Zpráva o činnosti poradny za rok 2009

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy poskytuje odborné sociální poradenství, ve smyslu § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Personální zajištění:

- od 4.1.2009 funguje v Poradně nové schéma pracovníků – vedoucí, manželský rodinný poradce 1,0 úvazku; druhý manželský rodinný poradce 0,5 úvazku; sociální pracovnice 0,5 úvazku; navýšení 0,5 úvazku na manželského rodinného poradce se odráží v celkových statistikách uskutečněných konzultací (potvrdila se tak dlouhodobě sledovaná poptávka klientů po tomto typu odborného poradenství)

- do Poradny nastoupily dvě nové pracovnice – Mgr. Lucie Čajánková na pozici rodinného manželského poradce, Mgr. Michaela Šístková – sociální pracovnice; Mgr. Čajánková ke konci roku 2009 ukončila pracovní poměr; od 4.1.2010se vrací z rodičovské a mateřské dovolené na 0,5 úvazku Mgr. Jiřina Kozoňová

- pracovníci Poradny se dle požadavků zákona a možností zřizovatele účastnily dalšího vzdělávání a supervizních rozborů práce

Statistika konzultací:

- (konzultace, tj. jednotlivý blok práce s klientem, jednotka je minimálně 30 min až 60 minut přímé práce)

- poptávka po službách zůstává vysoká včetně institucí (OSPO Blansko, Boskovice, Okresní soud Blansko); v roce 2009 se projevila větší obeznámenost veřejnosti s tímto typem odborného poradenství v Blansku – klienti si vyhledali sami kontakt

- celkem bylo za rok 2009 realizováno 808 konzultací (621 v r.2008), z čehož bylo 364 s problematikou osobní, která dlouhodobě dominuje; párová a partnerská problematika byla řešena ve 299 konzultacích; rodinná tématika byla obsahem 122 konzultací; 23 konzultací se týkalo sociální problematiky

- počet nových příchozích klientů (jednotlivců, párů či rodin) za rok 2009 je 137 (110 v r. 2008)

- počet všech vedených případů za rok 2009 je 249 ( 204 v r. 2008)

- iniciativnější ve vyhledávání pomoci jsou ženy

Řešená problematika:

- nejvíce přicházejí jednotlivci s osobními tématy, řešením partnerských krizí bez účasti partnera, poruchy psychického rázu, reakce na závažné nemoci

- od r.2008 je markantní nárůst počet párových konzultací s tématikou opakovaných krizí vztahu, nevěr, poruch komunikace a zejména rozvodová tématika vztažená k výchově dětí (ve spolupráci se soudy a OSPO Blansko a Boskovice)

- v rodinných konzultacích (celé rodiny) se opakuje problematika rozvodových konfliktů ohrožujících dítě, popř. výchovné obtíže

- probíhá také poradenství a psychologická diagnostika žadatelů o pěstounskou či jinou variantu náhradní rodinné péče (ve spolupráci s OSPO)

Další aktivity:

tréninky paměti – ve spolupráci s Pečovatelskou službou Města Blansko

- první základní kurzy trénování paměti započaly v r.2005, proběhlo 5 základní kurzů

- aktuálně běží dvě skupiny: jedna skupina, která pozměnila formu a je částečně i terapeuticky podpůrná, skupina je otevřená novým členům; a nový běh základního kurzu otevření v r.2009

internetové poradenství www.blansko.cz/poradna

- od r. 2007 nabízí Poradny poradenství také formou internetového poradenství na emailové adrese: poradna@blansko.cz

- v r. 2009 bylo zodpovězeno 22 dotazů (v r. 2008 dotazů 24) týkajících se zejména partnerské tématiky či řešení sociálně-právních otázek

- cyklus přednášek na téma „nová rodina“ – cyklus o třech přednáškách proběhl od října do prosince 2009; bude opakován v r. 2010

- ve spolupráci s MC Ratolest Charita Blansko a MC Jedovnice proběhly celkem 3 besedy pro rodiče s rozličnou tématikou

- dotazníkové šetření – vzhledem k narůstající rozvodovosti a slučování rodin byl vytvořen dotazník mapující tuto oblast u občanů Blanska a jejich zájmu o aktivity k této tématice; data jsou aktuálně dále sbírána i ve spolupráci s dalšími institucemi (MC Ratolest, PPP Blansko)

- v r. 2009 byla poskytnuta stáž 5 studentům (VOŠ a VŠ)

- v rámci týdne sociálních služeb proběh „Den otevřených dveří“ v Poradně s nabídkou aktivity (využili jej občané individuálně i jako součást školní výuky rodinné, občanské výchovy třída střední školy)

- jsou pravidelně aktualizovány webové stránky poradny a probíhá spolupráce s lokálním tiskem

Spolupráce s jinými institucemi sítě sociálních služeb

- nejvíce Poradna spolupracuje se soudy a OSPO při řešení komplexních rodinných potíží

- Poradna je zapojena do regionální pracovní skupiny s tématikou domácího násilí (organizuje Krizové centrum SPONDEA Brno)

- trvá spolupráce s Úřadem práce Blansko – poradenské centrum a s Probační mediační službou ČR – Blansko

- vedoucí poradny jako zástupce Města Blansko se účastnila Kulatého stolu na JMK pořádaného ve spolupráci se sítí Mateřských center – jako součást koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje; pracovník poradny také převzal účast v pracovní skupiny pro rodinnou politiku a informuje dále o dění

Přehled počtu konzultací v jednotlivých měsících roku 2009.
Přehled počtu nových případů v jednotlivých měsících roku 2009.

Zprávu vypracovala: Mgr. Radka Šebelová – vedoucí Poradny

14.1.2010 Blansko

            aktualizováno: 11. 3. 2020, 13:34 h