření s finančními prostředky tak, aby při vyčíslení hospodářského výsledku za účetní období náklady nepřekročily výnosy30%
– splnění plánu nákupu HIM v souladu s předloženým rozpočtem na r. 1999 a s přihlédnutím k jejich návratnosti .20%
– snižování závazků a pohledávek Nemocnice Blansko20%
Usnesení č. 19
Rada souhlasí se Změnou schváleného územního plánu sídelního útvaru Blansko v oblasti městské části Češkovice a materiál předkládá k projednání městskému zastupitelstvu.
Usnesení č. 20
Rada schvaluje návrh kulturní komise na rozdělení příspěvků z grantového programu na rok 1999 s těmito změnami:
Blanenské folkové léto ...22.000,-- tis. Kč
Smíšený pěvecký sbor Rastislav,
příspěvek na koncerty ve městě (vánoční – dle dohody)16.000,-- tis. Kč
Usnesení č. 21
Rada schvaluje novelu Zakládací listiny ceny města Blanska za kulturu.
Usnesení č. 22
Rada schvaluje návrh sportovní komise na rozdělení příspěvků na sportovní akce konané od 1.6.1999 a na sportovní činnost jednotlivých sportovních organizací na rok 1999.
Usnesení č. 23
Rada bere na vědomí :
– přehled návštěvnosti Muzea Blansko v letech 1993-1998
– koncepce využití uvolněných prostor v objektech Zámek 1 a Zámek 2, předložené ředitelkou Muzea Blansko
– návrh programu oslav 40. výročí vzniku muzea v Blansku

Usnesení č. 24
Rada schvaluje výkon regionální metodické činnosti Městské knihovny Blansko hrazené z prostředků OkÚ Blansko a tím posílení stavu pracovníků knihovny o 1 pracovní úvazek od 1.7.1999 na dobu určitou do 31.12.1999.
Usnesení č. 25
Rada souhlasí s předloženým hodnocením práce ředitelů ZŠ Blansko, Erbenova 13 a ZŠ Blansko Dolní Lhota 87 a ukládá odboru ŠKOL zaslat hodnocení Školskému úřadu Blansko.
Z:ŠKOL
T:20.5.1999
Usnesení č. 26
Rada schvaluje poskytování slev ve výši 50% z normálního vstupného držitelům mezinárodních průkazů ISIC,IYTC a ITIC do Galerie města Blanska a do Muzea Blansko a ukládá ředitelům KSMB a Muzea Blansko uzavřít příslušné smlouvy s agenturou CKM 2000, Praha.
Usnesení č. 27
Rada schvaluje změnu pořadí žadatelů o pronájem bytové náhrady v majetku města Blanska dle předloženého materiálu, vzniklou vyřazením žadatele Ing. Jiřího Fajta, a to pro období od 15.12.1998 do 31.5.1999.
Usnesení č. 28
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt Jungmannova 10, Blansko s panem Jiřím Přikrylem, bytem tamtéž, a to na dobu neurčitou.
Usnesení č. 29
Rada souhlasí s pozastavením výkonu rozhodnutí ve věci výpovědi nájmu bytu žalované Libuše Kohútové, bytem 9. května 22, Blansko, a to za předpokladu dodržení podmínek úhrady dlužného nájemného a vyklizení bytu Údolní 19 do 30.5.1999, dle návrhu odboru BNH a bytové komise.
Usnesení č. 30
Rada ruší usnesení č. 26 z 8. zasedání městské rady konaného dne 6.4.1999 (nesouhlas s pronájmem bytu mimo pořadí pro paní Zdenu Zukalovou a předložení její žádosti k projednání městskému zastupitelstvu).
Usnesení č. 31
Rada na základě doporučení bytové komise nesouhlasí s pronájmem bytu mimo pořadí pro paní Zdenu Zukalovou a nedoporučuje projednání žádosti v městském zastupitelstvu.
Usnesení č. 32
Rada bere na vědomí zprávu o stavu bytového fondu v majetku města v souvislosti s prodejem bytů a bytových domů.
Usnesení č. 33
Rada souhlasí s rozšířením usnesení č. 14 z 6. zasedání městské rady konané dne 16.3.1999 o: Nájemné může být splatné také měsíčně k 25. dni měsíce předcházejícího tomu, na který se nájemné platí.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor Sadová 2, Blansko (po CHKO) o výměře cca 167 m2 pro Prevcentrum Ulita zastoupené Alešem Herzogem a Ekocentrum Ulita zastoupené Pavlem Bartákem se sídlem Hybešova 6, Blansko za účelem vytvoření nízkoprahového centra pro děti a mládež a vytvoření ekocentra za nájemné 12.000,--Kč/rok.
Rada ukládá odboru BNH vypracovat nájemní smlouvu s podmínkami uvedenými v materiálu.
Usnesení č. 35
Bude-li Centrum Ulita plnit svůj záměr, městská rada se shodla na poskytnutí dotace na činnost tohoto Prevcentra pro děti a mládež ve výši účtovaného nájemného a ukládá odboru BNH dopracovat nájemní podmínky v souladu s rozhodnutím rady.
Usnesení č. 36
Rada revokuje část usnesení č. 1 z 80. zasedání městské rady konané dne 26.8.1998 týkající se provozní doby v KD Těchov.
Usnesení č. 37
Rada souhlasí s předloženou nájemní smlouvou na pronájem KD Těchov za předpokladu, že bude ve smlouvě zakotvena provozní doba, že nájemce zajistí svým nákladem protihluková opatření, odpovídající platným hygienickým normám, do jednoho měsíce, že zajistí na svůj náklad zabezpečení vchodového prostoru tak, aby občanská aktivita měla přístup do prostor knihovny s obecním rozhlasem a že na vlastní náklady bude provádět údržbu v rozsahu uvedeném v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
Usnesení č. 38
Rada nesouhlasí s předloženou nájemní smlouvou na pronájem nebytových prostor v budově Smetanova 1.
Usnesení č. 39
Rada souhlasí s posunutím dokončení 3. etapy výstavby v objektu č.p. 12 na nám. Svobody 10, tj. vestavby do podkroví, a to do konce měsíce října 1999.
Usnesení č. 40
Rada se rozhodla vrátit do původního stavu hranice pozemku Ing. Karla Kupy, protože došlo k majetkové křivdě na jeho pozemku.Vzhledem k této skutečnosti rada ukládá odboru INV projednat poskytnutí finančního příspěvku stavebníkům, na úpravu komunikace na Klepačově.
Usnesení č. 41
S ohledem na usnesení č. 1 ze zápisu kontrolní komise, ve kterém komise konstatuje, že neposoudila veškeré listinné materiály, žádá rada komisi kontrolní, aby se seznámila skutečně se všemi doklady, které v předmětné záležitosti vznikly a výsledek komplexního šetření předložila kontrolní komise na zasedání městské rady.
Usnesení č. 42
Rada souhlasí se změnou termínu uzavření dodatku nájemní smlouvy s firmou KOREKT- Invest, s.r.o., který byl uveden v usnesení č. 36 ze 7. zasedání městské rady konané dne 23.3.1999, do 8.6.1999.


Usnesení č. 43
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1352/25 ost. plocha o výměře 7m2 v k.ú. Blansko (část zastavěná stánkem), a to za účelem provozování stánku s rychlým asijským občerstvením a nápoji pro pana Anh Pham Thach, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 19.602,-- Kč/rok, které bude každoročně zvyšováno o míru inflace od 1.1.2000.
Mgr. Věra Vachová
starostka

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h