Zpráva o činnosti poradny za rok 2010

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
Odbor sociálních věcí Města Blanska

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy poskytuje odborné sociální poradenství, ve smyslu § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Personální zajištění:

 • sociální pracovnice Mgr. Michaela Šístková ukončila pracovní poměr k 31.3.2010 a do Poradny nastoupila nová pracovnice – Mgr. Jana Gajdošová, která ukončila pracovní poměr k 31.12.2010

 • v říjnu 2010 došlo ke změnám v úvazcích – z původního rozdělení 1,0 úvazku na 0,5 pro rodinného a manželského poradce a 0,5 pro sociální pracovnici, na nové 0,6 pro rodinného a manželského poradce a 0,4 pro sociální pracovnici

 • pracovníci Poradny se dle požadavků zákona a možností zřizovatele účastnily dalšího vzdělávání a supervizních rozborů práce

Statistika konzultací:

 • (konzultace, tj. jednotlivý blok práce s klientem, jednotka je minimálně 30 min až 60 minut přímé práce)

 • poptávka po službách zůstává vysoká včetně institucí (OSPO Blansko, Boskovice, Okresní soud Blansko); již od r. 2009 se projevuje větší obeznámenost veřejnosti s tímto typem odborného poradenství v Blansku – klienti si vyhledávají sami kontakt (zejména díky webovým stránkám a informacím z poradny v místním tisku)

 • celkem bylo za rok 2010 realizováno 968 konzultací (808 v r.2009), z čehož bylo 482 s problematikou osobní, která dlouhodobě dominuje; párová a partnerská problematika byla řešena ve 274 konzultacích; rodinná tématika byla obsahem 166 konzultací; 46 konzultací se týkalo sociální problematiky či případů v rámci spolupráce s SPOD Blansko a Boskovice

 • počet nových příchozích klientů (jednotlivců, párů či rodin) za rok 2010 je 153 (137 v r. 2009)

 • počet všech vedených případů za rok 2010 je 261 ( 249 v r. 2009)

 • iniciativnější ve vyhledávání pomoci jsou ženy

Řešená problematika:

 • nejvíce přicházejí jednotlivci s osobními tématy, řešením partnerských krizí bez účasti partnera, poruchy psychického rázu, reakce na závažné nemoci

 • od r.2008 je markantní nárůst počet párových konzultací s tématikou opakovaných krizí vztahu, nevěr, poruch komunikace a zejména rozvodová tématika vztažená k výchově dětí (ve spolupráci se soudy a OSPO Blansko a Boskovice)

 • v rodinných konzultacích (celé rodiny) se opakuje problematika rozvodových konfliktů ohrožujících dítě, popř. výchovné obtíže

 • probíhá také poradenství a psychologická diagnostika žadatelů o pěstounskou či jinou variantu náhradní rodinné péče (ve spolupráci s OSPO)

Další aktivity:

 • tréninky paměti – ve spolupráci s Pečovatelskou službou Města Blansko

  - první základní kurzy trénování paměti započaly v r.2005, proběhlo 6 základní kurzů

  - aktuálně běží dvě skupiny: jedna skupina, která pozměnila formu a je částečně i terapeuticky podpůrná, skupina je otevřená novým členům; a nový běh základního kurzu bude otevřen v r.2011

 • internetové poradenství www.blansko.cz/poradna

  - od r. 2007 nabízí Poradny poradenství také formou internetového poradenství na emailové adrese: poradna@blansko.cz

  - v r. 2010 bylo zodpovězeno 14 dotazů od zcela nových klientů (v r. 2009 dotazů 22) týkajících se zejména partnerské tématiky či řešení sociálně-právních otázek; s počtu dotazů je zjevný pokles zřejmě daný počtem nových poraden internetového typu, které se objevily v posledních letech

 • cyklus přednášek na téma „nová rodina“ – započatý v r. 2009 byl v r. 2010 dokončen

 • ve spolupráci s MC Ratolest Charita Blansko proběhly celkem 2 besedy pro rodiče s rozličnou tématikou

 • v r. 2010 byla poskytnuta stáž 4 studentům (VOŠ a VŠ)

 • v rámci týdne sociálních služeb proběh „Den otevřených dveří“ v Poradně s nabídkou aktivity (využili jej občané individuálně i jako součást školní výuky rodinné, občanské výchovy)

 • jsou pravidelně aktualizovány webové stránky poradny a probíhá spolupráce s lokálním tiskem

Spolupráce s jinými institucemi sítě sociálních služeb

 • nejvíce Poradna spolupracuje se soudy a OSPO při řešení komplexních rodinných potíží

 • Poradna je zapojena do regionální pracovní skupiny s tématikou domácího násilí (organizuje Krizové centrum SPONDEA Brno)

 • trvá spolupráce s Úřadem práce Blansko – poradenské centrum a s Probační mediační službou ČR – Blansko

 • vedoucí poradny jako zástupce Města Blansko se účastnila Kulatého stolu na JMK pořádaného ve spolupráci se sítí Mateřských center – jako součást koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje; pracovník poradny také převzal účast v pracovní skupiny pro rodinnou politiku a informuje dále o dění

 • zástupci poradny se účastní pravidelných seminářů pracovní skupiny s pro-rodinnou tématikou pořádnou JMK

Přehled počtu konzultací v jednotlivých měsících roku 2010.
Přehled počtu nových případů v jednotlivých měsících roku 2010.

Zprávu vypracovala: Mgr. Radka Šebelová – vedoucí Poradny

14.1.2011 Blansko

            aktualizováno: 11. 3. 2020, 13:34 h